Сві­то­ві об­ся­ги про­да­жу про­ми­сло­вих ро­бо­тів ви­ро­сли до но­во­го ре­кор­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ни, те­хно­ло­гії роз­ши­ре­ної ре­аль­но­сті, а та­кож по­ру­ха­ти пре­дме­ти... си­лою дум­ки. Йде­ться про но­ві­тню те­хно­ло­гію Mindflex, яка за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них на­ло­бних да­тчи­ків зчи­тує моз­ко­ву актив­ність і зму­шує куль­ку ру­ха­ти­ся в за­ле­жно­сті від кон­цен­тра­ції грав­ця. Та­кож зав­дя­ки те­хно­ло­гії Tobii мо­жна бу­ло по­ке­ру­ва­ти комп’юте­ром за до­по­мо­гою по­гля­ду та при­мі­ря­ти пор­та­тив­ні «ро­зум­ні» оку­ля­ри — Eye tracker. «На­при­клад, ви, як мар­ке­то­лог, про­во­ди­те якийсь до­слід. У вас є гру­па ко­ри­сту­ва­чів, яким ви да­є­те зав­да­н­ня зна­йти пев­ний про­дукт у су­пер­мар­ке­ті. Ко­ри­сту­вач одя­гає оку­ля­ри і про­сто виконує зав­да­н­ня. По­тім у вас за­ли­ша­ю­ться кіль­ка за­пи­сів, за яки­ми ви мо­же­те ана­лі­зу­ва­ти по­ве­дін­ку ко­ри­сту­ва­ча і ви­рі­ши­ти для се­бе — чи пра­виль­но роз­та­шо­ва­но про­дукт, мо­жли­во, вар­тує йо­го пе­ре­не­сти ку­дись в ін­ше мі­сце», — роз­по­від­ає один із роз­ро­бни­ків про­гра­ми Eye tracker Ан­на.

Об­ся­ги про­да­жу про­ми­сло­вих ро­бо­тів у сві­ті вста­но­ви­ли но­вий ре­корд 2014 ро­ку, впер­ше пе­ре­ви­щив­ши 200 тис., го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції ро­бо­то­те­хні­ки (IFR). Зро­ста­н­ня по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком ста­но­ви­ло 27%. «Най­біль­ше під­не­се­н­ня спо­сте­рі­га­ло­ся в ав­то­мо­бі­ле­бу­ду­ван­ні, по­тім услід йде виробництво еле­ктро­ні­ки. Ви­хо­дя­чи з по­пе­ре­дніх да­них сві­то­вої ста­ти­сти­ки що­до про­ми­сло­вих ро­бо­тів, IFR оці­нює об­ся­ги про­да­жу 2014 ро­ку в 225 тис. оди­ниць, на 27% біль­ше, ніж 2013 ро­ку», — за­явив пре­зи­дент ор­га­ні­за­ції Ар­ту­ро Ба­рон­чел­лі. Но­ві ма­кси­му­ми за­фі­ксо­ва­но в усіх ре­гіо­нах, при цьо­му в Азії бу­ло про­да­но при­бли­зно 140 тис. про­ми­сло­вих ро­бо­тів. Лі­де­ром за­ку­пі­вель про­ми­сло­вих ро­бо­тів то­рік за­ли­шив­ся Ки­тай: 56 тис. оди­ниць, на 54% біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше, у то­му чи­слі 16 тис. — вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. На дру­го­му мі­сці — Пів­ден­на Ко­рея (39 тис.), до п’ятір­ки та­кож уві­йшли Япо­нія, США і Ні­меч­чи­на. На ці кра­ї­ни при­па­дає близь­ко 75% за­галь­но­сві­то­во­го про­да­жу про­ми­сло­вих ро­бо­тів 2014 ро­ку.

ЗА­ГА­ЛОМ НА МАЙ­ДАН­ЧИ­КУ GADGET AREA БУ­ЛО ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НО БІЛЬ­ШЕ ДЕ­СЯ­ТИ РІ­ЗНО­МА­НІ­ТНИХ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІ­ЧНИХ ІН­НО­ВА­ЦІЙ. СЕ­РЕД НИХ — ПРИ­СТРОЇ, ЩО ДО­ЗВО­ЛЯ­ЮТЬ РУ­ХА­ТИ ПРЕ­ДМЕ­ТИ «СИ­ЛОЮ ДУМ­КИ», ТА ІГРИ ІЗ «ДО­ДА­ТКО­ВОЮ» РЕ­АЛЬ­НІ­СТЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.