Оpen data — в Укра­ї­ні. Хто ви­грає?

Уже до кін­ця ро­ку ко­жен змо­же здо­бу­ва­ти всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію про ді­яль­ність дер­жав­них ор­га­нів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

«Уявіть со­бі: у вас є ав­то­мо­біль з кер­мом, ко­ле­са­ми та усі­ма ін­ши­ми не­об­хі­дни­ми де­та­ля­ми. Але, во­дно­час, у вас не­має при­ла­дів, які по­ка­зу­ють швид­кість або про­біг ав­то­мо­бі­ля, рі­вень паль­но­го чи тем­пе­ра­ту­ру в са­ло­ні. І що­ра­зу, що­би отри­ма­ти ці да­ні, вам по­трі­бно звер­та­ти­ся із за­пи­том на СТО. Так са­мо із від­кри­ти­ми да­ни­ми», — го­во­рить ди­ре­ктор з пи­тань те­хно­ло­гі­чної по­лі­ти­ки Microsoft Ми­хай­ло Шмє­льов.

Як він по­яснює, укра­їн­ці і ра­ні­ше ма­ли до­ступ до цих да­них, згі­дно із За­ко­ном «Про до­ступ до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції». Втім, щоб здо­бу­ва­ти ін­фор­ма­цію, по­трі­бно над­си­ла­ти ін­фор­ма­цій­ний за­пи­тіз чі­тким фор­му­лю­ва­н­ням да­них, які не­об­хі­дні. «Це не­пра­виль­но. По­годь­тесь, що на ав­то, при ко­ри­сту­ван­ні яким вам що­ра­зу до­во­ди­ться звер­та­ти­ся на СТО, ви не їзди­ли б. Ми ба­чи­мо мо­жли­вість ша­ле­но­го роз­ви­тку те­хно­ло­гі­чних со­ці­аль­но-ко­ри­сних ІТсер­ві­сів, щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ІТ, як ін­стру­мент, що до­по­мо­же до­но­си­ти рі­зну ін­фор­ма­цію про ді­яль­ність дер­жа­ви та окре­мих ви­со­ко­по­са­дов­ців», — до­дає Ми­хай­ло Шмє­льов.

На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го ро­ку вла­да про­го­ло­си­ла курс де­мо­кра­ти­чних ре­форм. Зокре­ма че­рез під­пи­са­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію із ЄС. Ре­фор­ма дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, що має за­без­пе­чи­ти про­зо­рість та ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті дер­жор­га­нів, бу­ла за­крі­пле­на в ба­га­тьох дер­жав­них до­ку­мен­тах. Се­ред них — Ко­а­лі­цій­на уго­да та Стра­те­гія роз­ви­тку Укра­ї­ни до 2015 ро­ку. Обов’яз­ко­вою ча­сти­ною про­ве­де­н­ня цих ре­форм є, зокре­ма, від­кри­т­тя дер­жав­них да­них.

До то­го ж на по­ча­тку бе­ре­зня Вер­хов­на Ра­да прийня­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до до­сту­пу до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції у фор­мі від­кри­тих да­них». Пі­сля то­го, як за­кон на­бе­ре чин­но­сті, всі ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди бу­дуть зо­бов’яза­ні вно­си­ти ін­фор­ма­цію, на­ко­пи­че­ну про­тя­гом ро­ків у одну за­галь­ну, при­да­тну для комп’ютер­ної оброб­ки ба­зу да­них — data.gov.ua, яку во­лон­те­ри ство­ри­ли ще рік то­му.

У сві­ті та Єв­ро­пі зокре­ма, про­цес від­кри­т­тя да­них роз­по­чав­ся вже дав­но. Про те, як цей про­цес від­бу­ва­ти­ме­ться в Укра­ї­ні, яких по­ми­лок мо­жна уни­кну­ти і що ж, вла­сне, дає укра­їн­цям від­кри­т­тя да­них, дис­ку­ту­ва­ли укра­їн­ські та за­кор­дон­ні фа­хів­ці ІТ-га­лу­зі ми­ну­ло­го ти­жня на пер­шій в Укра­ї­ні Між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції з від­кри­тих да­них — International Open Data Conference.

