Iн­грід Бер­гман – облич­чя Канн-2015

Цьо­го ро­ку ор­га­ні­за­то­ри кі­но­фо­ру­му ви­рі­ши­ли вша­ну­ва­ти пам’ять швед­ської та гол­лі­вуд­ської зір­ки

Den (Ukrainian) - - Культура -

до­ку­мен­таль­ну кар­ти­ну Сті­га Бьор­кма­на «Ін­грід Бер­гман про се­бе» у се­кції «Кан­ська кла­си­ка».

Ін­грід Бер­гман гра­ла в та­ких ле­ген­дар­них філь­мах, як «Ка­са­блан­ка», «Осі­н­ня со­на­та», «Жан­на Д’Арк», де­кіль­кох філь­мах Аль­фре­да Хі­чко­ка, вклю­ча­ю­чи «По­га­ну сла­ву» та «За­во­ро­же­но­го», кар­ти­нах сво­го чо­ло­ві­ка Ро­бер­то Рос­сел­лі­ні. Во­на три­чі ста­ва­ла ла­у­ре­а­том пре­мії «Оскар» — за «Га­зо­ве сві­тло», «Ана­ста­сію» та «Вбив­ство в Схі­дно­му екс­пре­сі», і ще чо­ти­ри ра­зи її бу­ло но­мі­но­ва­но на цю на­го­ро­ду.

1973 ро­ку Бер­гман очо­лю­ва­ла жу­рі Кан­сько­го фе­сти­ва­лю. Во­на по­мер­ла 1982 ро­ку в день сво­го 67-річчя.

68- й Кан­ський кі­но­фе­сти­валь три­ва­ти­ме з 13- го до 24 трав­ня. Йо­го жу­рі очо­лять ре­жи­се­ри та сце­на­ри­сти Джо­ел та Ітан Ко­е­ни. Ого­ло­ше­н­ня офі­цій­ної про­гра­ми огля­ду на­мі­че­не на 16 кві­тня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.