Збе­рег­ти... сьо­го­де­н­ня

У Су­мах гро­ма­дян за­лу­ча­ють до фор­му­ва­н­ня ар­хі­ву

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Дер­жав­ний ар­хів Сум­ської обла­сті фор­мує акту­аль­ний до­ку­мен­таль­ний фонд, при­свя­че­ний Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті та вій­ні на схо­ді Укра­ї­ни. «Час, який ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо, ви­явив­ся по­во­ро­тним ета­пом у ста­нов­лен­ні на­шої дер­жав­но­сті, в роз­ви­тку на­ціо­наль­ної са­мо­сві­до­мо­сті, — го­во­рить ди­ре­ктор ДАСО Юрій Олій­ник. — То­му так ва­жли­во збе­рег­ти до­ку­мен­ти, що ілю­стру­ють ці по­дії » . Ар­хі­ві­сти очі­ку­ють, що до збе­ре­же­н­ня істо­рії актив­но до­лу­ча­ться гро­ма­дя­ни, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції, на­сам­пе­ред уча­сни­ки Май­да­ну, АТО, во­лон­те­ри, жур­на­лі­сти, ко­ле­кціо­не­ри. Ці ма­те­рі­а­ли ( текс­то­ві, ау­діо­ві­зу­аль­ні, на па­пе­ро­вих та ци­фро­вих но­сі­ях) скла­дуть осно­ву но­во­го фон­ду в ДАСО.

До­ку­мен­ту­ва­н­ня на­шо­го ге­ро­ї­чно­го і, во­дно­час, дра­ма­ти­чно­го сьо­го­де­н­ня має над­зви­чай­не зна- че­н­ня, пе­ре­ко­на­ний Юрій Олій­ник. Він за­зна­чив, що пе­ре­да­на до ар­хі­ву ін­фор­ма­ція бу­де на­дій­но збе­ре­же­на, опи­са­на і ви­ко­ри­ста­на. Ці ма­те­рі­а­ли на­бу­дуть ста­ту­су до­ку­мен­тів На­ціо­наль­но­го ар­хів­но­го фон­ду, а от­же, на них мо­жна бу­де опи­ра­ти­ся в істо­ри­чних до­слі­дже­н­нях, осві­тній ро­бо­ті й па­трі­о­ти­чно­му ви­хо­ван­ні мо­ло­ді, у ви­рі­шен­ні рі­зних пра­во­вих пи­тань, на­при­клад, для під­твер­дже­н­ня пе­ре­бу­ва­н­ня в зо­ні АТО, фа­ктів зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті для на­ціо­наль­них і між­на­ро­дних су­дів, в ін­ших жит­тє­во ва­жли­вих пи­та­н­нях. Пе­ред­ба­ча­є­ться пов­не оци­фро­ву­ва­н­ня пе­ре­да­них гро­ма­дя­на­ми до­ку­мен­тів та роз­мі­ще­н­ня їх на сай­ті ар­хі­ву (www.daso.sumy.ua) як та­ких, що ма­ють прі­о­ри­те­тне зна­че­н­ня для су­спіль­ства, для фор­му­ва­н­ня су­ча­сної укра­їн­ської іден­ти­чно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.