Уряд Укра­ї­ни звіль­нив на­чаль­ни­ка ПЗЗ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни звіль­нив з по­са­ди на­чаль­ни­ка Пів­ден­но-За­хі­дної за­лі­зни­ці (ПЗЗ) Оле­ксія Кри­во­пі­ши­на. Та­ке рі­ше­н­ня уря­ду озву­чив мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков на бри­фін­гу вчо­ра. «Кри­во­пі­шин звіль­не­ний з по­са­ди рі­ше­н­ням уря­ду», — ска­зав він. Ра­ні­ше Дер­жав­на адмі­ні­стра­ція за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту Укра­ї­ни ( « Укр­за­лі­зни­ця » ) по­ві­дом­ля­ла про на­мір за­пе­ре­чи­ти в су­ді ухва­лу Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­є­ва про ска­су­ва­н­ня на­ка­зів ген­ди­ре­кто­ра УЗ про звіль­не­н­ня ке­рів­ни­цтва ПЗЗ. До цьо­го в.о. ген­ди­ре­кто­ра «Укр­за­лі­зни­ці» Ма­ксим Бланк звіль­нив ке­рів­ний склад ПЗЗ. Ра­ні­ше прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк за­явив про усу­не­н­ня з по­са­ди на­чаль­ни­ка ПЗЗ Кри­во­пі­ши­на у зв’яз­ку з опу­блі­ко­ва­ною в ЗМІ ін­фор­ма­ці­єю про ко­ру­пцій­ні схе­ми. Бланк, у свою чер­гу, по­ві­дом­ляв про тиск на спів­ро­бі­тни­ків ПЗЗ, що фі­гу­ру­ва­ли у від­по­від­них сю­же­тах ЗМІ, і 11 бе­ре­зня до­ру­чив в.о. гла­ви ПЗЗ не­від­кла­дно при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті іні­ці­а­то­рів їх пе­ре­слі­ду­ва­н­ня. То­го ж дня ПЗЗ спро­сту­ва­ла по­ві­дом­ле­н­ня Блан­ка. Крім то­го, Бланк по­ві­дом­ляв про при­зна­че­н­ня Во­ло­ди­ми­ра Тя­гуль­сько­го т.в.о. гла­ви ПЗЗ. По­тім він по­ві­до­мив, що не­ві­до­мі осо­би, що пе­ре­бу­ва­ють в офі­сі ПЗЗ про­дов­жу­ва­ли пе­ре­шко­джа­ти до­сту­пу до ро­бо­чо­го мі­сця Тя­гуль­сько­го. Окрім цьо­го в.о. гла­ви «Укр­за­лі­зни­ці» опри­лю­днив на сво­їй сто­рін­ці ві­део, в яко­му фі­гу­ру­ва­ли не­ві­до­мі осо­би у фор­мі ка­му­фля­жу. У сю­же­ті го­во­ри­ло­ся про те, що ку­ри­ру­вав ді­я­ми вка­за­них лю­дей на­чаль­ник адмі­ні­стра­тив­ної слу­жби за­лі­зни­ці, по­мі­чник на­чаль­ни­ка Оле­ксій Ко­но­вал. Бланк на­ді­слав лист з ука­за­ни­ми фа­кта­ми до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри. Пі­зні­ше, 17 бе­ре­зня, в ЗМІ з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про на­мір Кри­во­пі­ши­на за­пе­ре­чи­ти то­го дня в Ки­їв­сько­му окру­жно­му адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді своє усу­не­н­ня з по­са­ди. Уве­че­рі то­го ж дня ста­ло ві­до­мо, що суд зу­пи­нив дію рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну про при­зна­че­н­ня в.о. на­чаль­ни­ка ПЗЗ Тя­гуль­сько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.