Рік із Ебо­лою

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Дня­ми ми нув рів но рік з мо - мен ту, ко ли спа лах ли хо - ман ки Ебо ла в Афри ці офі - цій но ви зна ли епі де мі­єю. Пер­ша смерть від ли­хо­ман­ки бу­ла за­фі­ксо­ва­на у Гві­неї у гру­дні 2013 ро­ку. Хво­ро­ба швид­ко по­ши­рю­ва­ла­ся і май­же одра­зу пе - ре­ки­ну­ла­ся на су­сі­дні Лі­бе­рію та Сьєр ра- Ле о не. Однак офі цій но Все світ ня ор га ні за ція охо ро ни здо ров’ я ого ло си ла про спа лах епі де мії ли ше че рез три мі ся ці. Сьо год ні не уря до ва ор га ні за ція « Лі ка рі без кор до нів » зви ну ва - чує ВООЗ у зво­лі­кан­ні і вва­жає, що та кої кіль кос ті смер тей мо­жна бу ло б уник ну ти, як би ООН не ігно­ру­ва­ла за­кли­ки лі­ка­рів до мит­тє­вої ре­а­кції на спа­лах епі­де­мії. За­га­лом епі­де­мія Ебо­ла за бра ла 10 300 жит тів. Май же 25 ти сяч лю дей за ра зи ли ся ві - ру­сом.

Да­ні про кіль­кість ви­пад­ків за­хво­рю­ва­н­ня ли­хо­ман­кою Ебо­ла змен­гу­ю­ться, але «Лі­ка­рі без кор­до­нів» ствер­джу­ють, що епі­де­мія ще не за­кін­чи­ла­ся. У Лі­бе­рії за­фі­ксу­ва­ли пер­ший ви­па­док за більш ніж два ти­жні. У Гві­неї ви­пад­ки за­хво­рю­ва­н­ня зно­ву зрос- та­ють пі­сля па­ді­н­ня їх кіль­ко­сті на по­ча­тку ро­ку.

Го­ло­ва мі­сії ООН з ли­хо­ман­ки Ебо­ла Ісма­іл Ульд Шейх Ахмед за­явив, що спа­лах ли­хо­ман­ки в За­хі­дній Афри­ці спа­де до сер­пня. Пред­став­ник ООН ви­знав, що ор­га­ні­за­ція при­пу­сти­ла­ся по­ми­лок у ви­рі­шен­ні кри­зи, ви­кли­ка­ної Ебо­ла на ран­ній ста­дії, та ін­ко­ли діяла «са­мо­впев­не­но», по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі.

На фото — пра­ців­ни­ки Чер­во­но­го Хре­ста де­зін­фі­ку­ють но­ги ді­тям у Гві­неї.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.