Дні­про­пе­тров­ці під­три­му­ють мі­сце­ву вла­ду, але...

Спо­ді­ва­ю­ться на ро­зум­ний ком­про­міс

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про­пе­тровськ

Ідея скли­ка­н­ня «На­ро­дно­го ві­че» на цен­траль­ній пло­щі Дні­про­пе­тров­ська, озву­че­на на­ро­дним де­пу­та­том Ан­дрі­єм Де­ни­сен­ком, ви­кли­ка­ла ве­ли­кий резонанс і пі­до­зри, що обла­сна вла­да хо­че ки­ну­ти ви­клик Ки­є­ву. Не­зва­жа­ю­чи на те, що за­клик про­зву­чав під час бри­фін­гу на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, близь­ких до гу­бер­на­то­ра І. Ко­ло­мой­сько­го, ке­рів­ни­цтво обла­сті від­ра­зу вне­сло свої ко­ре­кти­ви. «Пра­ва ру­ка» гу­бер­на­то­ра, ке­рів­ник апа­ра­ту обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ген­на­дій Корбан від­ра­зу від­ки­нув будь- які пі­до­зри що­до від­цен­тро­вих сил у ре­гіо­ні. «На­ро­дне ві­че в Дні­про­пе­тров­ську — це не на­ша ініціатива. Це бу­ла ініціатива гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Ми на­віть ого­ло­шень жо­дних не ви­ві­шу­ва­ли», — ска­зав він для ЗМІ.

Г. Корбан на­го­ло­сив, що область не зби­ра­є­ться «ви­ві­шу­ва­ти якісь фей­ко­ві пра­по­ри». «Але ми хо­че­мо одно­го — ви­ко­на­н­ня обі­ця­нок. Ми хо­че­мо ба­чи­ти про­цес де­цен­тра­лі­за­ції. Нам вста­но­ви­ли пла­те­жі 2,9 міль­йо­на гри­вень на день до скар­бни­ці. Ми да­є­мо 150 міль­йо­нів гри­вень», — за­явив за­сту­пник І.Ко­ло­мой­сько­го. Він та­кож за­зна­чив, що ко­ман­да гу­бер­на­то­ра про­дов­жує за вла­сні гро­ші опла­чу­ва­ти по­тре­би ар­мії, у то­му чи­слі Зброй­них сил Укра­ї­ни. «Ми це ро­би­мо як ме­це­на­ти. Ми до­по­ма­га­є­мо ЗСУ че­рез Фонд обо­ро­ни кра­ї­ни. Ми ку­пу­є­мо ка­ски, бро­не­жи­ле­ти, те­пло­ві­зо­ри, ку­пу­є­мо зв’язок. Але ми вто­ми­ли­ся від бре­хні», — ска­зав він.

Ра­ні­ше Г. Корбан від­ки­нув зви­ну­ва­че­н­ня го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка про при­че­тність дні­про­пе­тров­ських ке­рів­ни­ків до кон­тра­бан­ди на Дон­ба­сі. «Я ствер­джую, що це ци­ні­чна, зу­хва­ла брехня», — ска­зав він. Чи­нов­ник до­дав, що На­ли­вай­чен­ку до­ве­де­ться ви­ба­чи­ти­ся і на­да­ти до­ка­зи сво­їх слів або пі­ти у від­став­ку.

За­яви лю­дей з ко­ман­ди І.Ко­ло­мой­сько­го ра­зом з по­ві­дом­ле­н­ням гла­ви СБУ про вбив­ство йо­го спів­ро­бі­тни­ка у Вол­но­ва­сі «зло­чин­ним угру­пу­ва­н­ням, яке ді­я­ло в До­не­цькій і Дні­про­пе­тров­ській обла­стях», ста­ли під­ста­вою для пе­ре­су­дів про те, що гу­бер­на­то­ро­ві за­гро­жує від­став­ка.

