Лі­ку­ва­ти ду­ші

У Він­ни­ці від­крив­ся центр пра­во­вої та пси­хо­ло­гі­чної до­по­мо­ги для уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

До­по­мог­ти АТОв­цям по­вер­ну­ти­ся до нор­маль­но­го жи­т­тя та під­три­ма­ти чле­нів їхніх ро­дин ви­рі­ши­ли він­ни­цькі пси­хо­ло­ги. Спер­шу во­ни на­да­ва­ли фа­хо­ву до­по­мо­гу по­ра­не­ним бій­цям, які лі­ку­ю­ться у Він­ни­цько­му шпи­та­лі. А не­що­дав­но, зав­дя­ки під­трим­ці мі­сце­вих під­при­єм­ців та во­лон­те­рів, від­кри­ли центр пра­во­вої та пси­хо­ло­гі­чної до­по­мо­ги. Тут пра­цю­ва­ти­ме 12 пси­хо­ло­гів та п’ ять юри­стів. Во­ни без­ко­штов­но кон­суль­ту­ва­ти­муть і на­да­ва­ти­муть під­трим­ку всім, хто цьо­го по­тре­бує.

Го­ло­ва на­гля­до­во- ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та во­лон­те­рів Оле­на Вер­лан- Куль­шен­ко роз­по­від­ає, що но­во­ство­ре­ний за­клад пра­цю­ва­ти­ме за кіль­ко­ма на­пря­ма­ми. Пер­ший — юри­ди­чний (це оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів, пов’ яза­них із при­сво­є­н­ням ста­ту­су уча­сни­ка АТО, гру­пи ін­ва­лі­дно­сті чи пільг). Дру­гий — со­ці­аль­ний ( під­трим­ка ро­дин за­ги­блих, оформ­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги то­що). Тре­тій — ком­пле­ксна під­трим­ка, яка вклю­чає за­без­пе­че­н­ня АТОв­ців ме­ди­чною і пси­хо­ло­гі­чною до­по­мо­гою, на­ле­жною ре­а­бі­лі­та­ці­єю, са­на­тор­но- ку­рор­тним лі­ку­ва­н­ням.

Він­ни­чан­ка Га­ли­на Бу­хо­ва­Ку­лі­ба­ба вже звер­ну­ла­ся по до­по­мо­гу до пси­хо­ло­га цен­тру. Во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку в зо­ні АТО за­ги­нув її чо­ло­вік. Жін­ка до­сі не мо­же огов­та­ти­ся від утра­ти. Ка­же, як­би не за­ня­т­тя, вже дав­но б втра­ти­ла ба­жа­н­ня жи­ти да­лі. «Лю­дми­ла Іва­нів­на на­вчи­ла ме­не бо­ро­ти­ся з па­ні­чним стра­хом. Пі­сля похо­ро­ну я не зна­ла, що ме­ні ро­би­ти да­лі, як жи­ти, пра­цю­ва­ти, ро­сти­ти си­на, — зі­зна­є­ться Га­ли­на. — За­раз під час за­нять ми пра­цю­є­мо над тим, щоб я на­ре­шті усві­до­ми­ла, що чо­ло­вік ні­ко­ли до ме­не не по­вер­не­ться. Йо­го про­сто біль­ше не­має. Це ду­же важ­ко, адже мій син — то­чна ко­пія сво­го ба­тька. По­при те, що йо­му тіль­ки 12 ро­ків, він, як і наш та­то, хо­че бу­ти вій­сько­во­слу­жбов­цем. Зби­ра­є­ться всту­па­ти до Ки­їв­сько­го лі­цею іме­ні Бо­гу­на».

Ко­ор­ди­на­тор пси­хо­ло­гі­чної во­лон­тер­ської гру­пи « Збе­ре­жи ду­шу» Лю­дми­ла Єв­се­є­ва на­го­ло­шує, що прой­ти пси­хо­ло­гі­чну ре­а­бі­лі­та­цію му­сять усі бій­ці, які бу­ли в зо­ні АТО. Іна­кше Укра­ї­на по­то­не у пост­трав­ма­ти­чно­му син­дро­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.