Ко­ли не­має пе­ре­мож­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

На­ро­дний де­пу­тат: «Ситуація кон­флі­кту про­де­мон­стру­ва­ла не­об­хі­дність ви­ве­де­н­ня всіх олі­гар­хів на пла­тфор­му за­кон­но­сті»

Кон­флікт по лі­нії «Ко­ло­мой­ський — вла­да + ін­ші олі­гар­хи», схо­же, ви­чер­па­ний. При­найм­ні на цьо­му ета­пі. Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко прийняв від­став­ку гла­ви Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ігоря Ко­ло­мой­сько­го, зго­дом у від­став­ку по­да­ли і йо­го за­сту­пни­ки — Ген­на­дій Корбан та Свя­то­слав Олій­ник. Та­кож гла­ва дер­жа­ви під­пи­сав за­кон, що змі­нює ме­ха­ні­зми ді­яль­но­сті акціо­нер­них то­ва­риств, пі­сля прийня­т­тя яко­го пар­ла­мен­том вла­сне і по­ча­ло­ся про­ти­сто­я­н­ня.

Що на по­верх­ні в усій цій істо­рії? Фа­кти­чно від­бу­ла­ся від­став­ка одно­го з най­ефе­ктив­ні­ших гу­бер­на­то­рів Укра­ї­ни, який на від­мі­ну від то­го ж Рі­на­та Ахмє­то­ва по­го­див­ся очо­ли­ти, а го­лов­не — втри­ма­ти область в ду­же скла­дних умо­вах. І це пер­ша за­слу­га Ко­ло­мой­сько­го. Дру­га — са­ме йо­го мас-ме­діа з но­вою си­лою під­ня­ли те­му, яку ба­га­то укра­їн­ських ЗМІ дав­но по­хо­ва­ли. Мо­ва йде про ре­зо­нан­сні кри­мі­наль­ні спра­ви — вбив­ство жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе, ви­кра­де­н­ня і по­би­т­тя гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го, за­мах на жи­т­тя на­ро­дно­го де­пу­та­та II та III скли­кань Олександра Єлья­шке­ви­ча. Мо­жна скіль­ки зав­го­дно го­во­ри­ти про бі­знес-роз­бор­ки, го­лов­не, що не­об­хі­дність по­ка­ра­н­ня за­мов­ни­ків цих зло­чи­нів і їх прі­зви­ща за­зву­ча­ло на всю кра­ї­ну.

Тре­тя — «яв­ка з повинною» на за­сі­да­н­ня Спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії пар­ла­мен­ту з пи­тань при­ва­ти­за­ції. Тут Ко­ло­мой­ський зро­бив низ­ку сен­са­цій­них за­яв з при­во­ду осо­бли­во­стей при­ва­ти­за­ції за ча­сів пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми, які дав­но вже ма­ли ста­ти пре­дме­том роз­слі­ду­ва­н­ня від­по­від­них пра­во­охо­рон­них стру­ктур. На­то­мість, со­ра­тник Ко­ло­мой­сько­го — Ген­на­дій Корбан ро­бить за­яву, яка ви­гля­дає за­лі­зним ар­гу­мен­том: «Сьо­го­дні осо­би­сто про­ти ме­не є близь­ко 8 кри­мі­наль­них справ. А от, на­при­клад, про­ти Віл­ку­ла не­має жо­дної, на­пев­но, це по­ка­зник, на Бой­ка не­має жо­дної ні в про­ку­ра­ту­рі, ні в СБУ, ні в МВС».

Зви­чай­но, ми не іде­а­лі­зу­є­мо Ігоря Ко­ло­мой­сько­го. Він про­дукт олі­гар­хі­чної си­сте­ми, на­ро­дже­ної за ча­сів Ку­чми. І йо­го остан­ні дії нав­ко­ло «Укр­транс­на­фти» да­ле­кі від іде­аль­них. Але Ко­ло­мой­ським бу­ли зро­бле­ні пев­ні кро­ки на­зу­стріч — це був шанс для вла­ди змі­ни­ти ста­ру кон­стру­кцію і змі­ни­ти пра­ви­ла гри. Цьо­го, вла­сне, і ви­ма­гав Май­дан. Про­те вла­да обра­ла ін­шу сто­ро­ну — ту, на якій зна­хо­дя­ться біль­шість олі­гар­хів, які зви­кли до ста­рих схем і яких не змі­ни­ла на­віть вій­на.

