Аф­га­ні­стан про­сить Ва­шинг­тон не ква­пи­ти­ся із ви­ве­де­н­ням військ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спо­лу­че­ні Шта­ти спо­віль­ню­ють ви­ве­де­н­ня військ з Аф­га­ні­ста­ну, але не від­мов­ля­ю­ться від цих пла­нів. Пі­сля за­кін­че­н­ня пе­ре­мо­вин з аф­ган­ським лі­де­ром Ашра­фом Га­ні пре­зи­дент США ще раз під­твер­див, що аме­ри­кан­ські вій­сько­ві про­дов­жать пе­ре­хід від сво­єї «бо­йо­вої ролі» до тре­ну­ва­н­ня мі­сце­вих сил без­пе­ки. «Ва­жли­во зга­да­ти, що гра­фік ру­ху до під­трим­ки вій­сько­вої при­су­тно­сті в Аф­га­ні­ста­ні, цен­тром яко­го бу­де ам­ба­са­да США, збе­рі­га­є­ться: це — кі­нець 2016 ро­ку » , — ска­зав Ба­рак Оба­ма. Пі­сля за­кін­че­н­ня цьо­го тер­мі­ну, як обіцяє Оба­ма, аме­ри­кан­ські вій­сько­ві бу­дуть ли­шень на те­ри­то­рії ам­ба­са­ди в Ка­бу­лі. Зі сво­го бо­ку, пре­зи­дент Аф­га­ні­ста­ну ви­сло­вив за­до­во­ле­н­ня, що «ви­ве­де­н­ня 120 тис. вій­сько­вих між­на­ро­дно­го кон­тин­ген­ту не при­зве­ло до кра­ху кра­ї­ни, як де­хто пе­ред­ба­чав». Якщо з по­пе­ре­днім аф­ган­ським лі­де­ром Ха­мі­дом Кар­за­єм Бі­лий Дім ні­як не міг зна­йти по­ро­зу­мі­н­ня що­до подаль­шо­го ста­ту­су аме­ри­кан­ських вій­сько­вих у кра­ї­ні, то но­вий пре­зи­дент Аф­га­ні­ста­ну Ашраф Га­ні сам про­хає Ва­шинг­тон не ква­пи­ти­ся з ви­ве­де­н­ням військ. У да­ний час на аф­ган­ській те­ри­то­рії пе­ре­бу­ває май­же де­сять ти­сяч аме­ри­кан­ських вій­сько­ви­ків.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.