Якою бу­де Дні­про­пе­тров­щи­на «пі­сля Ко­ло­мой­сько­го»?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Жи­те­лі обла­сно­го цен­тру за­не­по­ко­є­ні. Мі­сце­ві екс­пер­ти вва­жа­ють, що ко­ман­да гу­бер­на­то­ра, що звіль­нив­ся, не за­ли­шить по­лі­ти­ку

Від­став­ка гу­бер­на­то­ра Ігоря Ко­ло­мой­сько­го схви­лю­ва­ла й на­віть за­сму­ти­ла ба­га­тьох дні­про­пе­тров­ців. За ми­ну­лий рік, упро­довж яко­го три­ва­ло йо­го прав­лі­н­ня й роз­гор­та­ли­ся во­єн­ні по­дії на Дон­ба­сі, при­фрон­то­ва Дні­про­пе­тров­щи­на залишалася справ­жнім острів­цем бла­го­по­луч­чя. Не­зва­жа­ю­чи на спіль­ні для всі­єї Укра­ї­ни про­бле­ми, в обла­сті своє­ча­сно пла­ти­ли пен­сії й до­по­мо­гу, пра­цю­ва­ли на­вчаль­ні за­кла­ди та лі­кар­ні, ко­тель­ні й еле­ктро­стан­ції. А за еко­но­мі­чни­ми й фі­нан­со­ви­ми по­ка­зни­ка­ми Дні­про­пе­тров­щи­на се­ред ре­гіо­нів ви­йшла на пер­ше мі­сце в Укра­ї­ні.

До­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни, сфор­мо­ва­ні ко­ман­дою І.Ко­ло­мой­сько­го, з ве­сни ми­ну­ло­го ро­ку бо­ро­ли­ся з дон­ба­сів­ськи­ми се­па­ра­ти­ста­ми й за­без­пе­чу­ва­ли без­пе­ку схі­дних ру­бе­жів. На до­да­ток до всьо­го, в Дні­про­пе­тров­ську роз­гор­нув­ся по­ту­жний во­лон­тер­ський рух, який за­йма­є­ться по­ста­ча­н­ням укра­їн­ської ар­мії й лі­ку­ва­н­ням по­ра­не­них бій­ців АТО. Ста­но­ви­ще бу­ло на­стіль­ки ста­біль­ним, що хо­ди­ли чу­тки, ні­би­то сам гу­бер­на­тор, що рід­ко по­ка­зу­вав­ся на лю­дях, на­справ­ді від­по­чи­ває в Швей­ца­рії. Ре­пу­та­цію все­мо­гу­тньо­го І.Ко­ло­мой­сько­го не мо­гли пі­ді­рва­ти се­ред дні­про­пе­тров­ців ні те­ле­ві­зій­ні сю­же­ти про три іно­зем­ні па­спор­ти, ні мо­но­лог з ма­тю­ка­ми гу­бер­на­то­ра бі­ля сто­ли­чно­го офі­су «Укр­транс­на­фти».

Три­во­жне очі­ку­ва­н­ня в Дні­про­пе­тров­ську за­ви­сло в по­ві­трі пі­сля кри­ти­чних ви­слов­лю­вань Пре­зи­ден­та П.По­ро­шен­ка й осо­бли­во за­яви гла­ви СБУ В.На­ли­вай­чен­ка на адре­су ке­рів­ни­ків Дні­про­пе­тров­ської ОДА. Про­те ні­хто не міг на­віть при­пу­сти­ти, що розв’яз­ка на­ста­не на­стіль­ки швид­кою.

Са­му від­став­ку І.Ко­ло­мой­сько­го за її ре­зо­нан­сом се­ред жи­те­лів Дні­про­пе­тров­ська мо­жна по­рів­ня­ти хі­ба що зі смер­тю Бре­жнє­ва, вте­чею за оке­ан Лазаренка або аре­штом Ти­мо­шен­ко. Уже з ран­ку дні­про­пе­тров­ці за­не­по­ко­ї­ли­ся про те, як область жи­ти­ме «пі­сля Ко­ло­мой­сько­го». Най­го­лов­ні­ши­ми пи­та­н­ня­ми, які обго­во­рю­ва­ли го­ро­дя­ни, бу­ли «а чи не при­йдуть в область се­па­ра­ти­сти?»» й «що бу­де з «Приватбанком?» Крім то­го, жи­те­лі обла­сно­го цен­тру на­по­ле­гли­во ді­зна­ва­ли­ся один у одно­го, ко­ли від­бу­де­ться на го­лов­ній пло­щі Дні­про­пе­тров­ська про­а­нон­со­ва­не «на­ро­дне ві­че», на яко­му має ви­сту­пи­ти з під­сум­ко­вою про­мо­вою сам І.Ко­ло­мой­ський.

