ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1651 р. 1306 — Ро­бер­та Брю­са, на­ціо­наль­но­го ге­роя Шо­тлан­дії, про­го­ло­ше­но ко­ро­лем ці­єї кра­ї­ни. 1651 — Укра­їн­ське вій­сько пол­ков­ни­ка Іва­на Бо­гу­на роз­гро­ми­ло по­ля­ків під Він­ни­цею. 1747 — народився Оле­ксандр Бе­збо­родь­ко, український та ро­сій­ський дер­жав­ний ді­яч, пол­ков­ник Ні­жин­сько­го та Ки­їв­сько­го пол­ків Ге­тьман­щи­ни, кан­цлер уря­ду Ка­те­ри­ни ІІ, се­на­тор. По­мер 1799 р. 1821 — про­го­ло­ше­но не­за­ле­жність Греції від От­то­ман­ської ім­пе­рії. 1857 — упер­ше сфо­то­гра­фо­ва­но со­ня­чне за­тем­не­н­ня. 1918 — про­го­ло­ше­но не­за­ле­жність Бі­ло­ру­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки. Уже на­сту­пно­го, 1919 ро­ку, цю не­за­ле­жність бу­ло жор­сто­ко при­ду­ше­но Мо­сквою. 1944 — у фа­шист­сько­му кон­цта­бо­рі Май­да­нек тра­гі­чно за­ги­нув Оме­лян Ковч, гре­ко­ка­то­ли­цький свя­ще­ник, бла­жен­ний Ка­то­ли­цької церкви. Народився 1884 р. 1949 — роз­по­ча­ла­ся ма­со­ва де­пор­та­ція ти­сяч жи­те­лів Латвії до Си­бі­ру. 1954 — ком­па­нія RCA ви­пу­сти­ла пер­ший ма­со­вий ко­льо­ро­вий те­ле­ві­зор. 1957 — у Ри­мі ке­рів­ни­ки Бель­гії, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Іта­лії, Лю­ксем­бур­гу і Ні­дер­лан­дів укла­ли до­го­вір про утво­ре­н­ня Єв­ро­пей­ської еко­но­мі­чної спіль­но­ти. Це бу­ло, по су­ті, те ядро, з яко­го ви­ріс май­бу­тній Єв­ро­со­юз. 1999 — за­ги­нув В’ яче­слав Чор­но­віл, український по­лі­ти­чний і гро­мад­ський ді­яч, пра­во­за­хи­сник, ди­си­дент, пи­сьмен­ник, пу­блі­цист. Народився 1937 р.

1999 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.