У Чер­нів­цях від­бу­де­ться фе­сти­валь,

при­свя­че­ний Та­ра­со­ві Мель­ни­чу­ку

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

І з 25 по 27 бе­ре­зня у Чер­нів­цях, Уто­ро­пах і Вер­хо­ви­ні на При­кар­пат­ті від­бу­ва­ти­ме­ться V Все­укра­їн­ський фе­сти­валь по­е­зії « Від Гу­цу­лії — до кря­жів до­не­цьких» пам’яті Шев­чен­ків­сько­го ла­у­ре­а­та, по­е­та-по­літв’ язня Та­ра­са Мель­ни­чу­ка. Цьо­го­річ фе­сти­валь бу­де при­уро­че­но 20-річ­чю пам’яті ге­ні­аль­но­го лі­те­ра­то­ра, який 29 бе­ре­зня 1995 ро­ку ві­ді­йшов у Ві­чність.

Ша­ну­валь­ни­ків твор­чо­сті по­е­та очі­кує чи­ма­ло ці­ка­вих зу­стрі­чей, на­сам­пе­ред із ла­у­ре­а­та­ми лі­те­ра­тур­ної пре­мії « Князь ро­си » іме­ні Та­ра­са Мель­ни­чу­ка, зокре­ма з пе­ре­кла­да­ми йо­го тво­рів (книж­ка «Князь ро­сы», яка ви­йшла в Мо­скві 2014 р.) ро­сій­ською мо­вою, ко­трі здій­снив ро­сійсь- кий по­е­ті пе­ре­кла­дач Во­ло­ди­мир Ар­тюх. Від­бу­де­ться ве­ли­кий по­е­ти­чний ве­чір в Буковинському уні­вер­си­те­ті, при­свя­че­ний Ге­ро­ям Не­бе­сної Со­тні та бій­цям на схо­ді Укра­ї­ни.

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­ра за­хо­ду Ми­ро­сла­ва Ла­за­ру­ка, « у Вер­хо­ви­ні, де пра­цю­вав Мель­ни­чук у мі­сце­вій ра­йон­ній га­зе­ті, і ни­ні мо­жна зу­стрі­ти лю­дей, які йо­го до­бре пам’ ята­ють. Пла­ну­є­ться екс­кур­сія до му­зе­їв у Кри­во­рів­ні Іва­на Фран­ка, Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го, му­зею одно­го філь­му « Ті­ні за­бу­тих пред­ків » , ві­зит до Та­ра­со­вої мо­ги­ли на го­рі Маль­це­во, му­зею та пам’ ятни­ка у се­лі Уто­ро­пи Ко­сів­сько­го ра­йо­ну».

ФОТО З САЙТА SERG-KLYMENKO.NAROD.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.