Мрії збу­ва­ю­ться!

У рам­ках Фран­ко­фо­нії у На­ціо­наль­ній опері про­лу­на­ла ора­то­рія «Жан­на д’Арк на во­гни­щі» Онег­ге­ра

Den (Ukrainian) - - Культура - Ла­ри­са ТА­РА­СЕН­КО

«Н ай­біль­ша ра­дість — по­мер­ти за тих, ко­го лю­биш! » , — та­кі остан­ні сло­ва 80 ро­ків то­му вклав у ву­ста жер­тов­ної ге­ро­ї­ні Фран­ції Жан­ни д’Арк по­ет Поль Кло­дель, а ком­по­зи­тор Ар­тюр Онег­гер на йо­го текс­ти на­пи­сав ора­то­рію- мі­сте­рію «Жан­на д’Арк на во­гни­щі»...

Ни­ні в Укра­ї­ні три­ває ти­ждень Фран­ко­фо­нії, у якій бе­руть участь по­соль­ства Бель­гії, Ка­на­ди, Фран­ції та Швей­ца­рії. Акцію спря­мо­ва­но на по­пу­ля­ри­за­цію фран­цузь­кої як мо­ви спіл­ку­ва­н­ня, де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей, до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни, ми­ру у сві­ті та під­трим­ки куль­тур­ної рі­зно­ма­ні­тно­сті.

У рам­ках Ти­жня на сце­ні На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни по­ту­жни­ми си­ла­ми трьох ко­ле­кти­вів бу­ло ви­ко­на­но дра­ма­ти­чну ора­то­рію швей­цар­сько­го ком­по­зи­то­ра Ар­тю­ра Онег­ге­ра. Те­атр го­стин­но за­про­по­ну­вав свою сце­ну На­ціо­наль­но­му сим­фо­ні­чно­му ор­ке­стру Укра­ї­ни, ка­пе­лі «Дум­ка», хо­ру хло­пчи­ків та юна­ків Му­ні­ци­паль­ної ака­де­мі­чної чо­ло­ві­чої хо­ро­вої ка­пе­ли ім. Л. Ре­ву­цько­го. Де­кла­му­ва­ли і ви­ко­ну­ва­ли во­каль­ні пар­тії Ан­же­лі­ка Сав­чен­ко (Жан­на д’Арк), Юрій Ре­брик (Брат До­ме­нік), Де­нис Сав­чен­ко (Роз­по­ря­дник, Ге­рольд ІІІ), Ко­стян­тин Клейн (Ге­рольд ІІ, Клерк), Ана­то­лій По­грі­бний (Ге­рольд І), Іван­на Пліш (Сві­тла Ді­ва), Яро­сла­ва Побе­ре­жна (Мар­га­ри­та), Те­тя­на Гав­ри­лен­ко (Ка­те­ри­на), Ми­хай­ло Ти­щен­ко (Пор­кус), Де­нис Єв­ту­шен­ко (Се­ля­нин), Окса­на Бондарчук (Се­лян­ка).

На­га­да­є­мо, « День » вже пи­сав, що цей скла­дний і емо­цій­но на­пру­же­ний твір упер­ше в Укра­ї­ні про-

зву­чав рік то­му у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії і став вті­ле­н­ням дав­ньої мрії го­лов­но­го ди­ри­ген­та ор­ке­стру Во­ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка.

— Дов­го не бу­ло мо­жли­во­сті ре­а­лі­зу­ва­ти цей твор­чій про­ект, бо но­тний ма­те­рі­ал над­то до­ро­гий, а по­дії 2014-го в кра­ї­ні бу­ли бу­рем­ні, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Оле­ксандр ГОРНО

СТАЙ. — Ми звер­ну­ли­ся до По­сла Швей­ца­рії і зна­йшли га­ря­чий від­гук. По­соль­ство взя­ло на се­бе і за­без­пе­че­н­ня но­та­ми, і орен­ду за­лу, тож у кві­тні ми пре­зен­ту­ва­ли «Жан­ну д’Арк» упер­ше. На­га­даю, Фі­лар­мо­нія за мі­сцем сво­го роз­та­шу­ва­н­ня опи­ни­ла­ся то­ді в епі­цен­трі ре­во­лю­цій­них по­дій, то­му на­віть від­но­сно не­ве­ли­кий Ко­лон­ний зал не бу­ло за­пов­не­но. На По­кро­ва (у жов­тні) ми ще раз із успі­хом ви­ко­на­ли ора­то­рію, і резонанс, який отри­ма­ли, до­зво­лив нам спо­ді­ва­ти­ся, що твір за­слу­го­вує на більш ши­ро­ку пу­блі­ку. За під­трим­ки По­соль­ства Швей­ца­рії в Укра­ї­ні ми ма­є­мо мо­жли­вість ви­сту­пи­ти в Опері та до­не­сти до слу­ха­чів не тіль­ки му­зи­чну цін­ність і пов­но­зву­чність тво­ру, але й суть, бо увесь текст укра­їн­ською пе­ре­да­ва­ли на еле­ктрон­не табло, що зна­чно під­си­ли­ло за­галь­не вра­же­н­ня. Жанр тво­ру — дра­ма­ти­чна ора­то­рія, з ри­са­ми дра­ма­ти­чно­го те­а­тру її об’єд­нує ха­ра­ктер то­го, що від­бу­ва­є­ться, то­му так ва­жли­во ро­зу­мі­ти текст.

Те­ма шля­хе­тної жер­тов­но­сті — одна з най­за­тре­бу­ва­ні­ших пра­кти­чно в усіх жан­рах. Є спо­ді­ва­н­ня, що «Жан­на д’Арк на во­гни­щі» роз­ши­рить ко­ло сво­їх слу­ха­чів, якщо бу­де ре­а­лі­зо­ва­но пла­ни по­ка­зу ці­єї гран­діо­зної ора­то­рії на сце­ні Па­ла­цу «Укра­ї­на», а та­кож в ін­ших мі­стах на­шої кра­ї­ни.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ІДЕЯ І ВИ­КО­НА­Н­НЯ ОРА­ТО­РІЇ «ЖАН­НА Д’АРК НА ВО­ГНИ­ЩІ» НА­ЛЕ­ЖИТЬ ПРЕ­КРА­СНО­МУ МУ­ЗИ­КАН­ТУ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РУ СІРЕНКУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.