Ма­рі-П’єр ПУАР’Є, ре­гіо­наль­ний ди­ре­ктор ЮНІСЕФ:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

« Укра їнсь кий уряд ба чить: ця кри­за, що при­зве­ла до ве­ли­чез них вик ли ків, та кож по ру - ши ла й хро ніч ні проб ле ми, які по­трі­бно ви­рі­шу­ва­ти. Це не ли- ше сто су єть ся по ста чан ня бут - лів із во дою пе ре мі ще ним лю - дям. Це — низь­ка якість си­сте­ми дос тав ки во ди, ос кіль ки во - до­про­во­ди, які бу­ли роз­бомб ле­но та які нам тре­ба ла­го­ди­ти, ще й бу­ли ір­жа­ви­ми.

Тож роль ЮНІСЕФ зво­ди­ться не тіль­ки до гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, яку ми різ­ко роз­ши­рю­є­мо, але це та­кож і до­по­мо­га уря­ду ре­фор­му­ва­ти си­сте­му, яка має бу­ти та­кою ж тер­мі­но­вою, як і гу ма­ні тар на до по­мо га. Укра їнсь - ка вла­да знає, що це по­трі­бно зро­би­ти не­гай­но і у шир­ших мас­шта­бах. Во­на ду­має над тим, яка роль бу­де кра­щою для неї, су­спіль­ства та гро­ма­дян. Я чі­тко по­ба­чи­ла — дер­жа­ва не ро­бить усьо­го, ви­зна­ю­чи си­лу гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, але во­на ві­ді­грає ва­жли­ву роль в ор­га­ні­за­ції всьо­го про­це­су, а та­кож у фі­нан­су­ван­ні до­по­мо­ги».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.