Бі­по­ляр­на кар­ти­на сві­ту

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Якою ба­чать вій­ну на Дон­ба­сі, свою Ба­тьків­щи­ну та дев’ять ін­ших кра­їн укра­їн­ські та ро­сій­ські сту­ден­ти

Біль­шо­сті на­ших гро­ма­дян ві­до­мі звер­не­н­ня одне до одно­го укра­їн­ських та ро­сій­ських сту­ден­тів (і псев­до­сту­ден­тів). Ні­чо­го це не да­ло — тіль­ки по­ло­ско­та­ли нер­ви. Всі за­ли­ши­ли­ся при сво­їх ін­те­ре­сах. Чо­му? На це за­пи­та­н­ня час­тко­во дає від­по­відь до­слі­дже­н­ня кан­ди­да­та пси­хо­ло­гі­чних на­ук, до­кто­ран­та Ін­сти­ту­ту со­ці­аль­ної і по­лі­ти­чної пси­хо­ло­гії НАНУ, Олександра Дро­здо­ва, який ви­вчав гео­по­лі­ти­чні уяв­ле­н­ня укра­їн­ської та ро­сій­ської мо­ло­ді 2014 ро­ку, ко­ли вже роз­по­чав­ся збройний кон­флікт між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю. На­у­ко­вий ко­ле­ктив ці­ка­вив­ся став­ле­н­ням укра­їн­ської та ро­сій­ської мо­ло­ді до вій­ни, одне до одно­го (Ро­сії і трьох ре­гіо­нів Укра­ї­ни — за­хі­дної, схі­дної та Кри­му). Та­кож до­слі­дни­ки ви­вча­ли став­ле­н­ня до США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Фран­ції, Японії, Ка­на­ди, Ки­таю, Ні­меч­чи­ни. Бу­ло опи­та­но 110 сту­ден­тів Чер­ні­гів­сько­го на­ціо­наль­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.Г. Шевченка та 60 сту­ден­тів чо­ти­рьох ви­шів Сан­ктПе­тер­бур­га.

— Ко­ли ми ви­вча­є­мо пси­хо­ло­гію ма­со­вої гео­по­лі­ти­чної сві­до­мо­сті, то ро­зу­мі­є­мо під цим по­бу­то­ве, а не про­фе­сій­не уяв­ле­н­ня про гео­по­лі­ти­ку, — роз­по­чи­нає Оле­ксандр Юрі­є­вич. — Сту­ден­там ми про­по­ну­ва­ли при­ве­сти будь-які асо­ці­а­ції що­до по­лі­ти­ки дев’яти кра­їн сві­ту, трьох ре­гіо­нів Укра­ї­ни (за­хі­дної, схі­дної та Кри­му) і Ро­сії. Під час про­ве­де­н­ня до­слі­дже­н­ня, ін­фор­ма­цій­ний про­стір Ро­сії був до­сить уні­фі­ко­ва­ний, з дру­го­го бо­ку, за ре­зуль­та­та­ми на­ших по­пе­ре­дніх до­слі­джень, осо­бли­во­сті ма­со­вої гео­по­лі­ти­чної сві­до­мо­сті мо­ло­ді Чер­ні­гів­щи­ни ма­ють чи­ма­ло спіль­но­го із ма­со­вою гео­по­лі­ти­чною сві­до­мі­стю мо­ло­ді цен­траль­них укра­їн­ських ре­гіо­нів (Чер­ка­си, Київ).

АГРЕ­СІЯ, ВІЙ­НА ЧИ... МИ­РО­ЛЮ­БНА ПО­ЛІ­ТИ­КА?

