«ПО­ТРІ­БНО ВИ­ХО­ДИ­ТИ НА РІ­ВЕНЬ ІН­СТИ­ТУ­ЦІЙ­НИХ РЕ­ФОРМ»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Пі­дго­ту­вав Дми­тро КРИВЦУН, Іван КАПСАМУН, Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ві­кто­рія ПОДГОРНА, по­лі­то­лог:

— За­га­лом, є вра­же­н­ня, що ни­ні по­сту­по­во за­кін­чу­є­ться епо­ха олі­гар­хів, яка по­ча­ла­ся 15-20 ро­ків то­му, за­снов­ни­ком якої є Ку­чма. За­раз дер­жа­ва вже не має ре­сур­сів го­ду­ва­ти їх так, як це бу­ло у по­пе­ре­дні ча­си, во­ни це ро­зу­мі­ють, але хо­чуть як мо­жна дов­ше по­три­ма­ти цю «цукерку», до­ки її не від­бе­руть. До то­го ж, за­раз не та еко­но­мі­чна ситуація, плюс є зов­ні­шній во­рог. Якщо олі­гар­хи хо­чуть за­ли­ши­ти свою вла­сність при со­бі, во­ни по­вин­ні до­бро­віль­но ста­ти нор­маль­ни­ми ефе­ктив­ни­ми бі­зне­сме­на­ми — то­ді бу­де зро­зумі­ло, що Укра­ї­на пе­ре­тво­рю­є­ться на єв­ро­пей­ську дер­жа­ву.

Остан­ні за­яви Ко­ло­мой­сько­го демонструють йо­го спе­ци­фі­чну ло­гі­ку дій, адже він вміє за­хи­ща­ти вла­сні ін­те­ре­си та то­чно не є аль­тру­їстом. Він є най­більш екс­тра­ва­ган­тним та пря­мо­лі­ній­ним з олі­гар­хів, бо мо­же до­зво­ли­ти со­бі та­кі кро­ки для за­хи­сту сво­їх ін­те­ре­сів. Мо­жли­во, він біль­ше ніж ін­ші ро­зу­міє, що олі­гар­хі­чна си­сте­ма за­кін­чу­є­ться, та кра­ще все зро­би­ти сво­ї­ми ру­ка­ми, ніж це зро­блять за те­бе. То­ді бу­ла б мо­жли­вість вста­но­ви­ти пра­ви­ла, за яки­ми б йо­му бу­ло най­зру­чні­ше. Але все це ли­ше при­пу­ще­н­ня. Про­те той, хто збе­рі­гає кон­се­рва­тив­ну по­зи­цію, завжди про­грає то­му, хто ру­ха­є­ться більш про­гре­сив­но.

Весь цей кон­флі­ктви­гля­дає ду­же дво­я­ко, осо­бли­во ко­ли мо­ва йде про про­ти­сто­я­н­ня Пре­зи­ден­та та одно­го з олі­гар­хів — го­ло­ви ОДА. Ба­га­то жур­на­лі­стів за­раз го­во­рять про те, що «олі­гар­хам по­трі­бно сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів», але я не вва­жаю це ви­хо­дом. Кон­флі­ктпот рі­бно ви­ве­сти з вну­трі­шньо­го по­ля, на яко­му во­ю­ють між со­бою олі­гар­хи. В ін­шо­му ра­зі це не за­крі­пи­ться на рів­ні про­це­дур, пра­вил, рі­шень у си­сте­мі і то­ді слід очі­ку­ва­ти по­ді­бних си­ту­а­цій, але вже за уча­сті Ахмє­то­ва, Фір­та­ша, і не­ві­до­мо, хто на­сту­па­ти­ме на чиї ін­те­ре­си. Це пи­та­н­ня ви­ни­ка­ти­ме знов і знов, до­ки не зруй­нує Укра­ї­ну.

То­му по­трі­бно ви­хо­ди­ти на рі­вень ін­сти­ту­цій­них ре­форм — ви­став­ля­ти одна­ко­ві для всіх умо­ви, пра­ви­ла і ро­би­ти це по­слі­дов­но. Має від­бу­тись ле­га­лі­за­ція вла­сно­сті та акти­вів, пра­виль­не ре­гу­лю­ва­н­ня кон­тро­лю над дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми, і якщо в них ку­пу­є­ться час­тка, во­на має ле­га­лі­зу­ва­тись. Це та­кож сто­су­є­ться по­лі­ти­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня, кон­тро­лю над ме­ді­а­ре­су­ра­ми, ан­ти­мо­но­поль­но­го за­ко­но­дав­ства. Це не один за­кон, а ду­же ба­га­то змін, щоб олі­гар­хі­чна си­сте­ма бу­ла зла­ма­на і олі­гар­хи не ма­ли мо­жли­во­сті впли­ва­ти та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пу­блі­чні ін­сти­ту­ти. Ли­ше пі­сля цьо­го Пре­зи­ден­тпо­вер­не со­бі мо­раль­не пра­во го­во­ри­ти, що він діє в ін­те­ре­сах дер­жа­ви. Він по­ви­нен по­ка­за­ти свою зрі­лість, бо має біль­ше впли­ву та біль­шу від­по­від­аль­ність пе­ред на­ро­дом Укра­ї­ни (йо­го обра­ли 54% гро­ма­дян), ніж Ігор Ко­ло­мой­ський. Для ньо­го це шанс отри­ма­ти кре­дит­до­ві­ри, яку по­чав втра­ча­ти не ви­ко­ну­ю­чи обі­цян­ки, да­ні ви­бор­цям, та по­ка­за­ти, що він є лі­де­ром дер­жа­ви, а не олі­гар­хом. То­му ці змі­ни так са­мо ма­ють сто­су­ва­ти­ся і Пе­тра По­ро­шен­ка, адже якщо він бу­де по­за про­це­сом де­о­лір­хі­за­ції, це на­га­ду­ва­ти­ме ча­си Яну­ко­ви­ча, який на­ма­гав­ся ста­ти над всі­ма олі­гар­ха­ми, але був най­біль­шим з них.

Олі­гар­хи, які хо­чуть за­ли­ши­тись в Укра­ї­ні та про­дов­жу­ва­ти ве­сти свій бі­знес, ма­ють до­бро­віль­но і пу­блі­чно сі­сти за кру­глий стіл, зда­ти зброю та до­мо­ви­тись про спіль­ні пра­ви­ла, які зро­блять їх нор­маль­ним бі­зне­сом. Якщо ж ні, то існу­ють ін­ші ін­стру­мен­ти і во­ни бу­дуть зне­се­ні істо­рі­єю та си­ту­а­ці­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.