Осві­та та ін­но­ва­ції

У Ки­є­ві від­бу­ла­ся одна із най­біль­ших в Укра­ї­ні ІТ-кон­фе­рен­цій

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

По­над 30 осві­тніх ІТ-іні­ці­а­тив, 16 спі­ке­рів із ше­сти кра­їн, одні з най­ці­ка­ві­ших ІТ- роз­ро­бок в Укра­ї­ні та за кор­до­ном, а та­кож по­над п’ять ти­сяч від­ві­ду­ва­чів... Все це зі­бра­ла у сто­ли­ці Укра­ї­ни одна з най­біль­ших по­дій ро­ку в сві­ті ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій, яка від­бу­ва­є­ться вже сьо­мий рік по­спіль, — IT Jam 2015.

« Ми це при­ду­ма­ли, як за­хід, який би об’ єд­ну­вав лю­дей як із Укра­ї­ни, так і з ін­ших кра­їн. Це та­кий май­дан­чик, на яко­му лю­ди мо­гли б зу­стрі­ти­ся, по­зна­йо­ми­ти­ся, обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми і про­дов­жи­ти спіл­ку­ва­н­ня у подаль­шо­му», — роз­по­від­ає один із ор­га­ні­за­то­рів IT Jam Рім­ма Мень.

Що­ро­ку ор­га­ні­за­то­ри ви­га­ду­ють но­ві фор­ми про­ве­де­н­ня за­хо­ду. «На­при­клад, ми­ну­ло­го ро­ку ми взя­ли 85 осіб — акти­ві­стів із ІТ-ін­ду­стрії, які роз­ви­ва­ють ІТ-спіль­но­ту, ви­сту­па­ють на рі­зних кон­фе­рен­ці­ях та за­хо­дах, ді­ля­ться до­сві­дом із ін­ши­ми. Ми їх ви­ве­зли за мі­сто і зро­би­ли фор­сайт — це та­ка ме­то­до­ло­гія про­е­кту­ва­н­ня май­бу­тньо­го. За­зви­чай у ре­зуль­та­ті на­ро­джу­є­ться кіль­ка сце­на­рі­їв. І сьо­го­дні ми ба­чи­мо, що по одно­му із них ни­ні ІТ-спіль­но­та і роз­ви­ва­є­ться», — до­дає Рім­ма Мень.

Цьо­го­річ го­лов­ним га­слом IT Jam ста­ли осві­та та ін­но­ва­ції. «Адже за остан­ні ро­ки з’яви­ло­ся ду­же ба­га­то іні­ці­а­тив, які ро­блять пер­ші кро­ки для то­го, щоб на­вчи­ти ІТ ін­ших лю­дей. То­му ми хо­ті­ли звер­ну­ти ува­гу на них. Бо для то­го, щоб ІТ-ін­ду­стрія роз­ви­ва­ла­ся, по­трі­бно в де­ся­тки, а то й со­тні біль­ше та­ких іні­ці­а­тив», — по­яснює Рім­ма Мень. До то­го ж, го­во­рить во­на, сьо­го­дні ІТ уві­рвав­ся пра­кти­чно в усі сфе­ри су­спіль­но­го жи­т­тя, не­за­ле­жно від то­го, по­мі­ча­ють це лю­ди чи ні.

Усі за­хо­ди в рам­ках IT Jam від­бу­ва­лись на трьох май­дан­чи­ках. На пер­шо­му мо­жна бу­ло по­слу­ха­ти ці­ка­вих до­по­від­а­чів, зокре­ма із Бри­та­нії, США, Шве­ції та Укра­ї­ни. Екс­пер­ти роз­по­від­а­ли про но­ві тенденції на ІТ-рин­ку, вплив ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій на рі­зні сфе­ри люд­сько­го жи­т­тя — без­пе­ку, еле­ктрон­ну охо­ро­ну здо­ров’я, енер­ге­ти­ку, кри­пто­гра­фію, ди­зайн, eye-tracking си­сте­ми. Зокре­ма, про те, як ав­то­мо­біль пе­ре­тво­рив­ся на... смар­тфон.

