Ефе­ктно. На­скіль­ки ефе­ктив­но?

На­ро­дний де­пу­тат: «Те­а­траль­ність» за­три­ма­н­ня ке­рів­ни­цтва ДСНС на­штов­хує ме­не на дум­ку, що цим хо­чуть від­вер­ну­ти ува­гу від ко­ло­саль­но­го ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу в са­мо­му Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Екс­пер­ти «Дня» оці­ни­ли іні­ці­а­ти­ву ре­гу­ля­то­ра спро­сти­ти умо­ви ви­зна­н­ня банків про­блем­ни­ми та не­пла­то­спро­мо­жни­ми

Нац­банк хо­че пом’якши­ти умо­ви від­не­се­н­ня банків до ка­те­го­рії про­блем­них та не­пла­то­спро­мо­жних. Іні­ці­ю­ва­ти від­по­від­ні змі­ни ре­гу­ля­тор по­про­сив де­пу­та­тів пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті. Кон­кре­тні про­по­зи­ції бу­ли озву­че­ні під час остан­ньо­го за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту. Про що йде­ться?

На­ра­зі За­кон «Про бан­ки та бан­ків­ську ді­яль­ність» зо­бов’язує Нац­банк від­но­си­ти банк до ка­те­го­рії про­блем­них (ст. 75) або не­пла­то­спро­мо­жних (ст. 76), якщо ним по­ру­ше­но ви­кла­де­ні в за­ко­ні нор­ма­ти­ви. У за­ко­но­про­е­кті про­по­ну­ють пом’якши­ти цю ви­мо­гу в ра­зі змен­ше­н­ня роз­мі­ру ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу, зна­че­н­ня нор­ма­ти­ву до­ста­тно­сті (аде­ква­тно­сті) ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу, нор­ма­ти­вів по­то­чної та ко­ро­тко­стро­ко­вої лі­кві­дно­сті, збіль­ше­н­ня об­ся­гу не­га­тив­но кла­си­фі­ко­ва­них акти­вів бан­ку, спри­чи­не­ні кур­со­ви­ми ко­ли­ва­н­ня­ми пі­сля 6 лю­то­го 2014 ро­ку та/або не­об­хі­дні­стю фор­му­ва­н­ням ре­зер­вів для по­кри­т­тя втрат за актив­ни­ми бан­ків­ськи­ми опе­ра­ці­я­ми (че­рез втра­ти на схо­ді та в ане­ксо­ва­но­му Кри­му). За­ко­но­про­ект уста­нов­лює строк дії нор­ми що­до пра­ва На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни не від­но­си­ти банк до ка­те­го­рії про­блем­них та не­пла­то­спро­мо­жних до 1 сі­чня 2019 ро­ку.

Нац­банк про­сить де­пу­та­тів тер­мі­но­во та тим­ча­со­во спро­сти­ти ці нор­ми і по­да­ти до Ра­ди від­по­від­ний за­ко­но­про­ект. Йо­го вже за­ре­є­стру­ва­ли — № 2449 від 20.03.2015 «Про за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на спри­я­н­ня ка­пі­та­лі­за­ції та ре­стру­кту­ри­за­ції банків». Але з при­во­ду до­ціль­но­сті прийня­т­тя цьо­го до­ку­мен­та дум­ки на рин­ку не­о­дно­зна­чні.

Біль­шість банків вже не мо­же ви­ко­ну­ва­ти нор­ма­ти­ви НБУ, роз­по­від­ає «Дню» за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ру­слан Дем­чак. «У ба­га­тьох фі­н­уста­нов «по­пли­ли» по­ка­зни­ки че­рез кур­со­ві ко­ли­ва­н­ня, бо во­ни ма­ли від­кри­ті ва­лю­тні по­зи­ції. Від­так во­ни ав­то­ма­ти­чно по­тра­пля­ють під сан­кції НБУ. Ро­зу­мі­ю­чи суть про­бле­ми, НБУ хо­че пом’якши­ти ви­мо­ги і та­ким чи­ном да­ти ще шанс, аби втри­ма­ти­ся їм на пла­ву», — по­яснює нар­деп.

