Гурт «Дру­га рі­ка» від­свя­ткує 20-річчя соль­ним кон­цер­том

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ни­ні ві­до­мий гурт ре­пе­ти­рує про­гра­му з На­ціо­наль­ним ака­де­мі­чним ор­ке­стром на­ро­дних ін­стру­мен­тів. Їхні спіль­ні кон­цер­ти, що за­пла­но­ва­ні на 13 і 14 трав­ня, від­бу­ду­ться в На­ціо­наль­ній опері Укра­ї­ни. Про це роз­по­вів у ін­терв’ю Cultprostir лі­дер гру­пи Ва­ле­рій Хар­чи­шин. «Гур­ту цьо­го ро­ку ви­пов­ню­є­ться двад­цять ро­ків, і, на­пев­но, най­про­сті­ше бу­ло б да­ти п’ять-шість ве­ли­ких юві­лей­них кон­цер­тів по кра­ї­ні. Ми цьо­го ро­би­ти не бу­де­мо. Не бу­де­мо гра­ти з сим­фо­ні­чним ор­ке­стром, як це модно за­раз. Ми зі­гра­є­мо з на­ро­дним ор­ке­стром», — ска­зав Ва­ле­рій ХАР­ЧИ­ШИН. «Дру­га рі­ка» ґрун­тов­но пі­ді­йшла до про­це­су ре­пе­ти­цій. За сло­ва­ми Хар­чи­ши­на, поп- і рок-ви­ко­нав­ці, які спів­пра­цю­ють з ор­ке­стра­ми, за­зви­чай так не ро­блять. Во­ни зу­стрі­ча­ю­ться ли­ше пе­ред ви­сту­па­ми. «Ду­же не­зви­чно зву­чить. Стан­дар­тні пі­сен­ні фор­ми, але зі­гра­ні на бан­ду­рах, цим­ба­лах і та­ке ін­ше. А ко­ли ця ве­ли­че­зна бри­ла ще й окро­плює звер­ху ме­та­ло­фон­чи­ком, це при­го­лом­шує. По­чи­на­єш від­чу­ва­ти се­бе ком­по­зи­то­ром Ма­кси­мом Бе­ре­зов­ським», — по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми від про­це­су під­го­тов­ки фрон­тмен гур­ту «Дру­га рі­ка».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.