Спро­ба по­вер­ну­ти прав­ду

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

У Хер­со­ні роз­ро­бля­ють план дій із ві­днов­ле­н­ня не­ві­до­мих сто­рі­нок істо­рії мі­ста

Мі­сяць то­му мі­сце­ві істо­ри ки, кра єз нав ці та гро мадсь кі ді ячі, які до­слі­джу­ють Тав­рій­ський край, на­пи­са­ли звер­не­н­ня до місь ко го го ло ви Хер со на Во ло ди ми ра Ми ко ла єн ка. У ли­сті во­ни про­сять ме­ра іні­цію ва ти про гра му від род жен ня істо­ри­чних тра­ди­цій у Хер­со­ні під на звою « Ба га то на ці о - наль ний Хер сон » , від но ви ти справ ж ні сто рін ки іс то рії та роз ви ну ти ту рис тич ний по - тен ці ал міс та. « Істо рію Ниж - ньої Над­дні­прян­щи­ни та Північ но го При чор но мор’ я ра ні - ше по да ва ли ви ключ но як осво єн ня « ди ких зе мель » Ро - сійсь кою ім пе рі­єю. Від по від - но, в усіх ва рі ан тах на го ло - шу ва ла ся роль ім пе рії та за - мов­чу­вав­ся істо­ри­чний вне­сок ін ших на ро дів. Не за слу же но за бу тий вклад у роз ви ток на - шо­го краю нім­ців, єв­ре­їв, по­ля ків, фран цу зів, гре ків то - що. По стій но при ни жу єть ся роль ук ра їн ців в роз вит ку Хер со на та Хер сон щи ни. На ву ли цях на шо го міс та ми ба - чи­мо у біль­шо­сті сво­їй ме­мо­рі­аль­ні до­шки з ра­дян­ських ча­сів. Ще кіль ка ро ків то му в Хер со ні по ча ли нав’ язу ва ти культ ви ключ но ді ячів Ро - сійсь кої ім пе рії » , — пи шуть істо­ри­ки.

На їх ню дум ку, сьо год ні біль шість ук ра їнсь ких сто рі - нок іс то рії Хер со на за ли ша - ються ма­ло­ві­до­ми­ми ши­ро­ко­му за га лу. « Хто, на прик лад, знає, що на ше міс то ду хов но пов’ яза не з іме нем дав ньо ук - ра­їн­сько­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве ли ко го, що за про ва див хрис ти ян ст во на Укра ї ні- Ру - сі? Хер­сон з’явив­ся не в го­ло­му сте­пу, а за­сно­ва­ний на мі­сці Оле­ксан­дрів­сько­го шан­цю, по бу до ва но го за по різь ки ми ко за ка ми ко шо во го ота ма на Іва на Ма ла ше ви ча. Хто знає, що гро ші на за вер шен ня бу - дів­ни­цтва най­біль­шої церкви в мі­сті — Успен­сько­го со­бо­ру — да­ли за­по­рож­ці. Або про те, що у кві­тні 1917 ро­ку одні­єю з най­пер­ших на­йма­со­ві­ших ма­ні фес та цій в Хер со ні, в якій взя­ло участь до 25 ти­сяч ме­шкан ців міс та та на вко лиш ніх сіл, бу­ла ма­ні­фе­ста­ція на під­трим ку Укра ї ни, — роз по ві - дає ав тор до слід жен ня з іс то - рії укра­їн­сько­го про­сві­тни­цько го ру ху на Хер сон щи ні Де - мен тій Бє лий. — А 30 лис то - па да, 2 груд ня 1917 р. за ста - рим сти­лем, у Хер со­ні від­був­ся Гу­берн­ський з’їзд пред­став­ни­ків рад, земств та мі­сце­вих са мо вря ду вань Хер сон щи ни. У ро бо ті з’ їз ду взя ли участь 329 де ле га тів, які ви зна ли Хер­сон­щи­ну не­від’єм­ною ча­сти ною Укра їнсь кої на род ної рес пуб лі ки, а най ви щою вла - дою в Укра ї ні — Цен т раль ну Ра­ду та Ге­не­раль­ний се­кре­та­рі ат. Ма ло хто знає іме на ви - дат них ук ра їнсь ких дер жав - них ді­я­чів та пол­ко­вод­ців ча­сів УНР, що на ро ди ли ся або меш ка ли у Хер со ні: Олек сія Ал­ма­зо­ва чи Во­ло­ди­ми­ра Ке­дровсь ко го. Із Хер со ном тіс но пов’яза­но іме­на Іва­на Кар­пен­ка- Ка ро го, Ми ко ли Сак са - гансь ко го, Окса ни Пет ру сен - ко, Ми ко ли Чер нявсь ко го, Ми ко ли Ку лі ша, бра тів Бур - лю ків та ба га тьох ін ших. Не менш уні­каль­ним та за­хо­пли­ви­ми є фа­кти з істо­рії єв­рей­ської, ні­ме­цької, поль­ської, ка­ра їмсь кої, кримсь ко та тарсь - кої та ін ших на ці о наль них гро мад на шо го міс та. І во ни ма ють бу ти до стой но пред с - тав­ле­ні».