«За остан­ній рік ми вже втра­ти­ли 44 бан­ки. Але якщо НБУ бу­де й на­да­лі ве­ли­кі бан­ки па­чка­ми від­прав­ля­ти на лі­кві­да­цію, по-пер­ше, жодний Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів не змо­же впо­ра­ти­ся з ни­ми, а по-дру­ге, пів­кра­ї­ни мо­же зу­пи­ни­ти­ся: йде­ться не ли­ше про вкла­ди на­се­ле­н­ня, а й про ді­яль­ність під­при­ємств, дер­жав­них уста­нов то­що. Нац­банк за­про­по­ну­вав да­ти йо­му мо­жли­вість ви­зна­ча­ти: ви­зна­ва­ти банк не­пла­то­спро­мо­жним чи да­ва­ти йо­му ще шанс про­дов­жи­ти існу­ва­н­ня», — озву­чує ар­гу­мен­ти, чо­му бан­ків­ський ко­мі­тет взяв­ся за це пи­та­н­ня, йо­го очіль­ник Сер­гій Ри­бал­ка.

Втім, не всі на рин­ку під­три­му­ють та­ку ідею.

Адво­кат, стар­ший пар­тнер АК «Кра­вець і пар­тне­ри», Ро­сти­слав Кра­вець вва­жає, що це при­зве­де до ще біль­шо­го об­кра­да­н­ня вкла­дни­ків і клі­єн­тів банків. «За­мість то­го, аби зму­си­ти акціо­не­рів і вла­сни­ків до­ка­пі­та­лі­зу­ва­ти свої фі­н­уста­но­ви, НБУ дає мо­жли­вість ве­сти ще більш ри­зи­ко­ву ді­яль­ність», — ка­же він. Кра­вець ди­ву­є­ться, чо­му при втра­ті ро­бо­ти по­зи­чаль­ни­ком йо­му не спи­су­ють кре­дит, а бан­ку — ма­ють ви­ба­ча­ти і змі­ню­ва­ти для ньо­го нор­ма­ти­ви? «Що це за ру­чне управ­лі­н­ня? Є чі­тко роз­ра­хо­ва­ні нор­ма­ти­ви, аби збе­рі­га­ти ста­біль­ність у бан­ків­ській си­сте­мі. Якщо ми її бу­де­мо від­мі­ня­ти, то отри­ма­є­мо на­віть не лом­бар­ди, а якісь ша­ра­шкі­ні кон­то­ри, які без­кар­но і аб­со­лю­тно за­кон­но при­сво­ю­ва­ти­муть гро­ші вкла­дни­ків», — ка­же він. На дум­ку адво­ка­та, від­тя­гу­ва­ти рі­ше­н­ня з ви­зна­н­ня банків про­блем­ни­ми або не­пла­то­спро­мо­жни­ми не вар­то ще й то­му, що по­пе­ре­дні спро­би НБУ по­тя­гну­ти час і да­ти ще один шанс «про­блем­ним» не увін­чу­ва­ли­ся успі­хом. Так бу­ло з бан­ком Ла­гу­на та Ба­хма­тю­ка, на­га­дує він. Кра­вець до­дає, що цей за­ко­но­про­ект має прой­ти обов’яз­ко­во ан­ти­ко­ру­пцій­ну пе­ре­вір­ку, бо в ньо­му за­кла­де­ні ко­ру­пцій­ні мо­мен­ти для дій банків з НБУ.

