США по­ча­ли вій­сько­ві на­вча­н­ня в Ру­му­нії та Бол­га­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Аме­ри­кан­ська ар­мія роз­по­ча­ла на­вча­н­ня сво­їх під­роз­ді­лів у Ру­му­нії та Бол­га­рії, по­ві­до­мив прес-се­кре­тар Пен­та­го­ну, пол­ков­ник Стів Вор­рен. По­ві­тря­но-де­сан­тна бри­га­да ар­мії США про­ве­ла стриб­ки на ру­мун­сько­му по­лі­го­ні Смар­дан для від­пра­цю­ва­н­ня вза­є­мо­дії з ру­мун­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми по НАТО. Одно­ча­сно з цим вій­сько­ві сьо­мої ар­мії США від­пра­цю­ва­ли імі­та­цію на­зем­ної опе­ра­ції на авіа­ба­зі Мі­а­ха­ї­ла Ко­гел­ні­ча­ну з подаль­шим з’єд­на­н­ням із де­сан­тни­ми си­ла­ми. Близь­ко 200 де­сан­тни­ків за під­трим­ки важ­кої вій­сько­вої те­хні­ки про­ве­ли на­зем­ну ком­бі­но­ва­ну опе­ра­цію за­хо­пле­н­ня ці­лі з вій­ська­ми Ру­му­нії, а та­кож про­ве­ли ар­ти­ле­рій­ську на­вчаль­ну стріль­бу. По­тім де­сан­тни­ки роз­по­чнуть си­ту­а­цій­ні на­вча­н­ня зі сво­ї­ми ру­мун­ськи­ми ко­ле­га­ми. Ще 600 аме­ри­кан­ських сол­да­тів бу­де за­ді­я­но в на­вчаль­них опе­ра­ці­ях в рі­зних то­чках Ру­му­нії, Ли­тви, Бол­га­рії та Ні­меч­чи­ни. Рів­но­бі­жно з на­вча­н­ня­ми в Бол­га­рії та Ру­му­нії аме­ри­кан­ські війська, роз­гор­ну­ті 21 бе­ре­зня в Есто­нії, Латвії, Ли­тві та Поль­щі в рам­ках опе­ра­ції « Атлан­ти­чна рі­шу­чість » , роз­по­ча­ли опе­ра­цію «По­їзд­ка дра­ко­на» з пе­ре­ки­да­н­ня військ на 1 тис. 770 км. че­рез кор­до­ни п’яти дер­жав і по­вер­не­н­ня їх на­зад на ба­зу в ні­ме­цько­му Віль­зе­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.