Де­яку зро­зумі­лість вніс один із за­сту­пни­ків екс-гу­бер­на­то­ра Свя­то­слав Олій­ник. « У су­бо­ту на­ша ко­ман­да про­ща­ти­ме­ться. Ми за­про­шу­є­мо всіх на мі­тинг за єд­ність на­шої кра­ї­ни. По­ста­ра­є­мо­ся всти­гну­ти ор­га­ні­зу­ва­ти гі­дний кон­церт. Че­ка­є­мо не ли­ше дні­про­пе­тров­ців, а й го­стей з ін­ших ре­гіо­нів і ін­ших кра­їн. При­їжджай­те, дру­зі, со­ра­тни­ки й по­бра­ти­ми! Я по­ки ні­чо­го не хо­чу ко­мен­ту­ва­ти з при­во­ду рі­ше­н­ня про від­став­ку. Історія все роз­ста­вить по сво­їх мі­сцях. Одне за­раз ва­жли­во — щоб Дні­про­пе­тровськ за­ли­шав­ся спо­кій­ним, за­хи­ще­ним і укра­їн­ським», — на­пи­сав він на сво­їй сто­рін­ці у со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Фейс­бук».

Су­дя­чи з усьо­го, в ко­ман­ді І.Ко­ло­мой­сько­го не­аби­яке роз­ча­ру­ва­н­ня по­лі­ти­кою сто­ли­чно­го ке­рів­ни­цтва. « Якщо звіль­ни­ти Ко­ло­мой­сько­го й пі­сля цьо­го не чі­па­ти жо­дно­го ін­шо­го олі­гар­ха, то це ви­гля­да­ти­ме ду­же по­га­но, — на­пи­сав в ін­шо­му по­сті С.Олій­ник. — А якщо «за­кон один для всіх» і тре­ба бу­де очи­сти­ти від олі­гар­хів усі держ­під­при­єм­ства, то­ді до­ве­де­ться увійти в клінч з усі­ма, що теж по­га­но. А якщо за­кон не «один для всіх», то то­ді по­га­но зов­сім. Про­сто без­ви­хідь ви­хо­дить». Ін­ший за­сту­пник І.Ко­ло­мой­сько­го, йо­го «пра­ва ру­ка» — Ген­на­дій Корбан стри­ма­но від­мо­вив­ся від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня ко­ре­спон­ден­та «Дня», що сто­су­ю­ться від­став­ки. «Я не ко­мен­тую це пи­та­н­ня. Да­вай­те по­че­ка­є­мо офі­цій­них за­яв», — вві­чли­во й утом­ле­но від­по­вів він по те­ле­фо­ну.

«Дні­про­пе­тров­щи­на — при­фрон­то­ва область, і це на­кла­дає свій від­би­ток на ме­то­ди, яки­ми ви­рі­шу­є­ться ба­га­то пи­тань. Як­би ко­ман­да Ко­ло­мой­сько­го не вжи­ла кру­тих за­хо­дів, область дав­но за­хо­пи­ли б се­па­ра­ти­сти», — го­во­рить по­лі­то­лог Владислав Ро­ма­нов. Він вва­жає, що сум­ний інцидент у Вол­но­ва­сі, штур­ми офі­сів дер­жав­них уста­нов під­ве­ли пев­ну ри­ску під пе­рі­о­дом пі­сля Май­да­ну, ко­ли в кра­ї­ні ді­я­ли зброй­ні угру­по­ва­н­ня. «Пре­зи­дент ро­зу­міє, що тре­ба ви­ро­бля­ти ін­ші пра­ви­ла по­ве­дін­ки, осо­бли­во в бі­зне­сі. З цим ба­га­жем да­лі жи­ти не мо­жна», — ска­зав по­лі­то­лог. Крім то­го, пи­та­н­ня про па­ра­мі­лі­тар­ні утво­ре­н­ня сер­йо­зно став­лять пе­ред ке­рів­ни­цтвом Укра­ї­ни і в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі.

В.Ро­ма­нов звер­тає ува­гу на те, що з гу­бер­на­тор­сько­го по­ста сво­го ча­су пі­шов ін­ший успі­шний бі­зне­смен — С.Та­ру­та. Їхній при­хід на адмі­ні­стра­тив­ні по­са­ди, во­че­видь, був тим­ча­со­вим яви­щем, оскіль­ки мі­ня­ю­ться пра­ви­ла гри. Ін­ший дні­про­пе­тров­ський по­лі­то­лог Ми­ко­ла Гор­ді­чен­ко звер­тає ува­гу на ви­ступ І.Ко­ло­мой­сько­го на за­сі­дан­ні пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з при­ва­ти­за­ції, де бу­ло по­став­ле­не пи­та­н­ня про пе­ре­гляд її ре­зуль­та­тів. «Ці ви­слов­лю­ва­н­ня не мо­гли спо­до­ба­ти­ся ін­шим олі­гар­хам, і цим він міг на­ла­шту­ва­ти про­ти се­бе впли­во­ві си­ли, зокре­ма й у ке­рів­ни­цтві Укра­ї­ни», — вва­жає він.

