Ємен за­кли­кає кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки до вій­сько­во­го втру­ча­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше дві лю­ди­ни за­ги­ну­ло в ре­зуль­та­ті об­стрі­лу де­мон­стра­ції з бо­ку ши­їт­ських бун­тів­ни­ків (хо­уси­тів) у мі­сті Та­їз на пів­дні Єме­ну. Напередодні Ємен звер­нув­ся до ара­вій­ських мо­нар­хій із про­ха­н­ням про вве­де­н­ня до кра­ї­ни кон­тин­ген­ту спіль­них зброй­них сил «Щит пів­остро­ва» з ме­тою за­по­біг­ти про­су­ван­ню хо­уси­тів на південь кра­ї­ни. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Єме­ну Рі­яд Ясін за­явив: «Ми за­кли­ка­ли до швид­ко­го вій­сько­во­го втру­ча­н­ня, бо ча­со­вий чин­ник не грає на чи­юсь ко­ристь, осо­бли­во це не на ко­ристь тих, на чи­є­му бо­ці кон­сти­ту­ція і за­кон. Це не в на­ших ін­те­ре­сах, не на ко­ристь про­стих гро­ма­дян Єме­ну, які не хо­чуть ба­чи­ти ще біль­шо­го кро­во­про­ли­т­тя». Кри­за в Єме­ні три­ває з сер­пня ми­ну­ло­го ро­ку. На­при­кін­ці сі­чня ши­їт­ські бун­тів­ни­ки (хо­уси­ти) зму­си­ли пре­зи­ден­та Ман­су­ра Ха­ді ого­ло­си­ти про від­став­ку. Гла­ві дер­жа­ви вда­ло­ся пе­ре­бра­ти­ся з Са­ни до сво­го рі­дно­го мі­ста Аден, де він зби­рає сво­їх при­бі­чни­ків. Ту­ди та­кож бу­ло пе­ре­ве­де­но ди­пло­ма­ти­чні пред­став­ни­цтва ара­вій­ських мо­нар­хій, які на­да­ють йо­му все­бі­чну під­трим­ку. Сто­ли­ця кра­ї­ни Са­на про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся під пов­ним кон­тро­лем хо­уси­тів. Ми­ну­ло­го ти­жня в Са­ні смер­тни­ки вла­шту­ва­ли ви­бу­хи в ме­че­тях. Жер­тва­ми те­ра­кту ста­ло 150 лю­дей. Від­по­від­аль­ність за на­пад узя­ли на се­бе бо­йо­ви­ки угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.