Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко – спортс­мен бе­ре­зня

А вже 8 кві­тня у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­мі­чно­му те­а­трі опе­ре­ти від­бу­де­ться це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня «Ге­ро­їв спор­тив­но­го ро­ку-2014»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

За рі­ше­н­ням На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни най­кра­щим спортс­ме­ном пер­шо­го ве­сня­но­го мі­ся­ця на­зва­но бі­а­тло­ніс­тку Ва­лен­ти­ну Се­ме­рен­ко. А осо­би­стий тре­нер спортс­мен­ки Гри­го­рій Шамрай став най­кра­щим тре­не­ром бе­ре­зня в Укра­ї­ні.

Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт НОК, не­ймо­вір­ну ре­зуль­та­тив­ну кра­пку в сво­є­му «уро­жай­но­му» се­зо­ні Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко по­ста­ви­ла на чем­піо­на­ті сві­ту в фін­сько­му Кон­ті­о­ла­хті. У мас-стар­ті лі­дер укра­їн­ської збір­ної впев­не­но здо­бу­ла зо­ло­ту ме­даль, а в сприн­тер­ській гон­ці при­не­сла Укра­ї­ні брон­зо­ву на­го­ро­ду. Вза­га­лі ж, за під­сум­ка­ми се­зо­ну 2014— 2015, «не­ймо­вір­на Ва­ля» (як її на­зва­ли вбо­лі­валь­ни­ки) по­сі­ла тре­тє мі­сце в за­галь­но­му за­лі­ку Куб­ка сві­ту.

На­га­да­є­мо, для Ва­лен­ти­ни Се­ме­рен­ко це вже тре­тє ви­со­ке ви­зна­н­ня НОК Укра­ї­ни. Най­кра­щою спортс­мен­кою мі­ся­ця в кра­ї­ні во­на ста­ва­ла у гру­дні 2013-го та 2014 р. До ре­чі, че­твер­тий мі­сяць по­спіль зва­н­ня най­кра­що­го спортс­ме­на мі­ся­ця ви­бо­рю­ють са­ме пред­став­ни­ки бі­а­тло­ну. Пі­сля трі­ум­фу у гру­дні Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко пе­ре­да­ла еста­фе­ту Сер­гію Се­ме­но­ву, який став най­кра­щим спортс­ме­ном сі­чня. У лю­то­му ви­со­ке ви­зна­н­ня отри­ма­ла Іри­на Вар­ви­нець.

Як по­ві­дом­ляє НОК, вже 8 кві­тня у сто­ли­ці від­бу­де­ться на­ціо­наль­ний спор­тив­ний «Оскар», по­кли­ка­ний ви­зна­чи­ти та на­го­ро­ди­ти най­кра­щих спор­тсме­нів, тре­не­рів, ко­ман­ди, фа­хів­ців з усіх ви­дів спор­ту.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.