Ціл­ком при­ро­дно, що се­ред укра­їн­ської гру­пи в став­лен­ні до Ро­сії до­мі­ну­ють не­га­тив­ні асо­ці­а­ції. Більш ці­ка­ви­ми бу­ли ре­зуль­та­ти ро­сій­ської гру­пи, то­му що не бу­ло одно­зна­чної до­мі­ну­ю­чої тенденції уяв­лень що­до са­мих се­бе: ці уяв­ле­н­ня до­сить ча­сто фра­гмен­тар­ні й про­ти­ле­жні за змі­стом. Ми ба­чи­мо та­ку ці­ка­ву де­таль: Ро­сія як дер­жа­ва ви­сту­пає одно­ча­сно і в по­зи­тив­ній, і в не­га­тив­ній іпо­ста­сях, що свід­чить про по­ляр­ність уяв­лень. Уяв­ле­н­ня про су­тність ро­сій­ської по­лі­ти­ки в обох гру­пах сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться. «Агре­сія», «вій­на» — та­кі асо­ці­а­ції до­мі­ну­ють в укра­їн­ській гру­пі, «спра­ве­дли­ва», «ми­ро­лю­бна по­лі­ти­ка» — в ро­сій­ській.

«Вель­ми роз­рі­зня­ю­ться уяв­ле­н­ня сту­ден­тів що­до За­хі­дної Укра­ї­ни. Основ­ні від­мін­но­сті по­ля­га­ють у та­ко­му: по-пер­ше, в ро­сі­ян уяв­ле­н­ня про За­хі­дну Укра­ї­ну силь­но по­лі­ти­зо­ва­ні. Ми не по­ба­чи­ли куль­то­ро­ло­гі­чних асо­ці­а­цій, що є у чер­ні­гів­ських сту­ден­тів. По-дру­ге, вна­слі­док про­па­ган­ди, ця ча­сти­на Укра­ї­ни в ро­сі­ян асо­ці­ю­є­ться з вій­ною та агре­сі­єю. На пер­ший по­гляд — це па­ра­докс, то­му що вій­на — на схо­ді кра­ї­ни. Але стає все ло­гі­чним, якщо зга­да­ти офі­цій­ну то­чку зо­ру ро­сій­ської вла­ди: мов­ляв, вій­ну на схід Укра­ї­ни при­не­сли на­ціо­на­лі­сти із За­хі­дної Укра­ї­ни. Та­кож цей ре­гіон у ро­сій­ських сту­ден­тів асо­ці­ю­є­ться з Аме­ри­кою та про­а­ме­ри­кан­ською по­лі­ти­кою. Як по­ка­за­ли на­ші по­пе­ре­дні до­слі­дже­н­ня, все ан­ти­ро­сій­ське ро­сі­я­ни схиль­ні пов’язу­ва­ти з Аме­ри­кою», — роз­по­від­ає Оле­ксандр Юрі­йо­вич.

«КРИМ НАШ»

За­ко­но­мір­ни­ми є роз­бі­жно­сті в уяв­лен­ні й про схід Укра­ї­ни: для на­ших сту­ден­тів схід асо­ці­ю­є­ться із «се­па­ра­ти­ста­ми», для ро­сі­ян — що «там на­ші лю­ди». І укра­їн­ські, і ро­сій­ські сту­ден­ти ка­жуть, що «Крим наш». Во­дно­час у ро­сій­ській ви­бір­ці — 40%, і це — най­ви­щий по­ка­зник, оскіль­ки ні одна ін­ша асо­ці­а­ція не отри­ма­ла та­кої ча­сто­ти. Ба­га­то ро­сі­ян вва­жа­ють, що Крим — це ро­сій­ська зем­ля, яка че­рез «не­по­ро­зу­мі­н­ня» по­тра­пи­ла до Укра­їн­ської дер­жа­ви. За­кон­но чи не за­кон­но — це ін­ша спра­ва, але при­найм­ні — спра­ве­дли­во, — вва­жа­ють ро­сій­ські сту­ден­ти. Гео­по­лі­ти­чні уяв­ле­н­ня про США в ро­сій­ських та укра­їн­ських сту­ден­тів — рі­зня­ться. Не­га­тив­ний — у ро­сі­ян, по­зи­тив­ний — се­ред укра­їн­ських. Та­кож мо­жна від­зна­чи­ти ду­же сте­ре­о­ти­пі­зо­ва­ні гео­по­лі­ти­чні уяв­ле­н­ня сту­ден­тів обох кра­їн що­до ін­ших дер­жав, та­кож має мі­сце іде­а­лі­за­ція та мі­фо­ло­гі­за­ція. Для укра­їн­ських сту­ден­тів більш зна­чи­ми­ми ви­яви­ли­ся ре­чі, які го­во­рять про ста­біль­ність і по­ря­док у за­ру­бі­жних кра­ї­нах, для ро­сі­ян — більш акту­аль­ни­ми є зов­ні­шня по­лі­ти­ка кра­їн, на­скіль­ки во­на є са­мо­стій­на від США.

