Гла­ву Дер­жлі­кслу­жби при­зна­ча­ти­муть на від­кри­то­му кон­кур­сі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Гла­ву Дер­жав­ної слу­жби лі­кар­ських за­со­бів від­би­ра­ти­муть на від­кри­то­му кон­кур­сі, за­явив мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’ я Оле­ксандр Кві­та­шві­лі. « Усі при­зна­че­н­ня від­бу­ва­ти­му­ться про­зо­ро, ли­ше на кон­ку­рен­тній осно­ві, на від­кри­то­му кон­кур­сі, у то­му чи­слі і при­зна­че­н­ня гла­ви Дер­жлі­кслу­жби. Я ухва­лив та­ке рі­ше­н­ня», — ска­зав він на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми фар­мін­ду­стрії. Кві­та­шві­лі за­зна­чив, що МОЗ пла­нує за­лу­чи­ти до по­шу­ку кан­ди­да­тур на ке­рів­ні по­са­ди в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я фа­хів­ців ком­па­нії «Ернст енд Янг». «Я хо­чу за­про­си­ти ком­па­нію «Ернст енд Янг» для ці­єї ро­бо­ти. Во­ни го­то­ві ро­би­ти це без­опла­тно», — ска­зав він. Кві­та­шві­лі та­кож по­ві­до­мив, що пі­сля кон­суль­та­цій з фар­ма­цев­ти­чною гро­мад­ські­стю МОЗ роз­ро­бля­ти­ме змі­ни до си­сте­ми ре­є­стра­ції лі­ків, яка до­зво­лить «зня­ти мо­жли­вість ко­ру­пції » , а ініціатива про змі­ну фун­кцій ре­є­стра­ції і кон­тро­лю обо­ро­ту лі­ків ( фун­кцій Дер­жав­но­го екс­пер­тно­го цен­тру (ДЕЦ) і Дер­жлі­кслу­жби — ІФ) за­раз не роз­гля­да­є­ться. «Ні­хто рі­ше­н­ня про об’єд­на­н­ня фун­кцій Дер­жлі­кслу­жби і ДЕЦ або їх роз­дро­бле­н­ня не ухва­лю­вав. Ми хо­че­мо по­ча­ти з ва­ми діа­лог не про їх об’єд­на­н­ня, але про ство­ре­н­ня но­вої про­зо­рої си­сте­ми, яка ціл­ком усу­не мо­жли­вість впли­ву яко­гось чи­нов­ни­ка, си­сте­ми, в якій зви­чай­на дру­кар­ська по­мил­ка не зу­пи­ня­ти­ме ре­є­стра­цію, і си­сте­ми, яка бу­де віль­на від ко­ру­пції», — ска­зав він. На по­ча­тку бе­ре­зня укра­їн­ські й іно­зем­ні ви­ро­бни­ки лі­кар­ських за­со­бів ви­сло­ви­ли стур­бо­ва­ність ви­ве­де­н­ням із обо­ро­ту біль­ше 650 най­ме­ну­вань пре­па­ра­тів че­рез не­ви­прав­да­ні за­трим­ки їх ре­є­стра­ції і пе­ре­ре­є­стра­ції, що від­бу­ва­ю­ться на рів­ні Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я. Ка­бмін 4 бе­ре­зня звіль­нив з по­са­ди го­ло­ву Дер­жлі­кслу­жби Ми­хай­ла Па­се­чни­ка за уго­дою сто­рін. Фар­ма­цев­ти­чні асо­ці­а­ції ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру ді­ям ке­рів­ни­цтва Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни, і за­жа­да­ли про­зо­ро­сті в ка­дро­вих пи­та­н­нях і акти­ві­за­ції дій що­до де­ре­гу­ля­ції га­лу­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.