ВИ­СТА­ВА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ду­ель, або Шу­кай­те жін­ку — 2 кві­тня у Мо­ло­до­му те­а­трі гра­ють «За­гад­ко­ві ва­рі­а­ції»

Ві­до­му п’єсу Е.-Е. Шміт­та пе­ре­кла­ла укра­їн­ською Не­да Не­ж­да­на. «Жанр ви­ста­ви ви­зна­че­но як «ду­ель», адже всі ду­е­лі від­бу­ва­ю­ться че­рез ко­ха­н­ня до жін­ки, — ка­же ре­жи­сер-по­ста­нов­ник Ан­дрій Бі­ло­ус. — Це на­тяк на те, що, крім двох­ге­ро­їв, є ще Во­на. Це лю­бов­ний три­ку­тник, у яко­му фі­зи­чно від­су­тній один кут, але на­справ­ді са­ме він — най­го­лов­ні­ший». Го­лов­ні ролі ви­ко­ну­ють Ста­ні­слав Бо­клан (Абель Знор­ко) та Оле­ксій Вер­тин­ський (Ерік Лар­сен). Ми­ну­ло­го ро­ку «За­гад­ко­ві ва­рі­а­ції» на Мі­жна­ро­дно­му фе­сти­ва­лі «Мель­по­ме­на Тав­рії» отри­ма­ли приз як «Кра­ща ви­ста­ва», а Оле­ксій Вер­тин­ський на «Ки­їв­ській пе­кто­ра­лі» був від­мі­че­ний у но­мі­на­ції «За кра­щу чо­ло­ві­чу роль».

ФОТО ВІОЛИ СОКОЛАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.