Поль­ща під­го­тує 37 тис. ре­зер­ві­стів до 2017 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Про­тя­гом 2015 ро­ку Поль­ща пла­нує про­ве­сти на­вча­н­ня для 12 тис. вій­сько­вих за­па­су. А до 2017 ро­ку по­ля­ки хо­чуть вишколити 37 тис. ре­зер­ві­стів. Про це ска­зав мі­ністр обо­ро­ни Поль­щі То­маш Сє­мо­няк в ефі­рі TVN24. «Я б не ска­зав, що це ма­со­ві на­вча­н­ня. Ми пра­гне­мо до то­го, щоб до 2017 ро­ку про­ве­сти на­вча­н­ня для 37 тис. ре­зер­ві­стів», — ска­зав він. При цьо­му мі­ністр не став уто­чню­ва­ти ха­ра­ктер на­вчань для ре­зер­ві­стів, однак, за йо­го сло­ва­ми, їхню ме­тою не є «спра­ви­ти вра­же­н­ня на су­спіль­ство». За йо­го сло­ва­ми, на­вча­н­ня та­ко­го ти­пу в Поль­щі про­во­дя­ться впер­ше пі­сля се­ми­рі­чної пе­ре­р­ви. «Я ду­маю, що всі ті, хто сум­ні­вав­ся в то­му, що на­ші зброй­ні си­ли в хо­ро­шо­му ста­ні, зро­зу­мі­ють, що бу­ли не­пра­ві», — на­го­ло­сив То­маш Сє­мо­няк. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що з по­не­діл­ка Поль­ща роз­по­ча­ла на­вча­н­ня для ре­зер­ві­стів, які отри­ма­ли по­віс­тки з на­ка­зом «тер­мі­но­во при­бу­ти до вій­сько­вих ча­стин».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.