Чи ви­рі­шить змі­на «го­лов­но­го» про­бле­ми на кор­до­ні?

Опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти: Ми на­ра­зі не по­ба­чи­ли на­яв­ність по­лі­ти­чної во­лі для про­ве­де­н­ня ре­форм

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

На по­ча­тку кві­тня в Дер­жав­ну фі­скаль­ну слу­жбу (ДФС) Укра­ї­ни при­зна­чать но­ве ке­рів­ни­цтво. Вчо­ра «День» пи­сав (ма­те­рі­ал «По­да­тків­цям шу­ка­ють... «Ко­мі­са­ра Ка­та­ні») про при­чи­ни звіль­не­н­ня гла­ви ці­єї слу­жби Ігоря Бі­ло­уса і про очі­ку­ва­н­ня бі­зне­су в пе­ред­день при­хо­ду но­во­го на­чаль­ни­ка фі­ска­лів. Сьо­го­дні ми ви­вчи­ли ро­бо­ту ми­тно­го ві­дом­ства в рам­ках ДФС. Ним за­ймав­ся один із за­сту­пни­ків Бі­ло­уса — Ана­то­лій Ма­ка­рен­ко.

Хто при­йде йо­му на змі­ну на­ра­зі не зро­зумі­ло. По­пе­ре­ду два ти­жні і кон­курс! Про­те в бі­знес-се­ре­до­ви­щі актив­но обго­во­рю­ють мо­жли­ві кан­ди­да­ту­ри пре­тен­ден­тів. За сло­ва­ми дже­рел «Дня», в їхньо­му чи­слі іно­зе­мець Та­ліс Кра­ва­ліс (ла­тиш), яко­го, на­чеб­то ре­ко­мен­ду­вав Мін­фін ці­єї кра­ї­ни. Зга­ду­ють і про ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту ми­тно­го кон­тро­лю і оформ­ле­н­ня ДФС Укра­ї­ни Сер­гія Сем­ка. Але, схо­же, що го­лов­не пи­та­н­ня — не в змі­ні облич. Но­во­му гла­ві бу­де не­про­сто. За 23 ро­ки так і не вда­ло­ся зла­ма­ти си­сте­му «сі­рих» схем і ха­ба­рів. Пе­ре­ко­на­н­ня кра­сти і грабувати кра­ї­ну на кор­до­ні не зміг ви­ті­сни­ти ні­я­кий ко­лір по­лі­ти­чних сил. Остан­ньо­му «кер­ма­ни­че­ві» ми­тни­ці Ма­ка­рен­ку теж не вда­ло­ся про­ве­сти мас­шта­бних ре­форм. Хо­ча пра­гне­н­ня і пла­ни до цьо­го бу­ли: як це зро­би­ти він осо­би­сто роз­по­від­ав «Дне­ві» в ін­терв’ю (ма­те­рі­ал «Кор­дон ре­форм», 19 ли­сто­па­да 2014 ро­ку). Но­во­му го­лов­но­му ми­тни­ко­ві до­ве­де­ться все по­чи­на ти з ну ля, го во рять опи та ні «Днем» екс­пер­ти.

«Пи­тань що­до ми­тни­ці ба­га­то... схе­ми за­ли­ши­ли­ся», — оці­ню­ю­чи ро­бо­ту ві­дом­ства, роз­по­від­ає «Дню» член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ми­хай­ло Головко. «За офі­цій­ною ста­ти­сти­кою, за рік від­бу­ва­є­ться по­над 6 мі­льяр­дів до­ла- рів ті ньо во го пе ре ти ну кор до - ну», — уто­чнив він.

Не ба­чать ве­ли­ких змін у ро­бо­ті ми­тни­ці і в Єв­ро­пей­ській бі­зне­с­асо­ці­а­ції (ЄБА), роз­по­від­ає «Дню» її ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Ган­на Де­рев’ян­ко. «По­вин­ні бу­ли які­сно ви­ко­ну­ва­ти нор­ми Ми­тно­го ко­де­ксу. Це про хає біз нес- гро мадсь кість. Зокре­ма, пра­ви­ла пер­шо­го ме­то­ду ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті ма­ють за­сто­со­ву­ва­ти­ся на пра­кти­ці. Але в під­при­ємств ви­ни­ка­ли пи­та­н­ня з ви­зна­че­н­ням ми­тної вар­то­сті, по­при те, що всі до­ку­мен­ти ім­пор­те­рів бу­ли в по­ряд­ку. Та­кож бу­ли пи­та­н­ня і до кла­си­фі­ка­ції ван­та­жу. До них при­сі­ку­ва­ли­ся «Код та­кий, не та­кий», — роз­по­від­ає во­на. Окрім то­го, за сло­ва­ми Де­рев’ян­ко, «оче­ви­дно, що ко­ру­пція ма­ла мі­сце» на кор­до­ні. Що­прав­да, при цьо­му во­на під­кре­сли­ла, що іно­зем­ні ком­па­нії стра­жда­ли мен­ше, бо пра­цю­ють пов­ні­стю від­кри­то.