За­га­лом, ви­го­ду від від­кри­тих да­них мо­жна умов­но роз­ді­ли­ти на дві ка­те­го­рії — су­спіль­на та еко­но­мі­чна.

Пер­ша ж полягає у то­му, що, отри­мав­ши до­ступ до ве­ли­кої кіль­ко­сті дер­жав­них да­них, укра­їн­ці ма­ти­муть мо­жли­вість біль­ше кон­тро­лю­ва­ти вла­ду. Це сто­су­є­ться як цент- раль­них дер­ж­уста­нов, так і мі­сце­вих. Адже дер­жа­ва сьо­го­дні опе­рує ве­ли­че­зною кіль­кі­стю фі­нан­сів, се­ред яких — при­бу­тки під­при­ємств, що пе­ре­бу­ва­ють у її вла­сно­сті, спла­че­ні укра­їн­ця­ми податки, фі­нан­со­ві до­по­мо­ги між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. За до­по­мо­гою пу­блі­чно­сті ін­фор­ма­ції про над­хо­дже­н­ня та ви­тра­ти цих ко­штів, ко­жен гро­ма­дя­нин змо­же ді­зна­ти­ся, ку­ди йдуть йо­го гро­ші.

На­при­клад, у Ве­ли­ко­бри­та­нії на осно­ві від­кри­тих да­них ІТ-шни­ки 2010 ро­ку ство­ри­ли пор­тал під на­звою Where does my money go? («Ку­ди йдуть мої гро­ші?»). Ініціатива спря­мо­ва­на на спри­я­н­ня про­зо­ро­сті та уча­сті гро­ма­дян під час ана­лі­зу та ві­зу­а­лі­за­ції ін­фор­ма­ції про дер­жав­ні ви­тра­ти Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Крім цьо­го, від­кри­ті да­ні — один із ва­жли­вих ін­стру­мен­тів бо­роть­би із ко­ру­пці­єю. Адже від­те­пер ста­не ві­до­мо, на­при­клад, хто яким май­ном во­ло­діє, які до­хо­ди отри­мує та їх дже­ре­ла над­хо­джень. До­да­мо, що в лю­то­му цьо­го ро­ку Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про від­кри­тість ви­ко­ри­ста­н­ня пу­блі­чних ко­штів», який та­кож пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня єди­но­го пор­та­лу, на яко­му бу­дуть опри­лю­дню­ва­ти ін­фор­ма­цію про дер­жав­ні за­ку­пів­лі, ре­єстр фі­зи­чних і юри­ди­чних осіб-під­при­єм­ців, ре­єстр ви­щих на- вчаль­них за­кла­дів, ге­не­раль­ні пла­ни міст, бю­дже­тні ко­шти то­що. З ча­сом, обі­ця­ють екс­пер­ти, до ньо­го до­да­дуть нор­му про ін­фор­ма­цію з ка­зна­чей­ських ра­хун­ків.

Утім, ухва­ле­ні за­ко­ни — це ли­ше пер­ший крок. На­ра­зі пра­ців­ни­кам уря­до­вих груп ра­зом із гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми по­трі­бно ще роз­ро­би­ти пе­ре­лік на­бо­рів ін­фор­ма­ції для пер­шо­чер­го­во­го опри­лю­дне­н­ня та її за­галь­ні стан­дар­ти.

Дру­га пе­ре­ва­га від­кри­тих да­них — для бі­зне­су. До сло­ва, до­слі­дни­ки demosEUROPA та Вар­шав­сько­го ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки ствер­джу­ють, що, від­кри­ва­ю­чи да­ні, чле­ни Єв­ро­со­ю­зу до 2020 ро­ку мо­жуть збіль­ши­ти ВВП на 1,9% за рік.

