Банк «Фі­нан­си і Кре­дит» збіль­шує ста­ту­тний ка­пі­тал на 22%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Банк « Фі­нан­си і Кре­дит » ( Київ) збіль­шує ста­ту­тний ка­пі­тал на 616,4 млн грн, або на 22%, — до 3,416 млрд грн шля­хом до­да­тко­во­го ви­пу­ску акцій, по­ві­до­ми­ли агент­ство «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» в прес­слу­жбі бан­ку. За сло­ва­ми пред­став­ни­ка прес- слу­жби, акціо­не­ри бан­ку на за­галь­них збо­рах 23 бе­ре­зня за­твер­ди­ли звіт про ре­зуль­та­ти роз­мі­ще­н­ня акцій до­дви­пу­ску. Банк «Фі­нан­си і Кре­дит» за­сно­ва­но 1990 ро­ку. За да­ни­ми бан­ку, на по­ча­ток сі­чня 2015 ро­ку йо­го основ­ни­ми акціо­не­ра­ми бу­ли ТОВ «Аска­нія» (45,92%) і ПАТ «F&C Realty » ( 41,58%), а основ­ним бе­не­фі­ці­а­ром — український бі­зне­смен, на­ро­дний де­пу­тат Ко­стян­тин Же­ва­го. Згі­дно з да­ни­ми Нац­бан­ку Укра­ї­ни, за роз­мі­ром за­галь­них акти­вів на 1 сі­чня 2015 ро­ку банк « Фі­нан­си і Кре­дит » по­сі­дав 13- те мі­сце ( 34,203 млрд грн) се­ред 158 банків, що ді­я­ли в кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.