«Зняв­ши з по­ряд­ку ден­но­го пи­та­н­ня сво­єї по­са­ди, Ко­ло­мой­ський ста­вить Пре­зи­ден­ту, йо­го вер­ти­ка­лі і су­спіль­ству ряд ін­ших пи­тань, — пи­ше в ФБ на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ви­со­цький. — І бо­ю­ся, що на ба­га­то з них По­ро­шен­ко і ко­ман­да не дасть ви­ра­зних від­по­від­ей. Пер­ше ж пи­та­н­ня сто­су­ва­ти­ме­ться но­во­го гу­бер­на­то­ра Ре­зні­чен­ко — дру­га гла­ви АП Бо­ри­са Лож­кі­на і са­мо­го По­ро­шен­ка. Не хо­чу зви­чай­но ван­гу­ва­ти, але ме­ні зда­є­ться, що тра­ди­ція посадки трьох дру­зів, тіль­ки на по­са­ду, а не в тюр­му, і цьо­го ра­зу зі­грає з Пре­зи­ден­том злий жарт. І якщо за­мість то­го щоб ри­ти тран­шеї но­вий гу­бер­на­тор по­чне свою ро­бо­ту з ін­вен­та­ри­за­ції «тем» і адмі­ні­стра­тив­но-ку­лу­ар­них вой­ну­шек — це кри­ти­чно по­зна­чи­ться на ав­то­ри­те­ті Пре­зи­ден­та. Да­лі, кри­ти­чно на ав­то­ри­те­ті Пре­зи­ден­та по­зна­чи­ться ситуація, при якій схе­ми в «Укр­транс­на­фті» за­ли­ша­ться на­віть пі­сля від­хо­ду з під­при­єм­ства ме­не­джмен­ту Ко­ло­мой­сько­го. Кри­ти­чно на імі­джі пре­зи­ден­та по­зна­чи­ться не­ува­га Бан­ко­вої до ігри­щам ін­ших олі­гар­хів».

КОМЕНТАРІ «ЯКЩО ДЕ­О­ЛІ­ГАР­ХІ­ЗА­ЦІЮ КРА­Ї­НИ НЕ БУ­ДЕ ЗРО­БЛЕ­НО ЗГО­РИ, ЦЕ БУ­ДЕ ЗРО­БЛЕ­НО ЗНИ­ЗУ»

Ан­дрій ЗО­ЛО­ТА­РЬОВ, по­лі­то­лог:

— По­ки пе­ред­ча­сно ка­за­ти, хто ви­грав, а хто про­грав у кон­флі­кті між Пре­зи­ден­том та Ко­ло­мой­ським, то­му що цей про­цес ще від­бу­ва­є­ться. Але на чер­зі ін­ший кон­флікт — між Пре­зи­ден­том та прем’єром. Гу­чні за­яви про ко­ру­пцію в уря­ді, арешт го­ло­ви ДСНС (який з’явив­ся з Він­ни­цької обла­сті) на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну — цьо­му свід­че­н­ня.

Пі­сля ці­єї си­ту­а­ції тре­ба по­че­ка­ти, щоб ро­би­ти пев­ні ви­снов­ки — чи Пре­зи­дент зро­зу­мів не­об­хі­дність змін та де­о­лі­гар­хі­за­ції кра­ї­ни, від якої він і сам втра­чає як олі­гарх. Але якщо це не бу­де зро­бле­но зго­ри, це бу­де зро­бле­но зни­зу. В ін­шо­му ра­зі ми мо­же­мо ма­ти справ­жню олі­гар­хі­чну вій­ну, ко­ли одна зграя від­штов­хну­ла ін­шу.