Про­ти та­кої іні­ці­а­ти­ви ви­сту­пає і де­пу­тат сьо­мо­го скли­ка­н­ня Во­ло­ди­мир По­ло­ча­ні­нов, який дов­гий час «во­ю­вав» в су­дах з НБУ за від­кри­тість ін­фор­ма­ції про ре­фі­нан­су­ва­н­ня. Йо­го го­лов­не за­ува­же­н­ня — від­су­тність кри­те­рі­їв за яки­ми НБУ ви­рі­шу­ва­ти­ме ко­го «стра­ти­ти, а ко­го ми­лу­ва­ти». «Тре­ба взя­ти за осно­ву кри­те­рії аме­ри­кан­ських або єв­ро­пей­ських банків в ча­сти­ні оцін­ки лі­кві­дно­сті бан­ку і то­ді НБУ мо­же при­йма­ти рі­ше­н­ня са­мо­стій­но в рам­ках цьо­го ко­ри­до­ру. Іна­кше це чи­стої во­ди ко­ру­пція», — ре­зю­мує він. На йо­го дум­ку, без цьо­го по­да­ний в Ра­ду за­ко­но­про­ект ли­ше «за­мо­ро­зи­ти» про­бле­му не­ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми і не­ба­жа­н­ня акціо­не­рів до­ка­пі­та­лі­зу­ва­ти свої бан­ки до 01.01.2019 ро­ку. «Що змі­ни­ться пі­сля при­хо­ду 2019? Го­то­вий по­ві­ри­ти в змі­ни тіль­ки при на­яв­но­сті узго­дже­ної до­ро­жньої кар­ти! В да­но­му ви­пад­ку все, що про­по­ну­ють — це за­мість то­го, що б сто­я­ти в чер­зі за ре­фі­нан­су­ва­н­ням до НБУ (за від­кат) або «по дзвін­ку»...», — го­во­рить він. На йо­го дум­ку, ре­гу­ля­тор по­ви­нен за­раз ро­би­ти ін­ше: за­кін­чи­ти стре­сте­сти банків, що б зро­зу­мі­ти роз­мір про­блем, ство­ри­ти єди­ний дер­жав­ний са­на­цій­ний банк і за­пу­сти­ти ме­ха­нізм ва­лю­тних свап-лі­ній з при­ва­тни­ми бан­ка­ми стро­ком до ро­ку (за умо­ви, що во­ни пе­ре­во­дять про­блем­ні акти­ви в са­на­цій­ний банк або під фі­нан­со­ві га­ран­тії акціо­не­рів цих банків).

За сло­ва­ми уча­сни­ка Ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Пав­ла Рі­за­нен­ка, на­ра­зі НБУ зо­бов’яза­ний при по­ру­шен­ні нор­ма­ти­вів ви­зна­ва­ти банк не­пла­то­спро­мо­жним чи про­блем­ним. «Це ім­пе­ра­тив­ні пов­но­ва­же­н­ня: ста­ла­ся подія, і во­ни по­вин­ні щось вчи­ни­ти. Те, що во­ни про­по­ну­ють — зро­би­ти ці пов­но­ва­же­н­ня не ім­пе­ра­тив­ни­ми, а дис­кре­тни­ми, тоб­то на їхній роз­суд... Ось у цьо­му я ба­чу ве­ли­ку про­бле­му», — го­во­рить він «Дню». Рі­за­нен­ко та­кож вва­жає, що та­ка віль­ність мо­же бу­ти під­ста­вою для ко­ру­пції і зло­вжи­вань з бо­ку ре­гу­ля­то­ра: «Уявіть, хо­че­мо — ви­зна­є­мо, а хо­че­мо — ні». Якщо ре­гу­ля­тор пра­гне до­по­мог­ти бан­кам, до­дає він, то вар­то бу­ло б змі­ни­ти по­да­ні в за­ко­ні під­ста­ви, на­при­клад, пом’якши­ти ви­мо­ги до ка­пі­та­лу або лі­кві­дно­сті. То­ді всі бу­дуть в одна­ко­вих умо­вах, вва­жає ек­сперт.