По­лі­то­лог вва­жає, що ко­ман­да І.Ко­ло­мой­сько­го не за­ли­шить по­лі­ти­ку, тим па­че що во­се­ни очі­ку­ю­ться мі­сце­ві ви­бо­ри, на яких во­ни ціл­ком мо­жуть до­сяг­ти до­брих ре­зуль­та­тів. І не ли­ше в дні­про­пе­тров­сько­му ре­гіо­ні. Про­те, не слід че­ка­ти кон­фрон­та­ції ці­єї ко­ман­ди з ке­рів­ни­цтвом дер­жа­ви, як це бу­ло сво­го ча­су з П.Ла­за­рен­ком. У до­сить ви­со­ких шан­сах ко­ман­ди І.Ко­ло­мой­сько­го на мі­сце­вих ви­бо­рах упев­не­ний і до­цент ка­фе­дри по­лі­то­ло­гії Дні­про­пе­тров­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Оле­ся Гон­ча­ра Ві­ктор Пащенко.

При цьо­му ба­га­то хто зди­во­ва­ний рі­ше­н­ням Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни при­зна­чи­ти на по­са­ду го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­ти­на Ре­зні­чен­ка, який встиг близь­ко мі­ся­ця по­пра­цю­ва­ти на ана­ло­гі­чній по­са­ді в За­по­ріж­жі. Не­зва­жа­ю­чи на дні­про­пе­тров­ський «ро­до­від», но­во­го гу­бер­на­то­ра в Дні­про­пе­тров­ську май­же ні­хто не знає, а про­сті жи­те­лі про­сто зни­зу­ють пле­чи­ма. Жур­на­лі­сти зга­ду­ють, що пів­то­ра де­ся­ти­лі­т­тя то­му В.Ре­зні­чен­ко, як ме­не­джер у сфе­рі ЗМІ, ке­ру­вав у Дні­про­пе­тров­ську ви­да­н­ня­ми, що вхо­ди­ли до ме­діа-хол­дин­гу В.Лож­кі­на — ни­ні­шньо­го го­ло­ви адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. «Мо­жли­во, що це пе­ре­хі­дна фі­гу­ра», — за­зна­чив по­лі­то­лог В.Ро­ма­нов.

Утім, по­ява но­во­го гу­бер­на­то­ра на­пев­не не за­сму­ти­ла го­ло­ву обл­ра­ди Єв­ге­на Удо­да, в яко­го сто­сун­ки ні­як не скла­да­ли­ся з ко­ман­дою І.Ко­ло­мой­сько­го. «Пре­зи­дент під­пи­сав указ про від­став­ку Ігоря Ко­ло­мой­сько­го. На­пев­но, на те бу­ли при­чи­ни. Ва­го­мі. Пе­ред­ба­ча­ю­чи за­пи­та­н­ня, ска­жу, що став­лю­ся до цьо­го фа­кту спо­кій­но. З но­вим гу­бер­на­то­ром Ва­лен­ти­ном Ре­зні­чен­ком не зна­йо­мий, але впев­не­ний, що по­ро­зу­мі­є­мо­ся. Усе бу­де до­бре», — на­пи­сав він на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі «Фейс­бук». Схо­же, що від­став­ці гу­бер­на­то­ра та йо­го ко­ман­ди ра­ді й пред­став­ни­ки опо­зи­ції, як в обла­сній, так і в мі­ській ра­ді. За­те сум­ні й емо­цій­ні від­гу­ки про дні прав­лі­н­ня І.Ко­ло­мой­сько­го сьо­го­дні «по­стять» при­бі­чни­ки Єв­ро­май­да­ну. «Хоч би як хто зло­сти­вив і пу­скав по­ві­тря­ні куль­ки, на­ду­ті мо­раль­ні­стю й мо­ра­л­лю, — є не­по­ру­шний факт: це пер­ша ко­ман­да за всю істо­рію Укра­ї­ни, про звіль­не­н­ня якої жал­ку­ють де­ся­тки ти­сяч лю­дей у Дні­прі (я не по­ми­лив­ся в під­ра­хун­ках :-)) і якій ре­спе­кту­ють со­тні ти­сяч (а мо­же й міль­йо­ни — і зно­ву я не по­ми­лив­ся в під­ра­хун­ках) лю­дей в Укра­ї­ні. Мо­жна їх (лю­дей) по­ва­жа­ти — не по­ва­жа­ти, але факт цей за­пе­ре­чу­ва­ти вже то­чно не мо­жна. Во­ни — пер­ші в цьо­му сен­сі. Во­ни су­пе­ре­чли­ві, во­ни фе­но­мен, во­ни ле­ген­да. Та й не пі­шли во­ни да­ле­ко...» — на­пи­сав ві­до­мий дні­про­пе­тров­ський бло­гер Єв­ген Ген­дін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.