КНИЖ­КА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Спра­ва ота­ма­на Зе­ле­но­го» Ан­дрія Ко­ко­тю­хи

Ви­зволь­на бо­роть­ба укра­їн­сько­го на­ро­ду у бу­рем­но­му 1919 р. і до­сі за­ли­ша­є­ться плі­дним ма­те­рі­а­лом для лі­те­ра­ту­ри. По-пер­ше, че­рез те, що ба­га­то чо­го тут усе ще не ви­сві­тле­но. По-дру­ге, по­дії то­ді­шньої бо­роть­би за не­зал­же­ність і про­ти рі­зно­го ро­ду оку­пан­тів ви­гля­да­ють усе ці­ка­ві­ше, а го­лов­не, все по­вчаль­ні­ше в кон­текс­ті вже сьо­го­дні­шні­хре­а­лій укра­їн­сько­го жи­т­тя. І ось чер­го­ву кни­гу, ба­зо­ва­ну на істо­рії Ви­зволь­ни­хзма­гань, на­пи­сав ві­до­мий і плі­дний український пи­сьмен­ник Ан­дрій Ко­ко­тю­ха. Це ро­ман про зви­чай­но­го май­же апо­лі­ти­чно­го (але на­ціо­наль­но сві­до­мо­го) лі­ка­ря, що не пла­ну­вав іти ні на яку вій­ну й ба­чив свій обов’язок у до­по­мо­зі по­ра­не­ним і хво­рим. Але все змі­ни­ло­ся, ко­ли він ді­знав­ся, що йо­го дру­жи­ну за­а­ре­шту­ва­ло біль­шо­ви­цьке ЧК... Ан­дрій Ко­ко­тю­ха — прин­ци­по­вий при­хиль­ник ви­ра­зно сю­же­тної про­зи. А от­же, книж­ку «Спра­ва ота­ма­на Зе­ле­но­го. Укра­їн­ські хро­ні­ки 1919 ро­ку», яку ви­дав «Клуб сі­мей­но­го до­зві­л­ля» спов­не­на стрім­ки­хпо­во­ро­тів і кар­ко­лом­ни­хпо­дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.