Ри­бал­ка ви­знає, що са­ме та­кі по­бо­ю­ва­н­ня ви­кли­ка­ли в ко­мі­те­ті дис­ку­сії. Але зре­штою ви­рі­ши­ли, що 7 чле­нів фі­нан­со­во­го ко­мі­те­ту із п’яти рі­зних фра­кцій ста­нуть спів­ав­то­ра­ми цьо­го за­ко­но­про­е­кту. «Ми усі зі­йшли­ся на то­му, що ма­є­мо ви­пи­са­ти більш чі­ткі нор­ми, які ви­зна­ча­ти­муть дії НБУ. Але ви ма­є­те ро­зу­мі­ти, що який би за­кон не був, ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки за­ли­ша­ться. Ви ж зна­є­те, що на­віть за на­яв­но­сті більш жорс­тких норм Нац­банк їх ви­ко­ри­сто­ву­вав у ру­чно­му ре­жи­мі. Це ж не но­ви­на», — ка­же він «Дню». За йо­го сло­ва­ми, пи­та­н­ня до аде­ква­тно­сті та вча­сно­сті кро­ків зі ста­бі­лі­за­ції ва­лю­тно­го кур­су, ре­фі­нан­су­ва­н­ня, ма­ні­пу­ля­цій з ва­лю­тни­ми ау­кціо­на­ми та аде­ква­тно­сті лі­кві­да­ції банків ні­ку­ди не зни­кли. Але за та­ких си­стем­них фі­нан­со­во-еко­но­мі­чних криз, як в Укра­ї­ні, в ін­ших дер­жа­вах та­кож ішли на змен­ше­н­ня нор­ма­ти­вів для усіх банків або про­пи­су­ва­ли ме­ха­ні­зми ви­клю­чень, ко­ли цен­тро­банк міг да­ва­ти бан­кам до­да­тко­вий час для по­до­ла­н­ня кри­зо­вої си­ту­а­ції. Але при цьо­му, пе­ре­ко­на­ний він, тре­ба збіль­ши­ти рі­вень кон­тро­лю НБУ з бо­ку пар­ла­мен­ту та ЗМІ.

«День» звер­нув­ся в прес-слу­жбу НБУ з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти по­бо­ю­ва­н­ня уча­сни­ків рин­ку про ко­ру­пцій­ний ри­зик в по­да­но­му за­ко­ні. Ми та­кож по­ці­ка­ви­ли­ся, які, на дум­ку ре­гу­ля­то­ра, ма­ють бу­ти кри­те­рії від­не­се­н­ня бан­ку до ка­те­го­рії про­блем­них чи не пла­то­спро­мо­жних за умо­ви змі­ни за­ко­ну. Втім, пря­мих від­по­від­ей на ці пи­та­н­ня у зво­ро­тньо­му ли­сті не отри­ма­ли. «На­гляд за бан­ка­ми не тіль­ки не бу­де осла­бле­ний, але на­віть по­си­ле­ний. Та­кож На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни бу­де жорс­тко кон­тро­лю­ва­ти пла­ни ка­пі­та­лі­за­ції банків, а ті, хто не впо­ра­є­ться з їх ви­ко­на­н­ням, бу­дуть ви­ве­де­ні з рин­ку», — ци­тує пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви НБУ Олександра Пи­са­ру­ка прес-слу­жба. Він уто­чнив, що си­сте­мі об’єктив­но по­трі­бен час, аби від­но­ви­ти ка­пі­та­ли. То­му Нац­банк іні­ці­ює ці змі­ни до за­ко­ну, аби бан­ки отри­ма­ли час на ві­днов­ле­н­ня нор­маль­ної ді­яль­но­сті, а та­кож сти­му­лює їх йти на­зу­стріч по­зи­чаль­ни­кам в пла­ні ре­стру­кту­ри­за­ції їх бор­гів. У на­ді­сла­ній від­по­віді та­кож ска­за­но, що за­ко­но­про­ект по­го­дже­ний з МВФ.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.