«Чер­го­вий сигнал для Пу­ті­на»

Кон­грес США за­кли­кав пре­зи­ден­та не­гай­но на­да­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Па­ла­та пред­став­ни­ків США по­за­вчо­ра пі­зно вве­че­рі ухва­ли­ла ре­зо­лю­цію № 162 « За­кли­ка­є­мо пре­зи­ден­та на­да­ти Укра­ї­ні вій­сько­ву до­по­мо­гу, щоб за­хи­сти­ти свій су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність». За цей до­ку­мен­т­про­го­ло­су­ва­ли 348 кон­гре­сме­нів, 48 бу­ли «про­ти».

«Па­ла­та пред­став­ни­ків ви­слов­лює ве­ли­че­зну під­трим­ку на ко­ристь від­прав­ки вій­сько­вої до­по­мо­ги для ви­рі­ше­н­ня кри­зи в Укра­ї­ні. Че­рез без­ді­яль­ність ці­єї адмі­ні­стра­ції ро­сій­ська агре­сія за­ли­ша­ти­ме­ться без від­по­віді » , — за­явив спі­кер ни­жньої па­ла­ти Кон­гре­су Джон Бей­нер.

У ре­зо­лю­ції на­го­ло­шу­є­ться, що не­за­ле­жна, де­мо­кра­ти­чна і про­цві­та­ю­ча Укра­ї­на від­по­від­ає на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам США. Ав­то­ри ре­зо­лю­ції — ре­спу­блі­ка­нець Ед Ройс і де­мо­кра­тЕлі­о­тЕн­джел — за­яви­ли, що зброя не­об­хі­дна укра­їн­сько­му на­ро­до­ві для за­хи­сту. Всю від­по­від­аль­ність за жер­тви кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни во­ни по­кла­да­ють на Ро­сію.

Зокре­ма в цьо­му до­ку­мен­ті за­зна­че­но, що Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція під ке­рів­ни­цтвом Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на за до­по­мо­гою по­лі­ти­чної, еко­но­мі­чної та во­єн­ної агре­сії на­ма­га­є­ться пі­ді­рва­ти не­за­ле­жність Укра­ї­ни і по­ру­шує її те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність.

Кон­гре­сме­ни за­зна­ча­ють, що ро­сій­ська агре­сія вклю­чає в се­бе не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му, ство­ре­н­ня та кон­троль се­па­ра­тист­ських угру­по­вань в ін­ших обла­стях Укра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи по­ста­ча­н­ня їм смер­тель­но­го озбро­є­н­ня.

І за­вер­шу­є­ться текст ре­зо­лю­ції сло­ва­ми: « Па­ла­та пред­став­ни­ків актив­но за­кли­кає пре­зи­ден­та пов­ні­стю і не­гай­но ви­ко­ри­ста­ти на­да­ні йо­му Кон­гре­сом пов­но­ва­же­н­ня із за­без­пе­че­н­ня Укра­ї­ни ле­таль­ним обо­рон­ним озбро­є­н­ням для по­си­ле­н­ня зда­тно­сті укра­їн­сько­го на­ро­ду за­хи­сти­ти свою су­ве­рен­ну те­ри­то­рію від не­с­про­во­ко­ва­ної й три­ва­ю­чої агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції » .

Чи­нов­ни­ки в дер­жде­пар­та­мен­ті, як по­ві­дом­ляє агент­ство АР, за­яв­ля­ють, що в адмі­ні­стра­ції Оба­ми обго­во­рю­ють ле­таль­ну до­по­мо­гу, але ви­чі­ку­ють, чи ви­ко­ну­ва­ти­му­ться Мін­ські домовленості, ухва­ле­ні 12 лю­то­го.

