ЄС впро­ва­джує ан­ти­дем­пін­го­ві ми­та на нер­жа­ві­ю­чу сталь з Ки­таю і Тай­ва­ню

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ський Со­юз впро­ва­джує ан­ти­дем­пін­го­ві ми­та на ім­порт пла­ско­го про­ка­ту з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі про­ду­кції з Ки­таю і Тай­ва­ню. Від­по­від­не рі­ше­н­ня ЄС опу­блі­ко­ва­но в Official Journal. Ми­та стя­гу­ва­ти­му­ться про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті рі­ше­н­ня 26 бе­ре­зня. Для ки­тай­ських ком­па­ній во­ни ста­нов­лять від 24,3% до 25,2%, для тай­ван­ських — від 10,9% до 12%. У трав­ні 2014 ро­ку Асо­ці­а­ція єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків ста­лі (European steel association, Eurofer) по­да­ла скар­гу до Єв­ро­ко­мі­сії від іме­ні ком­па­ній, що ви­ро­бля­ють біль­ше 25% су­мар­но­го об­ся­гу ви­пу­ску та­ко­го ро­ду про­ка­ту в ЄС. Eurofer ствер­джу­ва­ла, що Ки­тай і Тай­вань 2013 ро­ку по­ста­ви­ли в ЄС хо­ло­дно­ка­та­ну нер­жа­ві­ю­чу сталь на 620 млн єв­ро або 17% за­галь­но­го об­ся­гу рин­ку, за не­о­б­грун­то­ва­но зни­же­ни­ми ці­на­ми. Єв­ро­ко­мі­сія під час роз­слі­ду­ва­н­ня з’ясу­ва­ла, що ки­тай­ські і тай­ван­ські екс­пор­те­ри збіль­ши­ли час­тку рин­ку хо­ло­дно­го про­ка­ту з не­ір­жа­ві­ю­чої ста­лі в ЄС з 5,8% 2010 ро­ку до 9,5% 2013 ро­ку, при цьо­му свою про­ду­кцію во­ни про­да­ва­ли за ці­на­ми при­бли­зно на тре­ти­ну (від 29,2% до 34,9%) ниж­че рин­ко­вих. Та­риф по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на та­кі ки­тай­ські ком­па­нії, як Baosteel Stainless Steel Co., Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co., Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., а та­кож на тай­ван­ських ви­ро­бни­ків Tang Eng Iron Works Co., Yieh United Steel Corp., Chia Far Industrial Factory Co. Най­біль­ши­ми ви­ро­бни­ка­ми та­кої про­ду­кції в Єв­ро­пі є іспан­ська Acerinox SA, фін­ська Outokumpu Oyj і ні­дер­ланд­ська Aceram. Акції цих ком­па­ній по­до­рож­ча­ли в се­ре­дньо­му на 5—8%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.