«Фі­гу­ра Ма­ка­рен­ка в про­ми­сло­во­му се­ре­до­ви­щі бу­ла по­зи­тив­ною в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми осо­ба­ми. Є на­віть та­ка спіль­на дум­ка, що це був не гір­ший ва­рі­ант», — го­во­рить про ко­ли­шньо­го на­чаль­ни­ка ми­тно­го ві­дом­ства пер­ший ві­це-пре­зи­дент УСПП Сер­гій Прохоров. За йо­го сло­ва­ми, до­ся­гне­н­ня ко­ли­шньо­го ке­рів­ни­ка — істо­тне ско­ро­че­н­ня ча­су ми­тно­го оформ­ле­н­ня ван­та­жів. «В окре­мих ви­пад­ках при­ско­ре­н­ня бу­ло на 7 днів! Та­ко­го ра­ні­ше ні­ко­ли не бу­ло. Це по­ка­зник ре­аль­ної змі­ни ро­бо­ти си­сте­ми», — за­зна­чає ек­сперт. Про­те при цьо­му пи­та­н­ня в бі­зне­су до ми­тни­ці все ж та­ки за­ли­ша­ли­ся. «По­при те, що ми зу­стрі­ча­ли­ся, бу­ла роз­мо­ва. Але це був не діа­лог, а обмін дум­ка­ми і ли­ше в один бік. Ми про­по­ну­ва­ли, про­по­ну­ва­ли, во­ни слу­ха­ли, слу­ха­ли, а по­тім розв’язу­ва­ли пи­та­н­ня по-сво­є­му», — по­яснює Прохоров. Він на­вів при­клад не­га­тив­них явищ на кор­до­ні: бу­ли ви­пад­ки оформ­ле­н­ня си­пких ім­порт­них ван­та­жів (до­брив) із за­ви­ще­н­ням ми­тної вар­то­сті в 1,7 ра­зу. «Бі­знес го­во­рить так: зру­ше­н­ня є, але ма­ло що змі­ни­ло­ся за рік», — під­во­дить під­сум­ки пер­ший ві­це-пре­зи­дент УСПП. Хто ви­нен?

На дум­ку Де­рев’ян­ко, від­по­від­а­ти по­вин­на не одна лю­ди­на. «Гла­ва ми­тної слу­жби — перш за все. Гла­ва ДФС теж по­ви­нен ма­ти до цьо­го сто­су­нок. Ви­ще­сто­я­щий уря­до­вець... Якщо це від­бу­ва­є­ться, зна­чить, хтось за цим сто­їть», — по­яснює во­на. За її сло­ва­ми, про­бле­ма пе­ре­бу­ває зна­чно глиб­ше, ніж про­сто змі­на ке­рів­ни­ка ми­тни­ці. «Бі­знес ба­чи­ли, чу­ли і по­пе­ре­дні пред­став­ни­ки ми­тни­ці. Діа­лог, як був, так і за­ли­шив­ся до­сить до­брим. Але пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня Ми­тно­го ко­де­ксу і не­д­опу­ще­н­ня ви­ни­кне­н­ня про­блем, усу­не­н­ня «сі­рих» схем все не ви­рі­ше­но, а кор­дон пов­ні­стю не за­крив­ся. Є над чим пра­цю­ва­ти», — до­дає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ЄБА.

Про діа­лог го­во­рить і Сер­гій Прохоров. «Щоб у цій ве­ли­че­зній си­сте­мі ви­клю­чи­ти ко­ру­пцій­ні про­я­ви і зро­би­ти зо­ну до­ві­ри, по­трі­бна по­стій­на си­сте­ма зв’яз­ку. За­по­ру­ка успі­ху в то­му, щоб зро­би­ти ма­кси­маль­ну від­кри­тість. Скрізь має бу­ти сон­це і жо­дної ті­ні. Гри­бок ро­сте в ку­тку, у під­ва­лі, у тем­но­му про­сто­рі», — го­во­рить він. Са­ме від­су­тність цьо­го ком­про­мі­су, зокре­ма в пи­тан­ні на­пов­не­н­ня бю­дже­ту, і при­зво­дить до роз­бі­жно­стей, ти­ску фі­ска­лів і до спроб бі­зне­су ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти схе­ми. «Фі­ска­лам по­трі­бно на­пов­ню­ва­ти бю­джет за будь-яких умов, а бі­знес за­ці­кав­ле­ний, щоб збе­рег­ти свій до­ход. Адже під­при­єм­ці не зна­ють, що бу­де зав­тра. Сьо­го­дні їм ска­жуть — за­пла­ти на 20% біль­ше, а зав­тра — на 40%. І що ж ви­хо­дить? З’яв­ля­ю­ться схе­ми і по­ле для ко­ру­пції», — по­яснив пер­ший ві­це-пре­зи­дент УСПП.

