Бі­лі ве­дме­ді... у цен­трі Єв­ро­пи

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У ку­рор­тно­му мі­сті Ан­тиб, що роз­та­шо­ва­не на Ла­зу­ро­во­му бе­ре­зі Фран­ції, є мор­ський парк Marineland. 1970 ро­ку йо­го за­сну­вав ві­до­мий фран­цузь­кий льо­тчик, ге­рой Ра­дян­сько­го Со­ю­зу Ро­лан де ла Пу­ап. Парк скла­да­є­ться з чо­ти­рьох окре­мих ча­стин: Aquasplash — від­кри­тий аква­парк ви­ня­тко­во для ді­тей; Andventure Golf — ди­тя­чий гольф- май­дан­чик; Kids Island — мі­ні- зоо­парк та Marienland — парк мор­ських тва­рин. У ньо­му від­ві­ду­ва­чі мо­жуть по­ба­чи­ти дель­фі­нів, ка­са­ток, пін­гві­нів, мор­ських ле­вів, ко­ти­ків і пре­кра­сних бі­лих ве­дме­дів (на фото) — чо­ти­рьо­хмі­ся­чну Hope (На­дія) та її ма­му Flocke (Пу­шин­ка). У пар­ку мо­жна по­пла­ва­ти з дель­фі­на­ми або ж, під на­гля­дом до­свід­че­них тре­не­рів, по­спіл­ку­ва­ти­ся з мор­ськи­ми ко­ти­ка­ми. У Marineland та­кож є му­зей мор­ської спра­ви, а ще кіль­ка ка­фе і ре­сто­ра­нів, про­кат ди­тя­чих віз­ків та ску­те­рів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.