Укра­ї­ні обі­ця­ють до­да­тко­ві 250 млн єв­ро як ма­кро­фі­нан­со­ву до­по­мо­гу ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Київ отри­має в кві­тні до­да­тко­ві 250 млн. єв­ро ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги в рам­ках існу­ю­чих про­грам ЄС, по­ві­дом­ля­є­ться в за­твер­дже­ній Єв­ро­ко­мі­сі­єю вчо­ра до­по­віді про ре­а­лі­за­цію єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки су­сід­ства на Укра­ї­ні. « Кра­ї­на отри­ма­ла 1,36 млрд єв­ро ма­кро­фі­нан­со­вої по­зи­ки 2014 ро­ку і по­вин­на отри­ма­ти до­да­тко­ві 250 млн єв­ро в кві­тні 2015 ро­ку за умо­ви, що ви­ко­ну­ва­ти­ме­ться про­гра­ма МВФ і бу­де до­три­ма­но по­лі­ти­чних умов», — го­во­ри­ться в до­по­віді. Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія за­твер­ди­ла се­рію що­рі­чних до­по­від­ей, в яких да­но оцін­ку ре­а­лі­за­ції єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки су­сід­ства що­до 16 кра­їн- пар­тне­рів Схі­дної Єв­ро­пи і се­ред­зем­но­мор­сько­го пів­дня, а та­кож зро­бле­но ре­ко­мен­да­ції на май­бу­тні ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.