«Бо­ре­мось не з бе­то­но­мі­шал­ка­ми, а з чи­нов­ни­ка­ми»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У сто­ли­ці зро­стає кіль­кість не­за­кон­них висоток, а з ни­ми — скан­да­лів та су­ти­чок. Мі­ська вла­да вко­тре обіцяє ро­зі­бра­тись — ко­ли?

опи­сує під­су­мок не­спо­кій­ної но­чі ек­сперт із мі­сто­бу­дів­них пи­тань Ві­ктор Гле­ба. Ме­шкан­ці пі­шли від­сто­ю­ва­ти зе­ле­ну зо­ну, ма­ю­чи на ру­ках рі­ше­н­ня су­ду, що Ки­їв­ра­да має ска­су­ва­ти до­звіл на бу­дів­ни­цтво. Пев­на річ, до­сі ні­чо­го не скасовано. А у від­по­відь отри­ма­ли ще й по­тер­пі­лих.

Не­спо­кій­но і на ву­ли­ці Ми­кіль­ська Сло­бо­да, 1. Кон­флікт за­го­стрив­ся ми­ну­лої ве­сни, ко­ли на те­ри­то­рії бе­ре­го­вої сму­ги по­ча­ло­ся бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го ком­пле­ксу «Со­ня­чна рів’єра». За за­ко­ном не мо­жна бу­ду­ва­ти у зо­ні 100 ме­трів бе­ре­го­вої сму­ги, але у до­звіль­них до­ку­мен­тах на за­бу­до­ву йде­ться про 50 ме­трів. «По­ру­ше­но ген­план Ки­є­ва, не­має пра­во­вих під­став для цьо­го бу­дів­ни­цтва, але во­но йде пов­ним хо­дом. Від Бро­вар­сько­го про­спе­кту до Ру­са­нів­ських са­дів ма­ють ви­ро­сти ві­сім хмарочосів по­над 30 по­вер­хів, але ж тут під­зем­ні та грун­то­ві во­ди», — роз­по­від­ає Ана­то­лій Ша­по­вал, го­ло­ва іні­ці­а­тив­ної гру­пи Ми­кіль­ської Сл­обід­ки.

І це да­ле­ко не всі бу­ді­вель­ні кон­флі­кти. На про­спе­кті На­у­ки, 42/1 по­над один ге­ктар зем­лі, що при­ля­гає до Го­ло­сі­їв­сько­го лі­су, пе­ре­да­но під за­бу­до­ву: ра­зом із ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком, що сто­їть на цій же ді­лян­ці, ра­зом із дво­ма спорт­май­дан­чи­ка­ми, ча­сти­ною ли­по­вої алеї, ви­са­дже­ної ще 1944 ро­ку, та га­ра­жа­ми мі­сце­вих ме­шкан­ців. Най­стра­шні­ше, що бу­ду­ва­ти зби­ра­ю­ться у мі­сці, де на гли­би­ні дев’яти ме­трів про­хо­дять лі­нії во­до­за­без­пе­че­н­ня ядер­но­го ре­акто­ру, що в Ін­сти­ту­ті ядер­них до­слі­джень. Йо­го спів­ро­бі­тник Оле­ксандр Ку­чма­гра за­ува­жує, що у ви­пад­ку бу­дів­ни­цтва ці лі­нії бу­де по­ру­ше­но. Про не­без­пе­ку та на­слід­ки — здо­га­ду­ю­ться всі, крім за­бу­дов­ни­ка.

Бу­ли акції про­те­сту і на про­спе­кті Пе­ре­мо­ги, 71а. По­ява зе­ле­но­го пар­ка­ну нав­ко­ло ко­ли­шньо­го бу­дин­ку куль­ту­ри іме­ні М. Горь­ко­го обу­ри­ла мі­сце­вих ме­шкан­ців, во­ни вва­жа­ють май­бу­тнє бу­дів­ни­цтво від «Ки­їв­мі­ськ­бу­ду» не­за­кон­ним. Але щу, упро­довж ми­ну­ло­го ти­жня. Май­же що­дня від гро­ма­ди бу­ло не­вдо­во­ле­н­ня мі­сто­бу­дів­ною по­лі­ти­кою, і май­же що­дня від ки­їв­ської вла­ди лу­на­ли обі­цян­ки з усім ро­зі­бра­ти­ся.

ЗІ СТА — ЛИ­ШЕ ВІ­СІМ

Ві­та­лій Кли­чко обі­цяв ки­я­нам, що пі­сля Но­во­го ро­ку всі не­за­кон­ні за­бу­до­ви бу­дуть зно­си­ти. Так, час­тко­во сло­ва до­три­ма­но. Зу­пи­не­но ро­бо­ти на во­сьми об’єктах. Але за сло­ва­ми за­сту­пни­ка ме­ра Пав­ла Ря­бі­кі­на, та­ких об’єктів на­лі­чу­є­ться від 120 до 140. Пов­ний пе­ре­лік обі­ця­ють опри­лю­дни­ти на спе­ці-

аль­но­му веб-ре­сур­сі. А за­раз на сай­ті мі­сто­бу­дів­но­го ка­да­стру з’явив­ся но­вий роз­діл, у яко­му мо­жна озна­йо­ми­ти­ся з ін­фор­ма­ці­єю про всі ді­лян­ки, на які ви­да­ва­ли­ся мі­сто­бу­дів­ні умо­ви та обме­же­н­ня. Пе­ре­ві­ря­ти, на яку ді­лян­ку є до­звіл, на яку не­має, про­сять са­мих же ки­ян. І по­ві­дом­ля­ти про це ком­пе­тен­тні ор­га­ни. Та чи бу­де толк?

