Філь­ми, ви­став­ки та пам’ятна ака­де­мія

Він­ни­ча­ни вша­но­ву­ва­ти­муть пам’ять Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

УВін­ни­цькій обла­сті вже по­ча­ли ви­ко­ну­ва­ти указ Пре­зи­ден­та «Про вша­ну­ва­н­ня пам’яті кня­зя Ки­їв­сько­го Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го — твор­ця се­ре­дньо­ві­чної єв­ро­пей­ської дер­жа­ви Ру­си-Укра­ї­ни». На­га­да­є­мо, 2015-го ми­нає 1000 ро­ків від дня смер­ті кня­зя Во­ло­ди­ми­ра. Зга­ду­ва­ти про за­слу­ги Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го він­ни­ча­ни роз­по­чнуть уже пі­сля 1 кві­тня.

Одра­зу по за­вер­шен­ні ве­сня­них ка­ні­кул у всіх на­вчаль­них за­кла­дах Він­нич­чи­ни від­кри­ю­ться те­ма­ти­чні ви­став­ки. Про­во­ди­ти­му­ться уро­ки істо­рії Укра­ї­ни та укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. Для шко­ля­рів пі­дго­ту­ва­ли до­ку­мен­таль­ні філь­ми, які пла­ну­ють про­де­мон­стру­ва­ти під час фа­куль­та­тив­них за­нять. А ви­хо­ван­ців шкіл ми­стецтв ма­ють на­мір за­лу­чи­ти до ство­ре­н­ня ілю­стра­цій­но-пе­ре­сув­ної ви­став­ки «Князь Ки­їв­ський Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий».

При­єд­на­ю­ться до вша­ну­ва­н­ня пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го і пред­став­ни­ки рі­зних ре­лі­гій­них кон­фе­сій обла­сті. Ке­рів­ник від­ді­лу зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю та ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди Він­ни­цько­го єпар­хі­аль­но­го управ­лі­н­ня Укра­їн­ської пра­во­слав­ної церкви Ва­ле­рій Швець по­ві­до­мив, що в ли­пні свя­щен­но­слу­жи­те­лі пла­ну­ють ор­га­ні­зу­ва­ти хре­сний хід, а під час Пе­трів­ки пред­ста­ви­ти ві­ря­нам усі­єї єпар­хії мо­жли­вість при­кло­ни­ти­ся пе­ред іко­ною кня­зя Во­ло­ди­ми­ра та йо­го мо­ща­ми. Свя­ти­ню пе­ре­во­зи­ти­муть від хра­му до хра­му, вла­што­ву­ю­чи не ли­ше цер­ков- ні слу­жби, а й бе­сі­ди про жи­т­тя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го та йо­го роль у ста­нов­лен­ні хри­сти­ян­ства на Ру­сі.

Пред­став­ник Кам’яно-По­діль­ської ді­є­це­зії ри­мо-ка­то­ли­цької церкви отець Ко­стян­тин, зі сво­го бо­ку, від­зна­чив, що ка­то­ли­ки пла­ну­ють до­лу­чи­ти­ся до вша­ну­ва­н­ня пам’яті кня­зя Ки­їв­сько­го і вла­шту­ва­ти на йо­го честь три­ден­ний кон­церт ор­ган­ної му­зи­ки.

Ближ­че до лі­та на обла­сно­му рів­ні пла­ну­є­ться про­ве­де­н­ня на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій, сим­по­зі­у­мів, кру­глих сто­лів, се­мі­на­рів, ін­ших на­у­ко­вих та про­сві­тни­цьких за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ви­вче­н­ня дер­жа­во­твор­чої ді­яль­но­сті кня­зя Ки­їв­сько­го Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го. В обла­сно­му кра­є­знав­чо­му му­зеї пред­став­лять ви­став­ку на­ро­дної іко­ни Олександра Чер­но­ва із Хмель­ни­цько­го. Обла­сний ху­до­жній му­зей пред­ста­вить ми­сте­цько­осві­тню про­гра­му «Рів­но­апо­столь­ний Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий — фун­да­тор, дер­жав­ний дія і хре­сти­тель Укра­ї­ни». А куль­мі­на­ці­єю вша­ну­ва­н­ня по­ста­ті ви­да­тно­го укра­їн­сько­го дер­жа­во­твор­ця ста­не пам’ятна ака­де­мія «Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий — тво­рець єв­ро­пей­ської дер­жа­ви Ру­си-Укра­ї­ни», яка від­бу­де­ться у Він­ни­цько­му обла­сно­му му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­му те­а­трі іме­ні Са­дов­сько­го. Про­ве­дуть її сим­во­лі­чно — 24 ли­пня, у день, ко­ли пра­во­слав­на цер­ква від­зна­ча­ти­ме пам’ять Свя­тої рів­но­апо­столь­ної Ольги, ве­ли­кої кня­ги­ні Ки­їв­ської і ба­бу­сі Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.