«Озер­ний ві­тер»

У бу­дин­ку ві­до­мої лу­цької ро­ди­ни По­каль­чу­ків на­вча­ти­муть ді­тей твор­чо­сті

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Цей про­сто­рий бу­ди­нок сто­їть на око­ли­ці мі­ста, яка має на­зву Красне. Ма­буть ду­же гар­ні — кра­си­ві — бу­ли тут кра­є­ви­ди... Обій­стя По­каль­чу­ків і ни­ні вра­жає ста­ре­зни­ми де­ре­ва­ми, які, пев­но, ще пам’ ята­ють сво­їх пер­ших го­спо­да­рів. Звід­си пі­шли у світ си­ни: пи­сьмен­ник Юр­ко По­каль­чук і со­ці­аль­ний пси­хо­лог Олег По­каль­чук. Пер­ший вже то­пче тра­ву у кра­щих сві­тах, а Олег ще при­їжджає до рі­дно­го до­му. Під час одно­го з та­ких при­їздів він роз­шу­кав мі­сце­вих во­лон­те­рів, щоб від­да­ти для без­ко­штов­ної орен­ди одне із най­цін­ні­шо­го, що має, — ба­тьків­ську ха­ту. У ній во­лон­те­ри ви­рі­ши­ли обла­шту­ва­ти твор­чу май­стер­ню для ді­тей із ро­дин уча­сни­ків АТО. Та, вла­сне, і всіх охо­чих. На­зву для май­стер­ні дав... Юр­ко По­каль­чук. Це бу­де «Озер­ний ві­тер», так на­зи­вав­ся і один із йо­го ро­ма­нів. На­ра­зі во­лон­те­ри зби­ра­ю­ться зро­би­ти на обій­сті ве­ли­ке при­би­ра­н­ня, на яке за­про­шу­ють усіх охо­чих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.