За­раз олі­гар­хи на тлі за­яв Ко­ло­мой­сько­го на за­сі­дан­ні Ко­мі­сії з пи­тань при­ва­ти­за­ції об’єд­на­ли­ся про­ти ньо­го, але це не зні­має про­ти­річ між ни­ми. Сам же Ко­ло­мой­ський вміє як сер­фін­гіст за­ско­чи­ти на хви­лю. Він до­бре ро­зу­міє суспільний за­пит та вміє фор­му­ва­ти до­ві­ру, і як лю­ди­на з 80-х — 90-х ро­ків має в цьо­му пев­ний та­лант. То­му він по­чав ді­я­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня. Ко­ло­мой­ський та йо­го ко­ман­да ні­ко­ли не бу­ла опо­зи­цій­ною, але во­ни пе­ре­тво­ри­лись на опо­зи­ціо­не­рів, ко­ли роз­по­чав­ся Май­дан — то­ді екс-гу­бер­на­тор Дні­про­пе­тров­щи­ни все про­ра­ху­вав та зро­бив від­по­від­ні став­ки.

До­ки Ко­ло­мой­ський не ви­но­сив своє про­ти­сто­я­н­ня із пре­зи­дент­ською ко­ман­дою на очі гро­мад­сько­сті, у ньо­го бу­ли до­ста­тньо не­по­га­ні по­зи­ції. До ре­чі, в Лондонському су­ді у про­це­сі з Ві­кто­ром Пін­чу­ком він так са­мо має не­по­га­ні пер­спе­кти­ви. Де­я­кі де­пу­та­ти з «Ві­дро­дже­н­ня» на­ма­га­ли­ся бло­ку­ва­ти змі­ни до за­ко­ну «Про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства». Але інцидент нав­ко­ло жур­на­лі­стів по­слу­жив Ко­ло­мой­сько­му по­га­ну слу­жбу. Цей скан­дал став топ-те­мою, став пре­дме­том обго­во­ре­н­ня і до ньо­го до­лу­чи­лась зов­ні­шня сто­ро­на, свід­че­н­ня чо­му — за­сте­ре­же­н­ня по­сла Джеффрі Па­ят­та (Він за­явив: «За­кон джун­глів, який існу­вав в ча­си Яну­ко­ви­ча — це ре­цепт тра­ге­дії і ка­та­стро­фи для Укра­ї­ни», — Ред.).

Ба­ланс сил за су­бо­ту та не­ді­лю ра­ди­каль­но змі­нив­ся, що ми по по­зи­ції Ава­ко­ва та На­ли­вай­чен­ка по­ба­чи­ли вже у по­не­ді­лок. Я га­даю, що ви­рі­ше­н­ня цьо­го кон­флі­кту мо­де­ру­ва­ли ззов­ні са­ме то­му, що від­став­ка Ко­ло­мой­сько­го від­бу­лась, ко­ли у Ки­є­ві бу­ла гли­бо­ка ніч, а у Ва­шинг­то­ні — роз­пал ро­бо­чо­го дня. Про­те, як я га­даю, сто­ро­ни до­мо­ви­лись про м’який трансфер вла­ди у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Ми ба­чи­мо, що різ­ко змі­нив­ся акцент «ві­че», пе­ре­не­се­но­го з се­ре­ди на су­бо­ту, і вже ні­хто не за­кли­кає на ба­ри­ка­ди, як це ро­бив де­пу­тат Де­ни­сен­ко. За­раз мо­ва йде про звіт ко­ман­ди Ко­ло­мой­сько­го про про­ро­бле­ну ро­бо­ту та акцію за єди­ну Укра­ї­ну. Сам екс-гу­бер­на­тор за­ли­шає по­са­ду, але отри­мує га­ран­тію не­до­тор­ка­но­сті вла­сних ле­галь­них акти­вів та то­го, що йо­го ін­те­ре­си в на­фто­вій га­лу­зі бу­дуть вра­хо­ва­ні. Як я га­даю, кри­мі­наль­на спра­ва про­ти Кор­ба­на та Олій­ни­ка за­гло­хне «за від­су­тно­сті до­ка­зів». Де­ни­са Гор­дє­є­ва ж шу­ка­ти­ме Ін­тер­пол, але так і не роз­шу­кає.

