Ар­сен Ава­ков: «Це не спе­ктакль, це ще­пле­н­ня»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чим обов’яз­ки гла­ви Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій учо­ра був при­зна­че­ний екс-де­пу­тат ки­їв­ра­ди Зо­рян Шкі­ряк. Ко­ли­шньо­го гла­ву слу­жби Сер­гія Бо­чков­сько­го вчо­ра під час за­сі­да­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів за­три­ма­ли пра­во­охо­рон­ці за зло­вжи­ва­н­ня й при­че­тність до ко­ру­пцій­них схем у си­сте­мі ДСНС.

Як за­явив пред­став­ник МВС, гла­ва Сер­гій Бочковський і йо­го пер­ший за­сту­пник Ва­силь Сто­є­цький бу­ли за­три­ма­ні на під­ста­ві за­пи­тів на­ро­дних де­пу­та­тів від­но­сно на­яв­но­сті ко­ру­пцій­них схем у си­сте­мі ДСНС.

« В хо­ді до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня вста­нов­ле­на зло­чин­на схе­ма, по­бу­до­ва­на ке­рів­ни­цтвом ДСНС. Ця схе­ма полягає в то­му, що під час дер­жав­них за­ку­пі­вель у по­ру­ше­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства за­ку­пів­ля па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів здій­сню­ва­ла­ся у « Лу­кой­ла » , « Альян­су » й на ін- ших під при єм ст вах за зна­чно за­ви­ще­ни­ми ці - на­ми», — ска­зав пред­став­ник пра­во­охо­рон­но­го ві­дом­ства.

Ка бі нет Мі ніс т рів одра­зу прийняв рі­ше­н­ня про звіль­не­н­ня Сер - гія Боч ковсь ко го з по - са­ди го­ло­ви Дер­жав­ної служ би Укра ї ни з над - зви чай них си ту а цій, йо­го пер­шо­го за­сту­пни­ка Ва си ля Сто єць ко го, а та кож ке рів ни ків управ­лінь ДСНС у ре­гіо­нах.

«Уряд під­три­мує рі­шен ня про звіль нен ня ке рів ни ка й пер шо го за ступ ни ка, усу нен ня всьо го ке рів ниц т ва по всій вер­ти­ка­лі Дер­жав­ної служ би з над зви - чай­них си­ту­а­цій, і про­шу Ар­се­на Бо­ри­со­ви­ча ( мі ністр внут ріш ніх справ Укра ї ни Ар­сен Ава ков) про вес ти роз - слі ду ван ня точ но так са мо по всьо му ре гі о - наль­но­му ке­рів­ни­цтву, яке бу ло за ді я не в ко - руп цій ній схе мі з роз - кра дан ня дер жав них кош тів » , — ска зав на за сі дан ні Каб мі ну прем’ єр- мі ністр Ар­се - ній Яце­нюк. У екс­пер­тно­му по­лі за­три­ма­н­ня гла ви ДСНС сприй ня ли як « по ка зо вий ви ступ » , і « пі ар- від - по­відь» на указ про від­став­ку гла­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА. До ре­чі, гла ва прав лін ня гро мадсь кої ор­га­ні­за­ції Центр про­ти­дії ко­ру­пції Ві та лій Ша бу нін звер тає ува - гу на один ва­жли­вий мо­мент: «за­три ма ли... в по ряд ку ст. 208 КПК, тоб­то без ви­зна­че­н­ня слід чо го суд ді. Суть стат ті 08. За­три­ма­н­ня упов­но­ва­же­ною по са до вою осо бою. 1. Упов но ва - же­на по­са­до­ва осо­ба має пра­во без рі шен ня слід чо го суд ді, су ду за - три­ма­ти осо­бу, пі­до­зрю­ва­ну в ско­єн­ні зло­чи­ну, за який пе­ред­ба­че­но по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі, ли­ше у ви­пад­ках: 1) якщо ця осо­ба за­хо­пле­на під час ско­є­н­ня зло­чи­ну або за­ма­ху на йо­го ско­є­н­ня; 2) якщо без­по­се­ре­дньо пі­сля ско­є­н­ня зло­чи­ну оче­ви­дець, зокре­ма по­тер­пі­лий або су­ку­пність оче­ви­дних ознак на ті­лі, одя­зі або мі­сці при­го­ди вка­зу­ють на те, що са­ме ця осо­ба ско­ї­ла зло­чин. Під який з цих пун­ктів під­па­да­ли дії за­три­ма­них? Так ото ж».

КОМЕНТАР Ігор ЛУ­ЦЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції :

— Та­кий те­а­траль­ний хід на­штов­хує ме­не на дум­ку, що це на­ма­га­н­ня від­ве­сти ува­гу від ко­ло­саль­но­го ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу в Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів. Я маю на ува­зі за­яви екс- ке­рів­ни­ка Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції Гор­ді­єн­ка, який зви­ну­ва­чу­вав, на­віть, осо­би­сто Яце­ню­ка. Сьо­го­дні з цьо­го при­во­ду « Сво­бо­да » вже ор­га­ні­зу­ва­ла мі­тинг, і всі че­ка­ють на ре­а­кцію КМУ і ко­а­лі­ції що­до за­яв екс-гла­ви Держ­фі­нін­спе­кції. Але в ре­зуль­та­ті ми по­ба­чи­ли, що ке­рів­ни­ка не най­більш впли­во­во­го чи гро­шо­во­го ві­дом­ства аре­што­ву­ють. Я вба­чаю в цьо­му не­ви­пад­ко­вий збіг.

На­справ­ді, до ро­бо­ти ДСНС бу­ли пре­тен­зії, але во­ни не біль­ші, ніж до всіх ін­ших уста­нов, які за­ли­ша­ю­ться не­ре­фор­мо­ва­ни­ми. Я б зро­зу­мів, як­би йо­го аре­шту­ва­ли за те, що не бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на на­ле­жна ева­ку­а­ція, як, на­при­клад з Де­баль­це­ва. Але там не бу­ло по­ді­бних ко­ло­саль­них ко­ру­пцій­них мо­мен­тів, які озву­чив Гор­ді­єн­ко — з при­во­ду мі­ні­стерств, дер­жав­них ком­па­ній та то­го, що Ка­бмін не по­дає до су­ду на Ахме­то­ва за «Укр­те­ле­ком». На мою дум­ку, МВС по­ча­ло не з то­го кін­ця і є ба­га­то ві­домств, які вар­то пе­ре­ві­ри­ти в пер­шу чер­гу.

ФОТО АН­ДРІЯ КРАВ­ЧЕН­КА

Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.