Са­мі ме­шкан­ці Дні­про­пе­тров­щи­ни, ба­га­то хто з яких сим­па­ти­зує І. Ко­ло­мой­сько­му і вва­жає йо­го га­ран­том ста­біль­но­сті і без­пе­ки в ре­гіо­ні, як і слід бу­ло очі­ку­ва­ти, ста­ли в основ­но­му на йо­го бік.

«Те­ма ві­че за­раз бур­хли­во обго­во­рю­є­ться в Дні­про­пе­тров­ську. Тіль­ки що те­ле­фо­ну­ва­ла зна­йо­ма, два си­ни якої во­ю­ють у зо­ні АТО. Во­на вдя­чна ко­ман­ді гу­бер­на­то­ра Ко­ло­мой­сько­го за мир, спо­кій і ти­шу, які па­ну­ють на Дні­про­пе­тров­щи­ні», — роз­по­вів у бе­сі­ді з ко­ре­спон­ден­том «Дня» дні­про­пе­тров­ський пра­во­за­хи­сник Ва­силь Су­хов. Сам він вва­жає, що Ко­ло­мой­сько­му нав­ряд чи вда­ло­ся б узя­ти під кон­троль об­ста­нов­ку в ре­гіо­ні, ко­ли б не про­сті лю­ди — па­трі­о­ти Укра­ї­ни. «Зви­чай­но, нинішній ко­ман­ді ОДА по­трі­бно від­да­ти на­ле­жне, що во­ни у важ­кий мо­мент ви­бра­ли пра­виль­ний ве­ктор, зро­би­ли став­ку на па­трі­о­тизм і змо­гли об’єд­на­ти і мо­бі­лі­зу­ва­ти ме­шкан­ців обла­сті», — за­зна­чив В.Су­хов. «На жаль, за­раз по­ча­ла­ся вій­на між укра­їн­ськи­ми олі­гар­ха­ми, і в цьо­му про­ти­сто­ян­ні про­сті гро­ма­дя­ни по­ки не мо­жуть ви­зна­чи­ти своє мі­сце», — вва­жає він.

В.Су­хов за­зна­чає, що за­яви Г.Кор­ба­на на адре­су ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви що­до не­спра­ве­дли­во­го став­ле­н­ня до Дні­про­пе­тров­щи­ни, яка зро­би­ла ве­ли­кий вне­сок у до­ся­гне­н­ня ми­ру і спо­кою в Укра­ї­ні, зна­чною мі­рою об­грун­то­ва­но. «Область як і ра­ні­ше фі­нан­су­є­ться за за­ли­шко­вим прин­ци­пом. Хо­ті­ло­ся б за­пи­та­ти, де обі­ця­на Пре­зи­ден­том де­цен­тра­лі­за­ція? Ми пам’ята­є­мо та­кож, що Пре­зи­дент ще то­рік обі­цяв від­мо­ви­ти­ся від вла­сно­го бі­зне­су. Якщо бу­ти по­слі­дов­ним, то по­трі­бно бу­ти по­слі­дов­ним до кін­ця», — вва­жає В.Су­хов. Про­те пра­во­за­хи­сник вва­жає, що оби­дві сто­ро­ни кон­флі­кту ма­ють зна­йти ком­про­міс за­ра­ди ін­те­ре­сів Укра­ї­ни, не за­бу­ва­ти для чо­го був Єв­ро­май­дан, і хто при­вів до вла­ди ни­ні­шніх пра­ви­те­лів.

