У Ки­є­ві три­ває Ти­ждень укра­їн­сько-ли­тов­ської дру­жби

Den (Ukrainian) - - Культура -

У рам­ках по­дії про­во­ди­ться низ­ка куль­тур­них за­хо­дів. Зокре­ма, фо­то­ви­став­ки, по­ка­зи ли­тов­сько­го су­ча­сно­го кі­но, май­стер-кла­си із на­ро­дних тан­ців Ли­тви та при­го­ту­ва­н­ня страв на­ціо­наль­ної ку­хні. Крім то­го, у со­ці­аль­них ме­ре­жах стар­тує про­ект «Дя­кую, Ли­тва», в яко­му ко­жний ме­шка­нець Укра­ї­ни мо­же по­дя­ку­ва­ти Ли­тві за по­стій­ну і все­бі­чну під­трим­ку. Та­кож від­ві­ду­ва­чі по­зна­йом­ля­ться з істо­ри­чним про­е­ктом «Укра­ї­на+Ли­тва», в яко­му істо­ри­ки, лін­гві­сти, куль­ту­ро­ло­ги, му­зи­кан­ти і ку­лі­на­ри по­рів­ня­ють дві кра­ї­ни. «Укра­їн­сько-ли­тов­ські від­но­си­ни в істо­ри­чно­му ви­мі­рі на­ле­жно не оці­не­но, їм при­ді­ля­є­ться вкрай не­до­ста­тня ува­га в під­ру­чни­ках істо­рії. Хоч і в ча­си се­ре­дньо­віч­чя, і в між­во­єн­ну до­бу ХХ сто­лі­т­тя, і під час пе­ре­бу­ва­н­ня в спільному кон­цта­бо­рі під на­звою СРСР, і в ро­ки не­за­ле­жно­сті укра­їн­ці й ли­тов­ці ма­ють що зга­да­ти один про одно­го те­пло­го і по­зи­тив­но­го. Ми завжди пам’ята­ти­ме­мо на­дій­не пле­че Ли­тви під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті й те­пер, під час вій­ни за са­мо­стій­ну Укра­ї­ну про­ти ро­сій­ської агре­сії. Сьо­го­дні як ні­ко­ли акту­аль­не га­сло, що сто­су­є­ться всіх на­ро­дів, хто про­тя­гом сво­єї істо­рії мав спіль­ні кор­до­ни з Ро­сі­єю: «За ва­шу і на­шу сво­бо­ду!» — про­ко­мен­ту­вав zaxid.net мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Сер­гій КВІТ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.