«Час ве­ли­кої скор­бо­ти і пе­ча­лі»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ро­лю Іспа­нії Фе­лі­пе VI (на фото — в цен­трі) та йо­го дру­жи­ні ко­ро­ле­ві Ле­ти­ції (на фото — лі­во­руч) в цен­трі до­ве­ло­ся ско - ро­ти­ти свій три­ден­ний ві­зит до Па ри жу у зв’ яз ку з ка тас т ро - фою лі­та­ка Airbus A-320 в Аль­пах. Він пря­му­вав із Бар­се­ло­ни до Дюс сель дор фа. Пре зи дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд (на фото — пра­во­руч) за­явив, що «об­ста­ви­ни ава­рії по­ки що не­зро­зумі­лі, але це на­штов­хує на дум­ку, що ні­хто не ви­жив». На бор­ту лі­та­ка зна­хо­ди­ло­ся 150 осіб: 144 па са жи ра та шість чле нів екі­па­жу. Се­ред них — пе­ре­ва­жна біль­шість гро­ма­дян із Ні­меч­чи­ни та Іспа­нії. Ні­ме­цький кан­цлер Ан­ге­ла Мер­кель шо­ко­ва­на тра ге ді­єю і за яви ла, що це — «час ве­ли­кої скор­бо­ти і пе­ча­лі». Во на до да ла, що від ві дає міс це тра­ге­дії. Між тим МЗС Укра­ї­ни пе­ре­ві­ряє ін­фор­ма­цію що­до то­го, чи бу ли на бор ту ук ра їн ці. Як по­ві­дом­ляє Euronews, Фран­ція від­пра­ви­ла по­шу­ко­ві бри­га­ди у скла­ді 200 по­же­жни­ків та трьох під­роз­ді­лів жан­дар­ме­рії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.