«Є ди­на­мі­ка ро­сту ан­ти­ро­сій­сько­сті се­ред укра­їн­ських сту­ден­тів, яка по­ча­ла­ся рік то­му пі­сля ане­ксії Кри­му. Що ж до ан­ти­укра­їн­сько­сті ро­сій­ських сту­ден­тів, то я сум­ні­ва­ю­ся, що ро­сі­я­ни вва­жа­ють, що Укра­ї­на — рів­ня їм. Во­ни не спри­йма­ють цей кон­флікт на рів­ні Укра­ї­на — Ро­сія. Во­ни вва­жа­ють, що це кон­флікт Ро­сії і За­хо­ду, мов­ляв, це За­хід на­па­ко­стив і зма­нив Укра­ї­ну зі шля­ху істин­но­го й за­ва­рив усю «ка­шу». На їхню дум­ку, Укра­ї­на — це ма­ріо­не­тка. В ду­же ба­га­тьох — са­ме та­ке уяв­ле­н­ня. То­му що в ро­сій­ських сту­ден­тів асо­ці­а­ція «вій­на» сто­су­ва­ла­ся са­ме За­хі­дної Укра­ї­ни, а не всі­єї. За­хі­дна Укра­ї­на, в їхньо­му ро­зу­мін­ні, — ре­гіон, який про­дав­ся США і про­во­дить ан­ти­ро­сій­ську, про­за­хі­дну, про­а­ме­ри­кан­ську по­лі­ти­ку», — го­во­рить Оле­ксандр Дро­здов.

«МИ — ХО­РО­ШІ, ВО­НИ — ПО­ГА­НІ»

«У ро­сі­ян — бі­по­ляр­на кар­ти­на сві­ту: є Ро­сія (по­зи­тив­ний по­люс) і «ан­ти-Ро­сія» (не­га тив ний по люс). Як « ан ти- Ро сія » най - більш зна­чи­ми­ми ви­сту­па­ють США. Укра­ї­на за­раз теж опи­ни­ла­ся в по­лю­сі «ан­ти-Ро­сії». З ча­сів ра­дян­ської про­па­ган­ди ма­ло що змі­ни­ло­ся: за­ли­шив­ся ме­ха­нізм не­га­тив­ної іден­ти­фі­ка­ції, ко­ли є ми — со­ці­а­лі­сти­чний та­бір, і є про­кля­тий ім­пе­рі­а­лі­сти­чний бур­жу­а­зний За­хід на чо­лі із США. Ми про­во­ди­мо ми­ро­лю­бну по­лі­ти­ку, во­ни — агре­сив­ну. Ми — хо­ро­ші, во­ни — по­га­ні. Від­то­ді, як ми ба­чи­мо, ма­ло що змі­ни­ло­ся. Опи­ра­ю­чись на до­слі­дже­н­ня ро­сій­ських со­ціо­ло­гів, мо­жу ска­за­ти, що час від ча­су на мі­сце го­лов­но­го во­ро­га Ро­сії ви­хо­ди­ли Че­чня, Гру­зія, те­пер — Укра­ї­на, — по­яснює Оле­ксандр Дро­здов. — Не по­трі­бно ду­ма­ти, що всі опи­та­ні в мо­є­му до­слі­джен­ні ро­сій­ські сту­ден­ти на­ла­што­ва­ні ан­ти­укра­їн­ські, зом­бо­ва­ні і пов­ні­стю під­три­му­ють по­лі­ти­ку Пу­ті­на. Бу­ла не­ве­ли­ка ча­сти­на, яка кри­ти­чно оці­ню­ва­ла вну­трі­по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Ро­сії: вва­жа­ли, що в них не де­мо­кра­тія, а псев­до­де­мо­кра­тія».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.