Окрім то­го, нор­маль­ній ро­бо­ті кор­до­ну за­ва­жає НБУ, впев­не­ний Прохоров. Зокре­ма, зна­чні кур­со­ві ко­ли­ва­н­ня при­зве­ли до ва­лю­тних обме­жень з бо­ку ре­гу­лю­валь­ни­ка. «Лю­ди не мо­жуть роз­по­ря­джа­ти­ся ва лют ною ви руч кою і по га ша ти вча­сно ва­лю­тні кре­ди­ти. Щоб ви­ко­на­ти пла­те­жі, їм по­трі­бно десь ку­пи­ти ва­лю­ту, яку во­ни вже про­да­ли зпід па­ли­ці НБУ. Це все пря­мі зби­тки, які пря­мо штов­ха­ють бі­знес, щоб при­хо­ву­ва­ти ва­лю­тну ви­ру­чку або йти на не­про­зо­рі схе­ми, у то­му чи­слі на кор­до­ні», — по­яснює він. Чим швид­ше Нац­банк при­бе­ре ці обме­же­н­ня, тим швид­ше по­кра­щи­ться і ситуація на кор­до­ні.

Чи мо­же все це змі­ни­ти одна лю­ди­на — на­чаль­ник ми­тни­ці?

Прохоров упев­не­ний, що — ні. Спро­би ро­бив Ма­ка­рен­ко, але си­сте­ма йо­го «з’їла». «Якщо одна лю­ди­на змі­нить свій під­хід (на­віть якщо це на­чаль­ник), то це не озна­чає, що змі­ни­ться си­сте­ма. Бо во­на на­ла­што­ва­на аб­со­лю­тно на ін­шу хви­лю. Як змі­ни­ти? По-пер­ше, на­ла­го­джу­ва­ти діа­лог вла­ди і бі­зне­су, до­ві­ру між ни­ми. По-дру­ге, під­ви­щу­ва­ти за­ро­бі­тну пла­тню ми­тни­кам, щоб во­ни не бра­ли ха­ба­рів. І по-тре­тє, сфор­му­ва­ти ро­зу­мі­н­ня, що ми єди­на ко­ман­да», — про­по­нує Прохоров. Він до­дає, що для сер­йо­зної ми­тної ре­фор­ми по­трі­бно да­ти но­во­му гла­ві біль­ше пов­но­ва­жень і не­за­ле­жно­сті від во­лі ви­ще­сто­я­що­го ке­рів­ни­цтва.

Зі сво­го бо­ку ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ЄБА вва­жає, що пов­но­ва­жень ви­ста­чає. «Во­ни є. А якщо ко­мусь не бра­кує, то по­трі­бно пу­блі­чно про це го­во­ри­ти... Але має бу­ти ще й по­лі­ти­чна во­ля до та­ких змін у ви­ще­сто­я­що­го на­чаль­ства», — по­яснює во­на. А ось із цим про­бле­ма. «На­ра­зі ми не­силь­но по­ба­чи­ли на­яв­ність по­лі­ти­чної во­лі», — під­кре­слює Де­рев’ян­ко. Во­на впев­не­на, щоб по­зи­тив­ні змі­ни при­йшли на кор­дон, окрім по­си­ле­н­ня бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, мо­ти­ва­ції пер­со­на­лу, ва­жли­во ви­ко­ну­ва­ти за­ко­ни.

Опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти по­пе­ре­джа­ють ще про один пі­дво­дний ка­мінь. Якщо до про­це­су вклю­чи­ться «тре­тя си­ла», і все ж та­ки гря­не грім ре­фор­ми в сті­нах ДФС, то, ціл­ком мо­жли­вим є пе­ре­тво­ре­н­ня ми­тни­ці на один із де­пар­та­мен­тів Мін­фі­ну. І ось тут ва­жли­во, які пов­но­ва­же­н­ня в неї бу­дуть. Одна спра­ва, пе­ред­ба­чає пер­ший ві­це-пре­зи­дент УСПП, якщо від­да­дуть кон­троль за справ­ля­н­ням по­да­тків і збо­рів». «Це нор­маль­но», — го­во­рить він. Але аб­со­лю­тно ін­ша — кон­троль за на­пов­не­н­ням бю­дже­ту, що озна­ча­ти­ме по­си­ле­н­ня ти­ску на бі­знес, го­во­рить Прохоров про ще один ва­рі­ант роз­ви­тку по­дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.