«ПО­ТРІ­БНО АБ­СО­ЛЮ­ТНО ЧІ­ТКО ПО­ЧИ­НА­ТИ ПЕ­РЕ­ХО­ДИ­ТИ ВІД ПО­ЛІ­ТИ­КИ ПРЕ­ФЕ­РЕН­ЦІЙ ДО ПО­ЛІ­ТИ­КИ ПРА­ВИЛ»

— Ко­ло­мой­ський по­дав у від­став­ку сам, бо йо­го емо­цій­ність, во­че­видь, є ви­зна­ною по­мил­кою. Не мо­жна не ре­а­гу­ва­ти на по­мил­ки, а за­слу­ги вчо­ра­шньо­го дня ні­ко­му не да­ють пра­ва за­йма­ти­ся без­чин­ства­ми.

Про ре­зуль­та­ти ви­рі­ше­н­ня цьо­го кон­флі­кту ми змо­же­мо го­во­ри­ти тіль­ки зго­дом. Але якщо це щи­ре ба­жа­н­ня по­чи­на­ти жи­ти за пра­ви­ла­ми, то ре­зуль­та­ти бу­дуть гар­ні. Якщо ж це осо­би­сті не­по­ро­зу­мі­н­ня, які сто­я­ти­муть в осно­ві ді­яль­но­сті одно­го, дру­го­го і всіх ін­ших уча­сни­ків кон­флі­кту, то це ні­чим до­брим не за­кін - чи­ться.

Я ду­маю, що це про­ти­сто­я­н­ня ру­ха­ло­ся дов­ко­ла на­ве­де­н­ня по­ряд­ку в кра­ї­ні. Адже ко­жен по­ви­нен ма­ти за­хи­ще­ність сво­єї вла­сно­сті, якою він во­ло­діє. Якщо мі­но­ри­тар­ний вла­сник ди­ктує ма­жо­ри­тар­но­му свої умо­ви, то це нечесно. З то­чки зо­ру на­ціо­наль­но­го ін­те­ре­су не­пра­во­вим є факт, ко­ли вла­сник 42% роз­по­ря­джа­є­ться всім май­ном та ігно­рує ін­те­ре­си дер­жа­ви, яка має 51%. Але Ко­ло­мой­ський бо­ров­ся, щоб за­ли­ши­ти за со­бою пра­во впли­ву на 42%. Так са­мо, не мо­же в дер­жа­ві бу­ти ви­окрем­ле­них фе­одаль­них ре­гіо­нів. Ду­маю, аб­со­лю­тно спра­ве­дли­во це мо­гло ста­ти те­мою роз­мо­ви та ком­про­мі­су між Пре­зи­ден­том та Іго­рем Ко­ло­мой­ським.

На мою дум­ку, Ко­ло­мой­ський спро­бу­вав ата­ку­ва­ти всіх олі­гар­хів і він був не мен­шим збу­дни­ком про­ти­сто­я­н­ня, яке від­бу­лось. Але цей кон­флікт не вар­то роз­ду­ва­ти, адже ні­я­ких тра­ге­дій не від­бу­ло­ся. Про­те ця ситуація про­де­мон­стру­ва­ла не­об­хі­дність ви­ве­де­н­ня всіх олі­гар­хів на пла­тфор­му за­кон­но­сті. По­трі­бно аб­со­лю­тно чі­тко по­чи­на­ти пе­ре­хо­ди­ти від по­лі­ти­ки пре­фе­рен­цій до по­лі­ти­ки пра­вил, ко­ли всі вла­сни­ки — ма­жо­ри­тар­ні та мі­но­ри­тар­ні ді­ють згі­дно з за­ко­ном та чі­тко ро­зу­мі­ють, які бу­дуть ре­зуль­та­ти їх ро­бо­ти та як ді­ли­ти при­бу­тки. Жи­т­тя за пра­ви­ла­ми ви­ма­гає від­по­від­аль­но­сті ко­жно­го за по­ру­ше­н­ня за­ко­нів, так са­мо як га­ран­ту­є­ться пра­во не­до­тор­ка­но­сті при­ва­тної вла­сно­сті. Вла­да ж не має да­ва­ти пре­фе­рен­ції, а ли­ше ство­рю­ва­ти пра­ви­ла та га­ран­ту­ва­ти їх до­три­ма­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.