ФІЛЬМ ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Па­ра­джа­нов» — 31 бе­ре­зня у кі­но­те­а­трі «Лі­ра»

Кар­ти­на роз­по­від­ає про зна­ме­ни­то­го вір­ме­но-укра­їн­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра і сце­на­ри­ста Сер­гія Па­ра­джа­но­ва. Він ство­рює пре­кра­сні філь­ми, які при­но­сять ре­жи­се­ру між­на­ро­дне ви­зна­н­ня, та за сфа­бри­ко­ва­ним зви­ну­ва­че­н­ням С. Па­ра­джа­но­ва ки­да­ють до в’язни­ці. Це історія про кон­флікт ми­тця з ра­дян­ським то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом. Але на­віть за ґра­та­ми не­злам­на лю­бов до кра­си дає Сер­гію Йо­си­по­ви­чу си­ли тво­ри­ти, не­зва­жа­ю­чи на ро­ки ув’язне­н­ня та за­бо­ро­ну на ро­бо­ту в кі­не­ма­то­гра­фі. Ре­жи­се­ри стрі­чки — Оле­на Фе­ті­со­ва та Серж Аве­ді­кян (він та­кож зі­грав го­лов­ну роль). На­га­да­є­мо, прем’єра філь­му від­бу­ла­ся 4 ли­пня 2013 р. на кі­но­фе­сти­ва­лі в Кар­ло­ви­хВа­рах .

ФОТО НАДАНО КІ­НО­ТЕ­А­ТРОМ «ЛІ­РА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.