Яце­нюк: Український на­род має на референдумі ви­зна­чи­ти до­лю член­ства кра­ї­ни в НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Укра­ї­на має ста­ти чле­ном НАТО пі­сля про­ве­де­н­ня ре­форм і ре­фе­рен­ду­му, за­явив прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк. «Якщо ще кіль­ка ро­ків то­му це не бу­ло на на­ших ра­да­рах, то те­пер моя по­лі­ти­чна по­зи­ція - це є на на­ших ра­да­рах. На­род Укра­ї­ни пі­сля про­ве­де­н­ня ре­форм має на референдумі ви­зна­чи­ти­ся що­до член­ства Укра­ї­ни в Альян­сі. І Альянс має по­пов­ни­ти­ся ще одним чле­ном, який ра­зом з віль­ним сві­том за­хи­щає сво­бо­ду й де­мо­кра­тію від агре­сії», — за­явив А.Яце­нюк, ви­сту­па­ю­чи вчо­ра на ІІІ Ки­їв­сько­му фо­ру­мі з без­пе­ки для мо­ло­ді на те­му «Роль но­во­го по­ко­лі­н­ня в збе­ре­жен­ні ми­ру й без­пе­ки » . За йо­го сло­ва­ми, че­рез не­о­три­ма­н­ня Укра­ї­ною ста­ту­су Пла­ну з до­ся­гне­н­ня член­ства в НАТО в Бу­ха­ре­сті, а та­кож че­рез не­на­ле­жну сві­то­ву ре­а­кцію на на­пад Ро­сії на Гру­зію і «че­рез те, що впро­довж де­ся­ти­лі­т­тя на­ші за­хі­дні пар­тне­ри бу­ли тро­хи слі­пи­ми й тро­хи глу­хи­ми до Ро­сії й мі­льяр­дів до­ла­рів, що ви­тра­ча­ли­ся на ро­сій­ську обо­рон­ку, ми втра­ти­ли Крим і отри­ма­ли ро­сій­ські війська й тан­ки на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ми втра­ти­ли 6 тис. люд­ських жит­тів че­рез ім­пер­ські ам­бі­ції Ро­сії та її най­ви­що­го ке­рів­ни­цтва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.