«Ми­сте­цький Ар­се­нал» ска­су­вав бі­є­на­ле су­ча­сно­го ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­ціо­наль­ний куль­тур­но-ми­сте­цький та му­зей­ний ком­плекс «Ми­сте­цький Ар­се­нал», який є ор­га­ні­за­то­ром Ки­їв­ської між­на­ро­дної бі­є­на­ле су­ча­сно­го ми­сте­цтва ARSENALE по­ві­дом­ляє про ска­су­ва­н­ня про­е­кту в 2015 ро­ці. Про це йде­ться в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні на сто­рін­ці ком­пле­ксу в Facebook. «Ко­ман­да Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу зму­ше­на прийня­ти зважене рі­ше­н­ня що­до ска­су­ва­н­ня Дру­гої Ки­їв­ської між­на­ро­дної бі­є­на­ле су­ча­сно­го ми­сте­цтва ARSENALE 2015. У зв’яз­ку із тим, що зброй­не про­ти­сто­я­н­ня на схо­ді Укра­ї­ни не при­пи­ня­є­ться, а еко­но­мі­ко-по­лі­ти­чна ситуація ли­ше ускла­дню­є­ться, ре­а­лі­за­ція ми­сте­цько­го про­е­кту та­ко­го зна­чно­го мас­шта­бу, як бі­є­на­ле, є не­мо­жли­вою. Ми­сте­цький Ар­се­нал як дер­жав­на ін­сти­ту­ція в умо­вах три­ва­лої мі­лі­тар­ної агре­сії не мо­же взя­ти на се­бе між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня що­до стра­ху­ва­н­ня тво­рів ми­сте­цтва, їх транс­пор­ту­ва­н­ня та без­пе­ки уча­сни­ків бі­є­на­ле. В ча­си, ко­ли на­ше су­спіль­ство зі­ткну­ло­ся з об­ста­ви­на­ми не­пе­ре­бор­ної си­ли та спря­мо­вує всі мо­жли­ві зу­си­л­ля на по­до­ла­н­ня їх тра­гі­чних на­слід­ків, ство­ре­н­ня ба­га­то­міль­йон­но­го про­е­кту не є ко­ре­ктним. У зв’яз­ку із цим Ми­сте­цький Ар­се­нал ви­му­ше­ний при­пи­ни­ти ро­бо­ту із ку­ра­то­ра­ми Ге­ор­гом Шьолль­хам­ме­ром і Хе­двіг Са­ксенх’юбер та ви­слов­лює їм вдя­чність за спів­пра­цю. По­при все Ми­сте­цький Ар­се­нал про­дов­жує ро­бо­ту над усі­ма ми­сте­цьки­ми та бла­го­дій­ни­ми за­хо­да­ми й про­е­кта­ми, за­пла­но­ва­ни­ми на 2015 рік».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.