Зга­да­на на­ми ситуація на Вол­го­град­ській, 25 ма­ла свою пе­ре­д­істо­рію: кіль­ка мі­ся­ців то­му на об’єкт при­їздив Ві­та­лій Кли­чко та обі­цяв, що все бу­де ви­рі­ше­но у по­зи­тив­но­му ру­слі. А те­пер ма­є­мо фі­зи­чний тиск на акти­ві­стів. тів від біль­шо­сті Ки­їв­ра­ди вхо­дять до ро­бо­чої гру­пи по Ми­кіль­ській Слобідці, але ще не бу­ло жо­дно­го за­сі­да­н­ня. Мер ви­явив­ся без­зу­бим та без­за­хи­сним пе­ред бу­ді­вель­ною ма­фі­єю. Що­до си­ту­а­ції на про­спе­кті На­у­ки, 42/1, то ма­жо­ри­тар­ний де­пу­тат від цьо­го окру­гу є спів­за­бу­дов­ни­ком, — ка­же Ві­ктор Гле­ба.

«ЗМУ­ШЕ­НІ БУ­ЛИ ПЕ­РЕ­КРИ­ТИ ПРОСПЕКТ ТА ЗА­ПА­ЛИ­ТИ ШИ­НИ»

Є у Ки­їв­ра­ді і тим­ча­со­ва ко мі сія, яка пе ре ві ряє всі зе­мель­ні рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди,

які ви­да­но від 2006 ро­ку. Го­ло­ва ко­мі­сії Те­тя­на Ме­лі­хо­ва час від ча­су зві­тує, які рі­шен ня вда ло ся ска су ва ти. Але і цій ко­мі­сії не все вда­єть ся. При мі ром, є до ку - мент про ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу в орен­ду зе­мель ної ді лян ки на ву ли ці Ге­не­ра­ла Жма­чен­ка, 28. Це зе­ле­на зо­на. По­ки Ки­їв­ра­да це рі­ше­н­ня не ска­су­ва­ла, за­бу дов ник на ма га єть ся про - да­ти орен­до­ва­ну ді­лян­ку ра­зом із де­ре­ва­ми. За сло­ва­ми Ме лі хо вої, та ко го пра ва у за бу дов ни ка не має, то му звер­ну­ла­ся до про­ку­ра­ту­ри Ки­є­ва із про­ха­н­ням пе­ре­ві­ри­ти за­кон­ність ви­став­лен- плю­ва­ти, во­ни бу­ду­ва­ли, бу­ду­ють і бу­ду­ва­ти­муть. Але є при­пи­си су­дів, що бу­дів­ни­цтво тре­ба зу­пи­ни­ти, мі­лі­ція та про­ку­ра­то­ра не звер­тає на це ува ги. Ство ри ли та кий пінг- понг для лю дей. Ци - нізм си ту а ції у то му, що 2008 ро­ку під сті на ми КМДА фра­кція Кли­чка про­во­ди­ла мі­тинг про­ти де­ри­ба­ну зем лі та за бу до ви Ми - кіль сь кої Сло бо ди. А те пер нас до­ве­ли до то­го, що зму­ше ні бу ли пе ре кри ти Бро - варсь кий про спект та за па - ли­ти ши­ни. Так нам вда­ло­ся зу пи ни ти бу дів ниц т ва, але ли­ше на три ти­жні».

Іван Сікора, ек­сперт фон­ду «Від­кри­те су­спіль­ство», який ана­лі­зує те­му не­за­кон­них бу­дів­ництв у сто­ли­ці, ка­же, що ситуація з Ми­кіль­ською Сл­обід­кою є свід­че­н­ням то­го, яка ко­ро­тка істо­ри­чна пам’ять у те­пе­рі­шніх по­лі­ти­ків: «Те­ма не­за­кон­них за­бу­дов — одна з най­більш ко­ру­пцій­них, ко­ли не­має де­таль­них пла­нів те­ри­то­рій, зо­ну­ва­н­ня, є мо­жли­во­сті для ру­чно­го ке­ру­ва­н­ня си­ту­а­ці­єю. Ряд за­бу­дов уже зу­пи­не­но, але є ви­бір­ко­вість у цьо­му, і тут теж має мі­сце ко­ру­пція. Має бу­ти від­кри­то пра­ви­ла гри, які зу­пи­нять цю ва­кха­на­лію».

Пі­сля за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на Вол­го­град­ській, 25, мер Кли­чко вко­тре по­обі­цяв ви­рі­ши­ти про­бле­му у пра­во­во­му по­лі. На на­сту­пне за­сі­да­н­ня Ки­їв­ра­ди він за­про­сив про­ку­ро­ра Ки­є­ва та пред­став­ни­ків мі­лі­ції, щоб ті до­по­ві­ли про си­ту­а­цію нав­ко­ло цьо­го бу­дів­ни­цтва. Мер на­віть зу­стрів­ся з акти­ві­ста­ми Ми­кіль­ської Сло­бо­ди, на­га­дав, що ство­ре­на ро­бо­ча гру­па у Ки­їв­ра­ді не­вдов­зі збе­ре­ться на за­сі­да­н­ня, а по­ки з’ясу­ю­ться всі об­ста­ви­ни, на­кла­дає ве­то на рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу зе­мель­ної ді­лян­ки для бла­го­устрою зо­ни від­по­чин­ку.

На­то­мість те­му ки­їв­ських бу­ді­вель­них афер ми­ну­лої п’ятни­ці по­ру­шу­ва­ли на за­сі­дан­ні пар­ла­мен­ту. Три­во­жних дзві­но­чків зро­бле­но над­то ба­га­то. А ли­ше слів для ви­рі­ше­н­ня про­блем — уже за­ма­ло.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.