Але все біль­ше й біль­ше в екс­пер­тних ко­лах США, та й са­мій адмі­ні­стра­ції Оба­ми, ви­сту­па­ють за на­да­н­ня ле­таль­ної обо­рон­ної зброї Укра­ї­ні. Зокре­ма під час слу­хань у се­нат­сько­му ко­мі­те­ті зі зброй­них сил но­во­при­зна­че­ний мі­ністр обо­ро­ни Ештон Кар­тер ска­зав, що він ду­же схи­ля­є­ться до на­да­н­ня та­ких озбро­єнь Укра­ї­ні. А не­що­дав­но по- ді­бну за­яву зро­бив під час ро­бо­ти Брюс­сель­сько­го фо­ру­му ко­ман­ду­вач Об’ єд­на­ни­ми си­ла­ми НАТО в Єв­ро­пі ге­не­рал Філіп Брі­длав. Він, зокре­ма, на­го­ло­сив, що в про­ти­сто­ян­ні з ро­сій­ською агре­сі­єю в Укра­ї­ні ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся всі ін­стру­мен­ти. « Без­ді­яль­ність що­до по­ста­вок озбро­єнь Укра­ї­ні та­кож мо­же бу­ти де­ста­бі­лі­зу­ю­чою», — на­го­ло­сив ге­не­рал.

До ре­чі, й у ре­зо­лю­ції Кон­гре­су та­кож за­зна­ча­є­ться, що США та їхні со­ю­зни­ки по­тре­бу­ють дов­го­стро­ко­вої стра­те­гії ви­кри­т­тя і бо­роть­би з ко­ру­пці­єю Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та йо­го ре­пре­сі­я­ми в Ро­сії, а та­кож агре­сі­єю за кор­до­ном. І справ­ді, та­ка по­віль­на ре­а­кція на агре­сив­ні дії ре­ван­шист­ської Ро­сії є під­твер­дже­н­ням то­го, що ні США, ні За­хід до­сі не ма­ють стра­те­гії, як спра­ви­ти­ся з Пу­ті­ним.

І чи не най­го­лов­ні­ше, на За­хо­ді не­має лі­де­ра на кшталт Рей­га­на, який зро­зу­мів, що Ра­дян­ський Со­юз — це «ім­пе­рія зла», й від­по­від­но ді­яв. Ре­зуль­та­том став мир­ний роз­пад Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. А те­пер нинішній ха­зя­їн Крем­ля на­ма­га­є­ться від­но­ви­ти Ра­дян­ську ім­пе­рію, за­сто­со­ву­ю­чи всі на­яв­ні ін­стру­мен­ти: за­ля­ку­ва­н­ня, ко­ру­пцію, енер­ге­ти­чну зброю, від­кри­ту во­єн­ну агре­сію.

І ціл­ком оче­ви­дним є те, що одним із ме­то­дів зу­пи­ни­ти Пу­ті­на є на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­но­го озбро­є­н­ня. І в жо­дно­му ра­зі — уми­ро­тво­ре­н­ня агре­со­ра, як про це ду­має ба­га­то хто на За­хо­ді, за­бу­ва­ю­чи, що в істо­рії був пре­це­дент уми­ро­тво­ре­н­ня Гі­тле­ра, і чим це за­кін­чи­лось?

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів із про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня ухва­ле­ної Кон­гре­сом США ре­зо­лю­ції з на­да­н­ня ле­таль­ної зброї Укра­ї­ні.

«ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВО, ЩОБ ПИ­ТА­Н­НЯ НА­ДА­Н­НЯ УКРА­Ї­НІ ОБО­РОН­НОЇ ЗБРОЇ БУ­ЛО ПО­СТІЙ­НО У ФО­КУ­СІ»

Ган­на ГОПКО, го­ло­ва ко­мі­те­ту із за­кор­дон­них справ Вер­хов­ної Ра­ди:

— Чер­го­вий сигнал і для Пу­ті­на, і для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, що, не­зва­жа­ю­чи на по­си­ле­н­ня чин­них сан к цій, силь на дип ло ма тія не ска со ву єть ся. І та ка дип ло ма тія пе ред ба чає мож ли вос ті силь но го са­мо­за­хи­сту в ра­зі еска­ла­ції кон­флі­кту. За­раз оче­ви­дно, що ОБСЄ не до пус ка єть ся для по си лен ня при - су­тно­сті спе­ці­аль­них мо­ні­то­рин­го- вих мі­сій на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії для здій с нен ня мо ні то рин гу. Та - кож не ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня із мо­ні то рин гу кон т ро лю ук ра їнсь коро сійсь ко го кор до ну. Ре зо лю ція Кон г ре су є сиг на лом на ви па док, якщо Пу­тін ви­ко­ри­стає па­у­зу для то­го, щоб по­си­ли­ти по­зи­ції на Дон­ба­сі й зав­да­ти чер­го­во­го уда­ру, ви­ко рис то ву ю чи внут ріш ній кон ф - лікт, не ста біль ність, які за раз з’яви­ли­ся все­ре­ди­ні кра­ї­ни. То­му ду же важ ли во, щоб у сві то во му кон­текс­ті зву­ча­ло пи­та­н­ня ва­жли­вос ті під три ма ти Укра ї ну та її мож ли вос ті за хис ту, на яв нос ті, зок ре ма, й ле таль ної зброї, яка в цьо му ви пад ку все од но є за хис - ною. Адже Укра­ї­на не пла­нує ні на ко­го на­па­да­ти. Єди­не, що ця ре­зо­лю­ція не має си­ли за­ко­ну, а ли­ше за­кли­кає пре­зи­ден­та ухва­ли­ти від­по­від­ний указ.

— Чи мо­жна нам очі­ку­ва­ти, що адмі­ні­стра­ція Оба­ми бу­де біль­ше на­ла­што­ва­на на­да­ти нам обо­рон­ну зброю, ніж це бу­ло до­сі? Про що го­во­рить вам до­свід спіл­ку­ва­н­ня на Брюс­сель­сько­му фо­ру­мі, що від­був­ся на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня?

— Аме ри кан ці як стра те гіч - ний пар т нер ро зу мі ють важ ли - вість си ту а ції в Укра ї ні для без пе - ки в усьо­му ре­гіо­ні. То­му ми ба­чи­мо спро би НАТО по си ли ти свої бой о ві спро мож нос ті в кра ї нах НАТО — Бол­га­рії, Ру­му­нії, Поль - щі — на ви па док різ них ва рі ан тів роз вит ку сце на рію. То му, ме ні зда єть ся, ду же важ ли во, щоб пи - тан ня на­да­н­ня Украї ні під­трим ки й, зок ре ма, на дан ня обо рон ної зброї бу ло по стій но у фо ку сі. Під час Брюс сель сь ко го фо ру му лу на - ли дум ки, скіль ки мож на го во ри - ти про Укра­ї­ну, да­вай­те по­го­во­ри­мо про Близь кий Схід і про те му мо ло ді, про де мо кра тич ні про це - си. У ме­не скла­ло­ся вра­же­н­ня, що не­має ро­зу­мі­н­ня, в за­хі­дно­му сві­ті не­має єди­ної кон­со­лі­до­ва­ної по­зи­ції що до за гро зи, яка є в Укра ї ні, й ко го на справ ді за раз за хи ща ють ук ра їнсь кі сол да ти — не ли ше свою те ри то рію, а за хи ща ють сво - бо ду віль но го ци ві лі зо ва но го сві - ту. То­му пи­та­н­ня ще й у то­му. Не - має пов но го ви ко нан ня Мінсь ких до­мов­ле­но­стей з ро­сій­сько­го бо­ку, я маю на ува зі від ве ден ня важ кої тех ні ки, до пуск по си ле ної мі сії ОБСЄ, щоб во на там пра цю ва ла в пов но му об ся зі, кор дон ук ра їнсь - ко-ро сійсь кий не за кри то. Що дня про дов жу єть ся по ста чан ня так зва них гу ма ні тар них кон во їв. То - му нам ду же важ ли во, щоб те ма що до по тре би Укра ї ни за хи ща ти - ся бу ла в цен т рі ува ги впли во вих аме­ри­кан­ських ЗМІ.

