Об’єктив­не ЗНО

Den (Ukrainian) - - День України -

Уча­сни­ки те­сту­ва­н­ня змо­жуть са­мо­стій­но про­ана­лі­зу­ва­ти свої по­мил­ки

До сло­ва, ми­ну­ли­ми ро­ка­ми уча­сни­ки мо­гли озна­йо­ми­ти­ся зі сво­ї­ми ро­бо­та­ми ли­ше у ра­зі оскар­же­н­ня ре­зуль­та­тів оці­ню­ва­н­ня. Ймо­вір­но, но­во­вве­де­н­ня змен­шить кіль­кість апе­ля­цій­них за­яв.

Iгор ЛIКАРЧУК, ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти:

— Ми пра­гне­мо зро­би­ти си­сте­му зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня ще більш від­кри­тою, по­ка­за­ти, що у про­це­сі пе­ре­вір­ки ми ді­є­мо об’ єктив­но, на­да­ти мо­жли­вість уча­сни­кам ЗНО пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що са­ме їхня ро­бо­та оці­ню­є­ться під час пе­ре­вір­ки. Всі те­сто­ві блан­ки у нас ко­ду­ю­ться, то­му у ба­га­тьох уча­сни­ків пі­сля отри­ма­н­ня ре­зуль­та­тів ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: «Це моя ро­бо­та?». Ми хо­че­мо, щоб усі абі­ту­рі­єн­ти пе­ре­ко­на­ли­ся — пе­ре­ві­ре­ні ро­бо­ти са­ме їхні. Во­ни мо­жуть по­ка­за­ти блан­ки учи­те­лям, ре­пе­ти­то­рам, ба­тькам і ра­зом з ни­ми з’ ясу­ва­ти, чи є там по­мил­ки, чи ні. Ча­сто ба­тьки звер­та­ю­ться, що їхніх ді­тей не­пра­виль­но оці­ни­ли — у об’ єктив­но­сті во­ни те­пер мо­жуть пе­ре­ко­на­ти­ся са­мі.

Ми мо­же­мо на­да­ти як ва­рі­ан­ти ро­біт у то­му ви­гля­ді, в яко­му їх зда­ли абі­ту­рі­єн­ти, так і пе­ре­ві­ре­ні зраз­ки. Спра­ва в то­му, що ро­бо­ти у нас пе­ре­ві­ря­ю­ться трьо­ма лю­дьми і трьо­ма рі­зни­ми ко­льо­ра­ми чор­нил. На­ра­зі ми не ма­є­мо те­хні­чної мо­жли­во­сті зро­би­ти ко­льо­ро­ву скан-ко­пію, то­му пе­ре­ві­ре­ний ва­рі­ант мо­жна отри­ма­ти ли­ше у пи­сьмо­во­му ви­гля­ді.

Будь- яке но­во­вве­де­н­ня по­тре­бує гро­шей. Як­би ми отри­ма­ли но­ве обла­дна­н­ня, ко­льо­ро­ві ска­не­ри та по­ту­жні сер­ве­ри, то мо­гли б роз­мі­сти­ти всі ро­бо­ти на сто­рін­ках абі­ту­рі­єн­тів одра­зу та без жо­дних за­явок. Ми го­то­ві бу­ти пов­ні­стю від­кри­ти­ми, але по­ки не ма­є­мо не­об­хі­дних те­хні­чних мо­жли­во­стей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.