Від пар­ти – до мо­ря

Ка­дет­ську про­гра­му ві­до­мої крю­їн­го­вої ком­па­нії те­пер за­про­ва­дже­но і в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ми­ко­ла ГРИ­ЦЕН­КО

Укра­ї­на — мор­ська дер­жа­ва, че­рез її те­ри­то­рію та­кож про­хо­дять кіль­ка по­ту­жних во­дних ар­те­рій: Дні­про, Ду­най, Дні­стер, Сейм, Пів­ден­ний Буг, Сі­вер­ський До­нець... Сво­го ча­су тут бу­ла ши­ро­ко роз­ви­не­на ін­фра­стру­кту­ра ци­віль­но­го мор­сько­го й рі­чко­во­го транс­пор­ту. На­вчаль­ні ба­зи збе­ре­гли­ся в Ки­є­ві, Оде­сі, Хер­со­ні, Ма­рі­у­по­лі, Ми­ко­ла­є­ві, Ізма­ї­лі, а ра­ні­ше — до ане­ксії —й у Кри­му. На­ші мо­ря­ки, офі­це­ри вва­жа­ю­ться одни­ми з най­кра­щих у сві­ті, са­ме то­му по­пит у мор­ських ка­драх з Укра­ї­ни зро­стає. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ви­мо­гли­вій, су­ча­сній си­сте­мі на­вча­н­ня, про­хо­джен­ню пра­кти­чних на­ви­чок кур­сан­тів, а та­кож актив­ній уча­сті крю­їн­го­вих ком­па­ній у на­вчаль­но­му про­це­сі. Са­ме во­ни ада­пту­ють укра­їн­ських ви­пу­скни­ків до стан­дар­тів сві­то­во­го мо­ре­плав­ства.

Шлях від уч­бо­вої пар­ти до су­ча­сно­го мор­сько­го лай­не­ра — не про­стий. Крім фа­хо­вих знань, во­ло­ді­н­ня ан­глій­ською мо­вою та ді­ю­чих між­на­ро­дних про­фе­сій­них сер­ти­фі­ка­тів мо­ря­ку не­об­хі­дно ма­ти про­фе­сій­ний до­свід ро­бо­ти з мор­ської спе­ці­аль­но­сті на су­дні. Та­кий до­свід мо­жли­вий тіль­ки за умов спів­пра­ці на­вчаль­но­го за­кла­ду з крю­їн­го­вою ком­па­ні­єю. Біль­шість по­ді­бних ком­па­ній ма­ють ка­дет­ські про­гра­ми. Одну з най­біль­ших про­грам сьо­го­дні має ві­до­ма ком­па­нія V.Ships.

Не­що­дав­но Ігор Са­фін — ге­не­раль­ний ди­ре­ктор крю­їн­го­вої ком­па­нії «В. Шіпс Укра­ї­на» — зу­стрів­ся з ви­кла­да­ча­ми та сту­ден­та­ми Ки­їв­ської дер­жав­ної ака­де­мії во­дно­го транс­пор­ту іме­ні геть­ма­на Пе­тра Ко­на­ше­ви­ча- Са­гай­да­чно­го. По­єд­на­ли уро­чи­сту на­го­ду з пра­кти­кою. Спо­ча­тку ке­рів­ни­цтво Ака­де­мії та кур­сан­ти до­да­ли до га­ле­реї порт­ре­тів услав­ле­них ка­пі­та­нів Укра­ї­ни порт­рет Ігоря Са­фі­на, тим са­мим за­свід­чу­ю­чи по­ва­гу до ві­до­мо­го ка­пі­та­на, ака­де­мі­ка Транс­порт­ної ака­де­мії Укра­ї­ни, кан­ди­да­та те­хні­чних на­ук. Це та­кож під­кре­сли­ло ва­жли­вість спів­пра­ці між ком­па­ні­єю V. Ships та ака­де­мі­єю. А по­тім гість по­спіл­ку­вав­ся з кур­сан­та­ми та ви­кла­да­ча­ми ака­де­мії.

« На­ша спів­пра­ця з Ки­їв­ською ака­де­мі­єю по­ча­ла­ся до­сить ви­пад­ко­во. Ка­дет­ська про­гра­ма ком­па­нії ро­зра­хо­ва­на пе­ре­ва­жно на кур­сан­тів Оде­сько­го ви­шу, який го­тує ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні ка­дри та має ве­ли­кий до­свід під­го­тов­ки мор­ських спе­ці­а­лі­стів. Ми зна­ли, що в Ки­є­ві є Ака­де­мія во­дно­го транс­пор­ту, але з не­до­ві­рою ста­ви­ли­ся до кур­сан­тів та ви­пу­скни­ків цьо­го ви­шу. Мої сум­ні­ви що­до ква­лі­фі­ка­ції ви­кла­да­цько­го пер­со­на­лу та сту­ден­тів роз­ві­яв кур­сант 3-го кур­су Ані­ке­єв. Рі­вень про­фе­сій­них знань цьо­го кур­сан­та на­стіль­ки ме­не вра­зив, що моє осо­би­сте став­ле­н­ня до Ки­їв­ської ака­де­мії різ­ко змі­ни­ло­ся. З то­го ча­су ми ста­ли пра­цю­ва­ти по на­шій ка­дет­ський про­гра­мі та­кож і зі сто­ли­цею», — роз­по­вів ка­пі­тан Ігор Са­фін.

Де­кан фа­куль­те­ту су­дно­во­ді­н­ня Пав­ло Нікітін від­зна­чив: «На­ша ко­о­пе­ра­ція з ком­па­ні­єю V. Ships має си­стем­ний ха­ра­ктер. Для нас це не тіль­ки мо­жли­вість на­да­ти кур­сан­там та­кий не­об­хі­дний мор­ський ценз, без яко­го в су­ча­сних умо­вах ви­пу­скни­ки ака­де­мії не ма­ють шан­сів отри­ма­ти ро­бо­чі фа­хо­ві до­ку­мен­ти, а й ме­та, яка на­ди­хає на­ших кур­сан­тів отри­му­ва­ти про­фе­сій­ні зна­н­ня, вчи­ти ан­глій­ську мо­ву та пла­ну­ва­ти своє подаль­ше про­фе­сій­не жи­т­тя».

Та­ким чи­ном, є спо­ді­ва­н­ня, що не­вдов­зі рі­чко­вий та мор­ський флотв Укра­ї­ні від­ро­ди­ться й на­ша дер­жа­ва по­вер­не со­бі зва­н­ня ве­ли­кої мор­ської дер­жа­ви з роз­ви­не­ною ін­фра­стру­кту­рою. То­ді й ві­тчи­зня­ні ка­дри ста­нуть на­ре­шті за­тре­бу­ва­ни­ми вдо­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.