За по­шук і до­ся­гне­н­ня ком­про­мі­су ви­сло­ви­ла­ся і дні­про­пе­тров­ська во­лон­тер­ка Ла­ри­са То­кар. «Якщо це до­по­мо­же ви­рі­ши­ти кон­флікт, то я за скли­ка­н­ня «на­ро­дно­го ві­че», — ска­за­ла во­на. Л.То­кар за­зна­чи­ла, що ди­ви­ться на си­ту­а­цію, як во­лон­тер­ка, яка ві­сім мі­ся­ців до­по­ма­гає по­ра­не­ним бій­цям АТО. За її сло­ва­ми, сьо­го­дні в лі­кар­нях і шпи­та­лях Дні­про­пе­тров­ська ле­жать со­тні сол­да­тів. «Їх до­во­ди­ться не ли­ше лі­ку­ва­ти, але і го­ду­ва­ти, одя­га­ти. І я знаю, що в обла­сті сьо­го­дні на­ла­го­дже­но ме­ха­нізм вза­є­мо­дії во­лон­те­рів з мі­сце­ви­ми ор­га­на­ми вла­ди, ви­рі­шу­ю­ться всі по­трі­бні пи­та­н­ня. У ме­не по­стає за­ко­но­мір­не за­пи­та­н­ня, а що бу­де, якщо вла­да в ре­гіо­ні змі­ни­ться? Чи змо­же но­ва ко­ман­да пра­цю­ва­ти так са­мо ефе­ктив­но? Адже по­стра­жда­ють, на­сам­пе­ред, хво­рі й по­ра­не­ні», — ска­за­ла Л.То­кар. Во­на вва­жає, що з’ясо­ву­ва­ти сто­сун­ки в та­кий час — це гра­ти на ру­ку во­ро­го­ві. «Сьо­го­дні до нас під­хо­ди­ли бій­ці і за­пи­ту­ва­ли, як мо­жна за­ті­ва­ти кон­флікт та­ко­го рів­ня все­ре­ди­ні кра­ї­ни, ко­ли йде вій­на? Де­я­кі на­віть про­по­ну­ють від­пра­ви­ти уча­сни­ків кон­флі­кту на пе­ре­до­ву — хай там з’ясо­ву­ють свої сто­сун­ки. У ме­не, зви­чай­но, теж є за­пи­та­н­ня — де обі­ця­ні ре­фор­ми, адже ми­нув май­же рік? За цей час мо­жна бу­ло зро­би­ти ба­га­то що. Я ка­жу це то­му, що че­рез бю­ро­кра­ти­чну тя­га­ни­ну по­ра­не­них бій­ців по­вин­ні го­ду­ва­ти і утри­му­ва­ти, як зви­чай­них хво­рих. Нев­же не мо­жна бу­ло ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня, змі­ни­ти нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти. Все, що ми тут ма­є­мо, за­без­пе­чу­ють во­лон­те­ри і мі­сце­ва вла­да. Не­що­дав­но ря­ту­ва­ли мо­ло­до­го сол­да­та, так ли­ше на ан­ти­біо­ти­ки ви­тра­ти­ли 15 ти­сяч гри­вень. Йо­го ма­ти го­во­рить, що в рі­дній обла­сті нав­ряд чи був би та­кий до­гляд і лі­ку­ва­н­ня, як в Дні­про­пе­тров­ську. Вва­жаю, що цей кон­флікт, який роз­гор­та­є­ться в кра­ї­ні, ні­ко­му ко­ри­сті не при­не­се, а йо­го уча­сни­кам про­сто бра­кує по­лі­ти­чної зрі­ло­сті», — за­зна­чи­ла во­лон­тер­ка.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ідея скли­ка­н­ня на­ро­дно­го ві­че на го­лов­ній пло­щі Дні­про­пе­тров­ська, пе­ре­йме­но­ва­ній на честь Ге­ро­їв Май­да­ну, спо­до­ба­ла­ся да­ле­ко не всім йо­го акти­ві­стам.

«На­став час, ко­ли ма­ски зір­ва­ні й всі ба­чать, хто є хто. Але акту­аль­ні­шим для нас є пи­та­н­ня спо­кою і збе­ре­же­н­ня в Дні­про­пе­тров­ську ті­єї атмо­сфе­ри пе­ре­мо­ги, яка бу­ла здо­бу­та кров’ю гро­ма­дян Укра­ї­ни», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Фейс­бук» один з лі­де­рів дні­про­пе­тров­сько­го Єв­ро­май­да­ну Іван Маркевич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.