ВИ­СТАВ­КА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«DogArt» Іри­ни Оза­рин­ської у Му­ні­ци­паль­ній харківській га­ле­реї

Ро­бо­ти ці­єї ві­до­мої мо­ло­дої художниці ви­став­ля­ли­ся в Ки­є­ві, Оде­сі та ін­ши­хмі­стах Єв­ро­пи, а ни­ні хар­ків’яни впер­ше зна­йом­ля­ться з твор­чі­стю І.Оза­рин­ської. Про­ект «DogArt» скла­да­є­ться з п’яти се­рій: FINE ART — зо­бра­же­н­ня со­бак у рі­зни­хмас­шта­бах; emotion expression ART; glamur ART — со­ба­ки, яки­хлю­блять одя­га­ти і роз­фар­бо­ву­ва­ти, при­кра­ша­ти і по­ті­ша­ти се­бе цим жи­т­тям; sketch ART — на­чер­ки, зро­бле­ні в рі­зний час у рі­зни­хмі­сцях ; print ART — се­рія на осно­ві прин­тів і ру­ко­діль­ної оброб­ки в рі­знихх удо­жні­хін­тер­пре­та­ці­ях ; «дво­ря­ни» ART — фото в ав­тор­ській оброб­ці. Екс­по­зи­цію пред­став­ле­но ро­бо­та­ми в рі­зній те­хні­ці: аква­ре­лі і лев­кас, на­чер­ки з жи­вої на­ту­ри, ав­тор­ська те­хні­ка — ра­зом по­над 100 ро­біт, які мо­жна по­ба­чи­ти до 3 кві­тня.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ХАР­КІВ­СЬКОЮ МУНІЦИПАЛЬНОЮ ГАЛЕРЕЄЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.