«РЕ­ЗО­ЛЮ­ЦІЯ ДЕ­МОН­СТРУЄ НЕ­ЗМІН­НІСТЬ ПО­СЛІ­ДОВ­НОЇ ТА СИЛЬ­НОЇ ПІД­ТРИМ­КИ УКРА­Ї­НИ У США»

Дми­тро КУ­ЛЕ­БА, по­сол з осо­бли­вих до­ру­чень МЗС Укра­ї­ни:

— Над­зви­чай­но ва­жли­вим є ухва­ле­н­ня ці­єї ре­зо­лю­ції, то­му що во­на де­мон­струє не­змін­ність по­слі­дов­ної та силь­ної під­трим­ки Укра­ї­ни в Спо­лу­че­них Шта­тах. І жо­дні спро­би на­ших опо­нен­тів — зокре­ма Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції — якось цю під­трим­ку роз­ба­ви­ти, зро­би­ти менш силь­ною, не спра­цьо­ву­ють. Ми ро­зу­мі­є­мо, що рі­ше­н­ня оста­то­чно за­ли­ша­є­ться за пре­зи­ден­том Оба­мою. Але всі по­лі­ти­чні пе­ре­ду­мо­ви для йо­го ухва­ле­н­ня на­яв­ні.

Що­до то­го, ко­ли пре­зи­дент США під­пи­ше від­по­від­не рі­ше­н­ня. На­да­н­ня зброї обо­рон­но­го ха­ра­кте­ру Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми бу­де прив’яза­но до подаль­шої мо­жли­вої еска­ла­ції на схо­ді Укра­ї­ни. Тоб­то, га­даю, якщо Ро­сія на­ва­жи­ться на чер­го­ву еска­ла­цію, то зброю ми отри­ма­є­мо. Якщо Ро­сія пі­де шля­хом де­е­ска­ла­ції, тоб­то ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, то­ді пи­та­н­ня про на­да­н­ня зброї за­ли­ши­ться на по­ряд­ку ден­но­му, але не на пер­шо­му, а на тре­тьо­му мі­сці.

— А якщо де­е­ска­ла­ції з бо­ку Ро­сії не спо­сте­рі­га­ти­ме­ться, не бу­де за­без­пе­че­но до­сту­пу спо­сте­ре­жної мі­сії ОБСЄ до оку­по­ва­них те­ри­то­рій на Дон­ба­сі, до укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну?

— Ма­ють бу­ти на­яв­ни­ми си­стем­ні до­ка­зи то­го, що Ро­сія йде шля­хом де­е­ска­ла­ції. Для цьо­го, по-пер­ше, ма­ють пов­ні­стю при­пи­ни­ти во­гонь. Те, що від­бу­ва­є­ться за­раз, є де­е­ска­ла­ці­єю, але не є ви­ко­на­н­ням Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Стрі­ля­ти ста­ли мен­ше, але Мін­ські домовленості пе­ред­ба­ча­ють пов­не при­пи­не­н­ня во­гню, а не мен­шу стрі­ля­ни­ну. Це — те, що ми ба­чи­мо. Але якщо Ро­сія та під­три­му­ва­ні нею те­ро­ри­сти по­чнуть якусь чер­го­ву на­сту­паль­ну опе­ра­цію, то оче­ви­дно, що це й бу­де си­гна­лом до по­си­ле­н­ня та змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті Укра­ї­ни на­ши­ми пар­тне­ра­ми.

Зі сво­го бо­ку ми ма­є­мо шу­ка­ти шля­хів за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей і не до­пу­ска­ти за­мо­ро­жу­ва­н­ня си­ту­а­ції як та­кої. Нам по­трі­бно не за­мо­ро­зи­ти кон­флікт, а вре­гу­лю­ва­ти йо­го в ін­те­ре­сах Укра­ї­ни. І якщо для цьо­го бу­дуть по­трі­бні ми­ро­твор­ці, пра­цю­ва­ти­ме­мо й уже пра­цю­є­мо над цим пи­та­н­ням. Якщо бу­де по­трі­бна обо­рон­на зброя, ми пра­цю­є­мо над обо­рон­ною збро­єю. Для на­ших пар­тне­рів є аб­со­лю­тно оче­ви­дним, що Мін­ським до­мов­ле­но­стям по­трі­бно да­ти шанс. Але якщо Ро­сія про­де­мон­струє свою агре­сив­ну по­лі­ти­ку і на­ла­што­ва­ність на подаль­шу еска­ла­цію, то, зна­чить, і те, що ми про­си­мо у на­ших пар­тне­рів, бу­де нам надано.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.