Щоб обго­во­ри­ти цю те­му і на­пра­цю­ва­ти пер­ші пра­кти­чні кро­ки з ві­днов­ле­н­ня істо­ри­ко­куль тур ної спад щи ни міс та, дня­ми у мі­ській ра­ді від­був­ся кру­глий стіл. Йо­го іні­ці­ю­ва­ли під­пи­сан­ти звер­не­н­ня (Сер гій Дя чен ко, Де мен тій Бє лий, Оле­ксій Па­та­лах та ін­ші). Бу­ли при­су­тні за­ці­кав­ле­ні пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті, а та­кож місь кий го ло ва. Во ло ди - мир Ми­ко­ла­єн­ко при­ві­тав ста­ран ня на уков ців і по обі цяв всі ля ко під три му ва ти їх про - по зи ції. « У нас є кри за у пи - тан­ні ши­ро­кої істо­ри­чної осві­ти. Меш кан ці міс та зна ють про Хер сон ба га то ви крив ле - них фа­ктів. На­то­мість, історія тво­ри­ться і за­раз. Від­бу­ва­є­ться вій на за на ше пра во бу ти дер жа вою, з’ яв ля ють ся но ві ге рої. І в цій вій ні во рог по - стій но ма ні пу лює на шим ми - ну­лим. Але як і май­же сто ро­ків то му, ко ли в Хер со ні від - був ся Гу бернсь кий з’ їзд, на яко­му чі­тко за­яви­ли, що Хер- сон — це Укра­ї­на, так і сьо­го­дні ми впев­не­но це по­вто­рю­є­мо. Тут меш ка ють ук ра їн ці, які не хо чуть жод них псев до рес - пу­блік і по­вер­не­н­ня в Ро­сій­ську ім­пе­рію. Га­даю, що ми ма­кси маль но спри я ти ме мо ви ді - лен­ню фі­нан­су­ва­н­ня за­про­по­но­ва­них кра­є­знав­ця­ми про­е­ктів » , — за зна чив Во ло ди мир Ми­ко­ла­єн­ко.

У хо ді об го во рен ня бу ло вне­се­но де­я­кі по­прав­ки до ра­ні ше за про по но ва них іні ці а - тив від на уков ців. Свою під - трим ку про це су від нов лен - ня істо­ри­чної прав­ди про Хер­сон ви сло ви ли пред с тав ни - ки ту рис тич но го біз не су та на­ці о наль них мен шин. Да лі ви рі ши ли ді яти у та ких на - прям­ках: за­твер­дже­н­ня оста­то­чно­го спи­ску пам’ятних місць із істо­рії на­ціо­наль­них гро­мад і вста­нов­ле­н­ня там ме­мо­рі­аль­них до­шок (по­пе­ре­дній спи­сок та­ких місць, пов’яза­них з іме­на­ми ви­да­тних ді­я­чів куль­ту­ри, на­у­ки, за­снов­ни­ка­ми і ме­це­на­та­ми мі­ста, укра­їн­ськи­ми дер­жав­ни­ка­ми вже пред­став­ле­но гро­мад­сько­сті); за­про­по­ну­ва­ти да­ту 2 гру­дня 1917 ро­ку як пам’ятний день мі­ста; при­ді­ли­ти біль­ше ува ги ви вчен ню іс то рії Оле­ксан­дрів­сько­го шан­цю, який є по пе ред ни ком Хер - со­на; роз­ро­би­ти ту­ри­сти­чні мар­шру­ти з істо­рії на­ціо­наль­них гро­мад Хер­со­на, ви­пу­сти­ти від­по­від­ні ту­ри­сти­чні бу­кле­ти (у цьо­му на­прям­ку вже є успі­шний до­свід, йо­го хо­чуть про­дов­жи­ти); зайня­ти­ся онов­ле­н­ням ге­раль­ди­ки Хер­со­на; упо­ряд­ку­ва­ти «ста­ре» кла­до­ви­ще; роз­ро­би­ти під­ру­чник з істо­рії рі­дно­го краю для хер­сон­ських шкіл. А та­кож — за­твер­ди­ти план по­вер­не­н­ня істо­ри­чних назв у мі­сті, пе­ре­йме­ну­ва­н­ня комуністичних назв та уві­чне­н­ня пам’яті ге­ро­їв, які за­раз від­да­ють своє жи­т­тя у бо­роть­бі за не­за­ле­жність Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.