Се­ред та­ких про­е­ктів — CityTransport. Це мо­біль­ний до­да­ток, який є сво­го ро­ду ін­те­р­актив­ною схе­мою швид­кі­сно­го еле­ктро­транс­пор­ту Ки­є­ва. «Най­ча­сті­ше ми пе­ре­су­ва­є­мо­ся мі­стом на ме­тро, швид­кі­сній еле­ктри­чці чи трам­ваї. Ав­то­бу­си, мар­шру­тки та тро­лей­бу­си — теж хо­ро­ший вид транс­пор­ту, але ду­же важ­ко спро­гно­зу­ва­ти гра­фі­ки їх ру­ху. Ін­ші ж ви­ди транс­пор­ту ру­ха­ю­ться за при­бли­зних гра­фі­ком. То­му для то­го, щоб у лю­дей з’яви­ла­ся мо­жли­вість якось пла­ну­ва­ти свій час у мі­сько­му се­ре­до­ви­щі, пе­ре­су­ва­ю­чись мі­стом, ми і ство­ри­ли цей до- да­ток», — роз­по­від­ає один із іні­ці­а­то­рів Ан­тон Мой­се­єн­ко.

Про­ект стар­ту­вав ще 2012 ро­ку. Сьо­го­дні ж сер­ві­сом ко­ри­сту­є­ться по­над пів­то­ри ти­ся­чі осіб, а сам до­да­ток за­ван­та­жи­ли на мо­біль­ні те­ле­фо­ни по­над 12 ти­сяч ра­зів. До то­го ж ко­ли про­ект тіль­ки стар­ту­вав, ще не бу­ло та­ких ві­до­мих сьо­го­дні до­да­тків від Google, а «Ян­декс» про­по­ну­вав ін­фор­ма­цію ли­ше про рух ме­тро.

«На­ра­зі прое­кт­не пра­цює. Адже ми не мо­же­мо кон­ку­ру­ва­ти із Google та «Ян­де­ксом». Але у нас уже є ко­ман­да із трьох осіб, з якою ми вдо­ско­на­ли­ли ста­рий до­да­ток, пе­ре­тво­рив­ши йо­го на но­вий сер­віс по­шу­ку по­пу­тни­ків, який сьо­го­дні є ду­же по­пу­ляр­ним. На­ші на­пра­цю­ва­н­ня з ча­сом змі­ни­ли­ся. Втім, во­ни і на­да­лі при­но­сять лю­дям ко­ристь», — до­дає Мой­се­єн­ко.

Утім, за­ли­ша­є­ться ще одне, чи не най­ва­жли­ві­ше пи­та­н­ня в про­це­сі опри­лю­дне­н­ня да­них — чи ско­ри­ста­ю­ться ни­ми са­мі укра­їн­ці? Адже для то­го, що­би ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти від­кри­ту ін­фор­ма­цію, — по­трі­бно до­кла­сти чи­ма­ло зу­силь. І са­ме то­ді у гро­мад­сько­сті мо­же з’яви­ти­ся ді­є­вий ін­стру­мент кон­тро­лю, а у стар­та­пе­рів — ще одна ідея для но­вих про­е­ктів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ІН­НО­ВА­ЦІЇ В ДІЇ: РО­БОТ, СТВО­РЕ­НИЙ УЧНЯ­МИ ЦЕН­ТРУ РО­БО­ТО­ТЕ­ХНІ­КИ BOTEON, УПРАВ­ЛЯ­Є­ТЬСЯ ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ ДИ­СТАН­ЦІЙ­НО­ГО ПУЛЬТУ І МО­ЖЕ РУ­ХА­ТИ РУ­КА­МИ ТА ГО­ЛО­ВОЮ. МИ­НУ­ЛОЇ СУ­БО­ТИ ВІН БУВ ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НИЙ НА КОН­ФЕ­РЕН­ЦІЇ IT JAM-2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.