Про Ага­ту Крі­сті зні­муть... бо­йо­вик

Den (Ukrainian) - - Культура -

Сту­дія Paramount має на­мір зня­ти при­го­дни­цький фільм про ві­до­му бри­тан­ську пи­сьмен­ни­цю Ага­ту Крі­сті, по­ві­дом­ляє Deadline. Сце­на­рист Ен­ні Ніл спе­ці­аль­но для про­е­кту пе­ре­пи­ше скрипт Ел­лі­сон Шре­дер, який ком­па­нія ви­ку­пи­ла два ро­ки то­му. Що­до ре­жи­се­ра Paramount по­ки не ви­зна­чи­ла­ся. Да­ти по­ча­тку зйо­мок і ви­хо­ду стрі­чки у про­кат теж по­ки не уто­чню­ю­ться, пи­ше gazeta.ua. Ори­гі­наль­ний сце­на­рій Шре­дер ви­зна­че­но як при­го­дни­цький бо­йо­вик, схо­жий на фільм Ро­бер­та Зе­ме­кі­са «Ро­ман з ка­ме­нем», го­лов­ний ге­рой яко­го Шерлок Холмс. Но­ва кар­ти­на роз­по­вість про інцидент, що став­ся з Агатою Крі­сті у гру­дні 1926 р., ко­ли во­на пропала на 11 днів і ні­хто не знав про її мі­сце­пе­ре­бу­ва­н­ня. Пі­зні­ше пи­сьмен­ни­цю зна­йшли в СПА-го­те­лі. Крі­сті ні­як не по­ясни­ла зни­кне­н­ня, а двоє лі­ка­рів ді­а­гно­сту­ва­ли у неї ам­не­зію, ви­кли­ка­ну трав­мою го­ло­ви. Си­ту­а­цію так до кін­ця і не про­ясни­ли... Де­те­кти­ви Ага­ти Крі­сті ста­ли по­пу­ляр­ни­ми пра­кти­чно від­ра­зу пі­сля їх по­яви в 1920-х ро­ках. Пи­сьмен­ни­ця ство­ри­ла 80 ро­ма­нів і збі­рок опо­відань, а та­кож 19 п’єс, які бу­ло пе­ре­кла­де­но більш ніж 70 мо­ва­ми сві­ту і, за де­яки­ми да­ни­ми, по­сту­па­ю­ться за ти­ра­жа­ми ли­ше Бі­блії та тво­рам Шек­спі­ра. Ба­га­то ро­біт ко­ро­ле­ви де­те­кти­ву не­о­дно­ра­зо­во екра­ні­зу­ва­ли. На­га­да­є­мо, фільм про жи­т­тя Крі­сті вже ви­хо­див у 1979 ро­ці. Роль пи­сьмен­ни­ці у стрі­чці «Ага­та» ви­ко­на­ла Ва­нес­са Ре­дгрейв.

ФОТО З САЙТА wikimedia.org

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.