«По­вин­ні не по­до­ба­ти­ся, а пра­цю­ва­ти»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

У Ки­є­ві хо­чуть вста­но­ви­ти «не­стан­дар­тні» до­ро­жні зна­ки. Чи по­трі­бно це за­раз?

Де­пар­та­мент транс­пор­ту та ін­фра­стру­кту­ри КМДА ого­ло­шує кон­курс на роз­роб­ку но­вих до­ро­жніх зна­ків. За ін­фор­ма­ці­єю де­пар­та­мен­ту, це рі­ше­н­ня ви­кли­ка­но ство­ре­н­ням Пра­вил мар­шру­ти­за­ції Ки­є­ва. Во­ни вклю­ча­ти­муть усі осо­бли­во­сті сто­ли­ці як ве­ли­ко­го ме­га­по­лі­су з роз­га­лу­же­ною ву­ли­чно-до­ро­жньою ме­ре­жею та скла­дни­ми розв’яз­ка­ми. Са­ме то­му до­ро­жні зна­ки по­вин­ні мі­сти­ти ін­фор­ма­цію не ли­ше про кін­це­ві на­се­ле­ні пун­кти кра­ї­ни, а й клю­чо­ві розв’яз­ки мі­ста, най­ближ­чі пе­ред­мі­стя та обла­сні цен­три.

До уча­сті за­про­шу­ють ху­до­жни­ків, ди­зай­не­рів та усіх не­бай­ду­жих ки­ян. Кон­кур­сна ко­мі­сія за­кли­кає уча­сни­ків вно­си­ти не­стан­дар­тні та ін­но­ва­цій­ні про­по­зи­ції для до­не­се­н­ня ін­фор­ма­ції до во­ді­їв транс­порт­них за­со­бів. Та­кож по­трі­бен но­вий під­хід до роз­мі­ще­н­ня та ком­по­ну­ва­н­ня зна­ків мар­шру­тно­го орі­єн­ту­ва­н­ня, на­не­се­н­ня го­ри­зон­таль­ної до­ро­жньої розмітки.

Най­ці­ка­ві­ші про­е­кти бу­дуть ви­став­ле­ні на офі­цій­но­му сай­ті де­пар­та­мен­ту або на йо­го сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі.

Ігор СКЛЯРЕВСЬКИЙ, ди­зай­нер, ав­тор су­ча­сних про­е­ктів мі­ської на­ві­га­ції:

— Якщо йде­ться про зов­ні­шній ви­гляд зна­ків і про те, чи при­ва­бли­вий у них ви­гляд, то це пи­та­н­ня не пер­шо­чер­го­ве, на фо­ні ін­ших на­галь­них пи­тань во­но не має жо­дно­го зна­че­н­ня.

Будь-яка ди­зай­нер­ська ро­бо­та, пе­ред­усім, пе­ред­ба­чає про­фе­сій­но-сфор­му­льо­ва­не зав­да­н­ня, а не те, що про­по­нує Де­пар­та­мент ін­фра­стру­кту­ри. Ди­зайн по­чи­на­є­ться з те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик. Тре­ба чі­тко зна­ти, з якої від­ста­ні має бу­ти ви­дно ці зна­ки, за яких умов, які сві­тло­від­би­ва­ю­чі та світ ло по вер та ю чі ма те рі а ли по вин ні ви ко рис то ву ва ти ся для їх ви­го­тов­ле­н­ня. Це сут­тє­во впли­ває на ди­зай­нер­ські рі­шен ня, які мо жуть бу ти за - про­по­но­ва­ні.

Пе­ред по­ча­тком ро­бо­ти ко­ман­да ди­зай­не­рів має про­ве­сти до­слі­дже­н­ня. Спо­ча­тку во - ни ви вча ють іно зем ний до - свід, да лі про во дять до слід - жен ня се ред во ді їв, вра хо ву - ють їх ню дум ку. Пі сля цьо го ство­рю­ють про­то­ти­пи, обго­во­рю ють їх з гро мадсь кіс тю, вно сять прав ки, вста нов лю - ють кіль­ка зраз­ків на ву­ли­цях і ви вча ють ре ак цію пе ре хо - жих. Та ким чи ном ефек тив - ність мо­жна ви­мі­ря­ти ма­те­ма­тич но. Це має бу ти основ ним кри­те­рі­єм у ви­бо­рі, а зов­сім не те, чи по до ба ють ся ко мусь зна­ки, чи ні. Во­ни по­вин­ні не по до ба ти ся, а пра цю ва ти. Якщо де пар та мент інф ра - стру­кту­ри про­во­дить та­кі кон­кур си, то у ме не ви ни ка ють сер­йо­зні пи­та­н­ня що­до їх про­фе­сій­ної ком­пе­тен­тно­сті.

За­га­лом на­ші зна­ки роз­ро­бле­ні за сві­то­ви­ми стан­дар­та­ми. Не завжди во­ни роз­та­шо­ва­ні у пра­виль­них мі­сцях та до­ста­тньо ін­фор­ма­тив­ні, але що­до до­ро­жніх зна­ків, які вка­зу­ють від­стань та на­пря­мок до на­се­ле­них пун­ктів, ка­та­стро­фі­чних си­ту­а­цій не­має.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.