У Кир­гиз­ста­ні хо­чуть по­зба­ви­ти ро­сій­ську мо­ву офі­цій­но­го ста­ту­су

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Кир­гиз­ста­ні за­про­по­ну­ва­ли вне­сти по­прав­ки до кон­сти­ту­ції, від­по­від­но до яких ро­сій­ську мо­ву бу­де по­збав­ле­но офі­цій­но­го ста­ту­су. Та­ку іні­ці­а­ти­ву бу­ло озву­че­но в хо­ді не­що­дав­ньої на­у­ко­во-пра­кти­чної кон­фе­рен­ції про роль дер­жав­ної мо­ви в за­ко­но­твор­чо­сті, яка про­йшла в пар­ла­мен­ті Кир­гиз­ста­ну, по­ві­до­мив сайт Tengrinews.kz го­ло­ва На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з дер­жав­ної мо­ви Егем­бер­ді Ер­ма­тов. Уря­до­вець на­рі­кає, що мі­ні­стер­ства і дер­жав­ні уста­но­ви Кир­гиз­ста­ну сві­до­мо не пе­ре­хо­дять на ді­ло­вод­ство кир­гизь­кою мо­вою, по­си­ла­ю­чись на кон­сти­ту­цію, де до­зво­ле­но ви­ко­ри­ста­н­ня ро­сій­ської мо­ви. «До­ки ми не ви­клю­чи­мо нор­му про офі­цій­ну мо­ву з Кон­сти­ту­ції Кир­гиз­ста­ну, все три­ва­ти­ме в та­ко­му ж ду­сі», — ска­зав Ер­ма­тов. Він та­кож за­зна­чив, що на сьо­го­дні нор­ма про офі­цій­ний ста­тус ро­сій­ської мо­ви за­ли­ши­ла­ся ли­ше в Кир­гиз­ста­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.