Чо­му Кемерон не хо­че бу­ти ві­чним прем’єром

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Не­спо­ді­ва­на за­ява прем’єр-мі­ні­стра Де­ві­да Ке­ме­ро­на про те, що він не зби­ра­є­ться оби­ра­ти­ся на пост гла­ви ка­бі­не­ту втре­тє, при­ро­дно, ста­ла на­ціо­наль­ною сен­са­ці­єю і ши­ро­ко ко­мен­ту­є­ться пре­сою. Га­зе­та Times вва­жає, на­при­клад, що Кемерон дав сигнал про по­ча­ток бо­роть­би, яка роз­по­ча­ла­ся у ви­щих еше­ло­нах Кон­се­рва­тив­ної пар­тії, і на­віть на­звав фа­во­ри­тів у цих пе­ре­го­нах — Джор­джа Ос­бор­на, Те­ре­зу Мей і Бо­ри­са Джон­со­на. Йде­ться, зви­чай­но, про до­сить від­да­ле­ну пер­спе­кти­ву, на­га­дує га­зе­та Independent. На­ра­зі Ке­ме­ро­но­ві не­об­хі­дно до­мог­ти­ся пе­ре­мо­ги на ви­бо­рах у трав­ні, які мо­жуть при­не­сти йо­му пост прем’єра вдру­ге, а мо­жуть і при­зве­сти до не­спо­ді­ва­них ре­зуль­та­тів, ко­ли йти­ме­ться про ство­ре­н­ня аб­со­лю­тно ін­шої ко­а­лі­ції, де йо­му не бу­де мі­сця. Ін­ші ко­мен­та­то­ри ба­чать в цих не­спо­ді­ва­них сло­вах бри­тан­сько­го прем’єра по­га­но за­ву­а­льо­ва­не ба­жа­н­ня від­вер­ну­ти ви­бор­ців від обго­во­ре­н­ня на­су­щних і ре­аль­них про­блем і під­мі­ни­ти йо­го «пси­хо­дра­мою», по­збав­ле­ною, вла­сне ка­жу­чи, по­лі­ти­чно­го змі­сту.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.