За ба­га­то ро­ків сво­єї ево­лю­ції ав­то­мо­біль ду­же змі­нив­ся. І якщо сьо­го­дні він ззов­ні де­що і схо­жий на сво­їх стар­ших за ві­ком «бра­тів», то все­ре­ди­ні — це вже зов­сім ін­ший при­стрій, який на­га­дує, швид­ше за все, ба­га­то­фун­кціо­наль­ний га­джет. «Одно­зна­чно най­ближ­чі кіль­ка ро­ків в автомобільній еле­ктро­ні­ці бу­де зро­бле­но ве­ли­кий акцент на без­пе­ці», — роз­по­від­ає про­грам­ний ме­не­джер ком­па­нії Luxoft Юрій Шва­лік. Йде­ться, зокре­ма, про си­сте­ми, які до­по­ма­га­ють за­по­біг­ти рі­зним зі­штов­хне­н­ням ав­то­мо­бі­лів. «На­при­клад, зу­пин­ка ав­то­мо­бі­ля, ко­ли во­дію ста­ло по­га­но за кер­мом. Ав­то­мо­біль це від­чує, аку­ра­тно при­пар­ку­є­ться на узбіч­чі та ви­кли­че ря­тів­ні слу­жби», — по­яснює він.

Ін­ший тренд — до­пов­не­на ре­аль­ність. «В ав­то­мо­бі­лі це має до­сить ці­ка­ву ре­а­лі­за­цію з то­чки зо­ру на­ві­га­ції. Ко­ли вам не по­трі­бно ди­ви­ти­ся на бор­то­вий комп’ютер, який зна­хо­ди­ться збо­ку, і від­во­ди­ти очі від до­ро­ги, а ко­ли че­рез ло­бо­ве скло, яке бу­де та­ким со­бі мо­ні­то­ром, на до­ро­гу про­е­кту­ва­ти­му­ться не­об­хі­дні по- зна­чки на­ві­га­то­ра», — по­яснює Юрій Шва­лік. Най­більш ці­ка­ви­ми сьо­го­дні та­кож є і без­пі­ло­тні ав­то­мо­бі­лі, які пе­ре­тво­рю­ю­ться із за­со­бу для пе­ре­су­ва­н­ня на ін­но­ва­цій­ний про­стір для спіл­ку­ва­н­ня.

На дру­го­му май­дан­чи­ку бу­ло пред­став­ле­но рі­зно­ма­ні­тні осві­тні іні­ці­а­ти­ви в га­лу­зі ІТ — кур­си, тре­нін­го­ві цен­три то­що. «Це не­за­ле­жна та не­фор­маль­на осві­та. Де­хто пра­цює тіль­ки на іні­ці­а­ти­ві. Лю­ди ро­зу­мі­ють, що хо­чуть ді­ли­ти­ся із ін­ши­ми вже здо­бу­ти­ми зна­н­ня­ми», — роз­по- ві­дає Рім­ма. До то­го ж, щоб мо­ти­ву­ва­ти по­пу­ля­ри­за­цію ІТ-осві­ти в Укра­ї­ні, ор­га­ні­за­то­ри за­пу­сти­ли пер­шу що­рі­чну на­го­ро­ду — IT Education Awards. «У нас бу­ло 46 но­мі­нан­тів. І в на­сту­пних ро­ках бу­де їх на­ба­га­то біль­ше. ІТ-осві­та — це те, що по­трі­бно ро­би­ти, щоб ви­ве­сти ін­ду­стрію і кра­ї­ну за­га­лом на но­вий рі­вень», — по­яснює Рім­ма Мень.

Тре­тій май­дан­чик — Gadget area. Тут охо­чі мо­гли осо­би­сто про­те­сту­ва­ти одні із най­но­ві­ших те­хні­чних ін­но­ва­цій. Зокре­ма, 3D прин­те­ри, дро-

НА МАЙ­ДАН­ЧИ­КУ ПРО­ГРА­МИ INTEL УКРА­Ї­НА «НА­ВЧА­Н­НЯ ДЛЯ МАЙ­БУ­ТНЬО­ГО» МО­ЛО­ДІ РОЗ­РО­БНИ­КИ МО­ГЛИ ПОВ­ЧИ­ТИ­СЯ ПИ­СА­ТИ ВЛА­СНІ ПРО­ГРА­МИ ТА ПЕ­РЕ­ВІ­РИ­ТИ ЇХ РО­БО­ТУ

У ЦЕН­ТРІ «ПРОЛЕГО» НА­ВЧА­ЮТЬ ШКО­ЛЯ­РІВ БУ­ДУ­ВА­ТИ ПРО­ТО­ТИ­ПИ РО­БО­ТІВ ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ КОНСТРУКТОРУ LEGO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.